Home

Beslut kommunfullmäktige Göteborg

Här kan du söka efter handlingar och protokoll från kommunfullmäktige, stadens nämnder och bolag För alla fullmäktige-, nämnd- och styrelsesammanträden i kommunen finns handlingar och protokoll, där du kan läsa om bakgrund och underlag för de olika sammanträdespunkterna och vilka beslut som tagits. Här kan du söka efter handlingar och protokoll från kommunfullmäktige, stadens nämnder och bolag: Sök handlingar och protokol

Handlingar och protokoll - goteborg

Kommunfullmäktige Protokoll (nr 12) Sammanträdesdatum: 2020-12-10 Göteborgs Stad Kommunfullmäktige, protokoll 3 (119) § 1 Bestämmande av tid för justering . Beslut Förste vice ordföranden Pär Gustafsson (L) och andre vice ordföranden Håkan Eriksson (V) justerar dagens protokoll tillsammans med ordförande Kommunfullmäktige Protokoll (nr 4) Sammanträdesdatum: 2020-04-16 Göteborgs Stad Kommunfullmäktige, protokoll 2 (82) § 1 Bestämmande av tid för justering . Beslut Förste vice ordföranden Pär Gustafsson (L) och andre vice ordföranden Håkan Eriksson (V) justerar dagens protokoll tillsammans med ordförande Kommunfullmäktiges möte torsdag 11 november 2021, budget. Kommunfullmäktiges möte torsdag 14 oktober 2021. Kommunfullmäktiges möte torsdag 16 september 2021. Kommunfullmäktiges möte torsdag 10 juni 2021. Kommunfullmäktiges möte torsdag 20 maj 2021. Kommunfullmäktiges möte torsdag 22 april 2021, mötet startar kl 16 Torsdagens beslut i kommunfullmäktige ger Göteborgs stad rätt att besluta om vistelseförbud på 18 offentliga platser enligt en ny föreskrift.Efter kontakt med Folkhälsomyndigheten och Smittskydd Västra Götaland kan kommunstyrelsen med kort varsel besluta om förbud. Det gäller om man befarar smittspridning på grund av trängsel under exempelvis högtider och varma dagar.Det var den.

Beslut i notisform 2021. Här hittar du en sammanfattning av några av besluten från kommunstyrelsens möten 2021 Kommunfullmäktige är det högsta beslutande organet i Göteborg. I kommunfullmäktige sitter politiker som väljs av medborgarna. Under kommunfullmäktige finns kommunstyrelsen som leder och samordnar verksamheterna. Den politiska viljan tar form i beslut i kommunfullmäktige, nämnder och styrelser Hur beslut fattas, vad man får och inte får delegera, kan du läsa om i Kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens delegationsordning Kommunfullmäktige fattar de högsta besluten i Göteborg. Under kommunfullmäktige finns kommunstyrelsen som leder och samordnar verksamheterna Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag samt tilläggsyrkandet från D. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige. Jörgen Fogelklou (SD) deltog inte i beslutet Yttrande V och MP. 2.1.7. Årlig översyn av styrande dokument 2020, Dnr 0110/20. Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag

Ta del av beslut och underlag - Göteborgs Sta

 1. Sedan dessa beslut tagits i Göteborgs kommunfullmäktige så har dessutom kommunernas befogenheter utvidgats i och med lag (2009:47) om vissa kommunala befogenheter, som ger kommunerna vissa möjligheter att bedriva internationell verksamhet som tidigar
 2. Stadsledningskontoret föreslår att kommunfullmäktige antar programmet. Det ersätter då den nuvarande riktlinjen Bostadsförsörjning i Göteborg - nuläge och framtida inriktning. Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag. Ärendet ska nu behandlas av kommunfullmäktige. Yttrande M, L, C och KD Yttrande S
 3. Förslag till beslut I kommunstyrelsen kommunfullmäktige: 1. 0,5 mnkr överförs från Stadsledningskontorets ram till grundskolenämnden att användas till naturvetenskapliga och astronomiska visningar för grundskoleelever i Slottsskogsobservatoriet. 2. Informationen i stadsledningskontorets tjänsteutlåtande antecknas oc
 4. Kommunstyrelsen får i uppdrag att omformulera dessa i en kravspecifikation för Göteborgs Stads hemtjänst gällande från kommande månadsskifte tre månader efter kommunfullmäktiges beslut. Utifrån ett tilläggsyrkande från V och MP beslutades att undersöka vilka möjligheter som finns för att främja idéburna och icke vinstdrivna alternativ som hemtjänstutförare. Ärendet går nu vidare för beslut i kommunfullmäktige den 17 oktober
 5. I går röstade kommunfullmäktige i Göteborg igenom ett förslag som innebär att vistelseförbud till Göteborgs offentliga parker och badplatser kan komma att gälla. 18 platser pekades ut och.

 1. Beslut om skolplacering i förskoleklass och grundskola . 2021-03-25 Utbildning. 85 procent av de som önskat skola får en plats på den skolenhet de helst vill gå i. Foto: Frida Winter. Fler elever får önskad plats. Grundskoleförvaltningen är klara med skolplaceringarna i förskoleklass och grundskola inför hösten 2021
 2. 1. Yrkande till Kommunfullmäktige Göteborg 2. Snabbprotokoll från Kommunfullmäktige Göteborg 2020-08-20 3. Tjänsteskrivelse från Kommunstyrelsen i Lund 4. Beskrivning av RÅ 1990, ref
 3. Kommunfullmäktige har den 13 juni 2002 § 25 beslutat att fastställa grundarvodet fr o m 2003 till 42 000 kronor och att arvodet därefter skall räknas upp med samma procentsats som den genomsnittliga löneökningen i kommunen året innan. Samma grundarvode gäller för heltidsförtroendevalda

Beslut i kommunfullmäktige. I höstas fick Inköp och upphandling i uppdrag av kommunfullmäktige att ta fram en plan för hur inköps- och beställarkompetensen i alla stadens nämnder och styrelser kan förstärkas. Nu har planen beslutats i kommunfullmäktige Beslut i kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige beslutade den 23 november att bifalla kommunstyrelsens förslag. Se goteborg.se. Uppdaterat 2017-10-27. Rättelse om beslutsgången. Beslutet i kommunstyrelsen skall först beslutas av kommunfullmäktige efter vilket Göteborgs Stadshus AB får uppdraget att leda framtagandet av nya ägardirektiv till bolaget Beslut Informationen antecknas. 2.1 Förslag till kommunfullmäktige 1. 1396/17 . Göteborgs Stads riktlinjer för personalförmåner . Beslut Bifall till yrkande från M, L och C. Votering 7-6. Yttrande KD. Protokollsanteckning David Lega (KD). 2. 0538/19 . Redovisning av kommunfullmäktiges uppdrag - Konsekvenser vid avveckling av.

Direktsändning från kommunfullmäktiges sammanträden

Beslut från kommunfullmäktige. Politkerna har beslutat att staden ska ha samordnad parkering med ett stadengemensamt förhållningssätt. Vi ska ha en marknadsanpassad, rättvis och likvärdig personalparkering i staden. Det finns två sätt som du kan parkera i tjänsten, antingen med din privata bil eller med tjänstefordon Det är kommunfullmäktige i Göteborg som väljer ny kommunstyrelse. Foto: Magnus Gotander . Ska styra staden mandatperioden 2015-2018. Beslut om vilka som ingår i den nya kommunstyrelsen fattades under kommunfullmäktiges sammanträde på torsdagen. Den nya kommunstyrelsen. kommunfullmäktiges beslut i januari 2017. Göteborgs Stads riktlinje för styrande dokument 6 (31) Styrande dokument är samlingsbegreppet för Göteborg Stads olika styrande dokument och anger karaktären på ett dokument jämfört med andra typer av dokument Förslag till beslut I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB: 1. Kommunfullmäktige föreslås ge Göteborg Energi AB och Göteborgs Hamn AB att, efter dialog enligt Fastighetsnämndens yttrande, inom en 3-årsperiod avyttra fastigheter i enlighet med Bilaga 1. 2. Berörda bolag får i uppdrag att inom ramen för ordinarie uppföljningsproces Kommunfullmäktiges beslut rör inte något som är en angelägenhet för kommunen och det strider mot lag eller annan författning. Det finns därför grund för att upphäva beslutet enligt 10 kap. 8 § första stycket 2 och 4 kommunallagen. Det saknas anledning att inte upphäva beslutet. Överklagandena ska därför bifallas

Göteborgs Stad kan införa förbud att vistas på 18 platser

Göteborg har gjort för lite och för sent för att stävja Coronakrisen Debatt På torsdag fattar kommunfullmäktige beslut. Debatt. 2019-12-18 Det var ett stort och historiskt beslut som kommunfullmäktige i Göteborg fattade strax efter åtta på torsdagskvällen. Stadsdelsnämnderna som infördes den 1 januari 1989 ska tas bort följer självfallet fullmäktiges beslut om verkställandet av LOV och yrkar därför enligt ovan. LOV i Göteborg Det finns en majoritet i fullmäktige för att tillämpa Lagen om Valfrihetssystem (LOV) inom hemtjänsten och daglig verksamhet. Såväl Kommunstyrelse som Kommunfullmäktige har fattat beslut kring detta Beslut från Arn underlättade Få nyheter från Göteborg stad varje vardag eller fredag. OBS: På grund av rådande situation med covid-19 önskar kommunfullmäktige att allmänheten endast deltar vid kommunfullmäktiges sammanträde via webbsändningen eller närradiosändningen

Beslut i notisform från kommunstyrelsen - Göteborgs Sta

Sista dag för beslut i nämnd/styrelse 2021-04-26 Delårsrapport mars i kommunstyrelsen 2021-05-05 Delårsrapport mars i kommunfullmäktige 2021-05-20 Delårsrapport augusti 2021 Datum och ev. tid Nämnder Inrapportering uppföljningsrapport augusti 2021 2021-09-15, kl. 12:00 Sista dag för beslut i nämnd 2021-09-2 Beslut av kommunfullmäktige om att det blir fyra socialnämnder. Nya intranät och webbplatser på goteborg.se finns på plats. December. 2021. Nytt år och en ny nämndorganisation i Göteborgs Stad. 23 000 medarbetare (33 000 med timanställda) har flyttats över till facknämnder Beslutet togs efter en covid-anpassad, Det var ett reducerat kommunfullmäktige som beslutade om budgeten. 41 ledamöter istället för ordinarie 81 hade samlats i en stor lokal med utglesade platser i Lindholmen 60 miljoner till Göteborgs jubileumsbad i Frihamnen och 36 miljoner kronor för att göra Göteborg till en renare stad

Organisation och delegationsordning - goteborg

Göteborg stads kommunfullmäktige har röstat ja till kommunstyrelsens förslag om att förbjuda göteborgarna att vistas på vissa platser för att förhindra smittspridning, rapporterar SVT Väst. Totalt är det 18 populära platser där vistelseförbudet kan komma att gälla, så som Slottsskogen, Trädgårdsföreningen och flera andra parker, badplatser och lekplatser Bakgrunden är ett beslut i kommunfullmäktige år 2017 om att stadens översiktsplan ska vara tillgänglig och anpassad för digitala plattformar. En översiktsplan är en kommuns långsiktiga vision om hur mark- och vattenområden ska användas. Den ger till exempel vägledning för arbetet med detaljplaner och vid beslut om bygglov Göteborg Energi AB:s hemställan till kommunfullmäktige om investering Fjärrkyla Älvstaden Beslut Bordlagt till den 4 oktober 2017. (Helene Odenjung). 12. 1118/17 Sammanträdestider 2018 för kommunstyrelsen, kommunstyrelsens arbetsutskott samt personalutskott Beslut Bifall till yrkande från M, L och KD Eftersom projektet också är ett av Sverigeförhandlingens avtalade fyra kollektivtrafikobjekt i Göteborg behöver de andra parterna i Sverigeförhandlingen, Västra Götalandsregionen och staten också involveras i beslutsprocessen efter det att Göteborgs Stads kommunfullmäktige fattat sitt beslut om projektets framtid Beslut Kommunstyrelsen tillstyrker yrkande från D, S, M, L och C den 13 augusti 2020 och föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 1. Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram en konkret plan för att uppnå ett maximalt antal medarbetare för stadens chefer. I ett första steg ska maxantal tas fram för områdena utbildning och välfärd

Beslut i notisform från kommunstyrelsen 2021 - goteborg

 1. Beslut Anmälan om jäv antecknas. 2.1 Förslag till kommunfullmäktige 1. 0159/18 . Förbundsordning för Samordningsförbundet Göteborg . Beslut Bifall till stadsledningskontorets förslag. 2. 0347/18 . Redovisning av uppdraget att ge ut sociala obligationer . Beslut Bordlagt till den 30 januari 2019. (Marina Johansson). 3. 1859/1
 2. ister Tomas Eneroth (S) och miljö- och klimat
 3. Göteborg växer snabbt på båda sidor av Göta Älv. flera inriktningar för gång och cykelbron bland annat att den ska kunna stå på plats senast 12 år från att kommunfullmäktige fattar beslut om inriktning och att denna bro inte kostar mer än 900 miljoner kronor i 2020 års penningvärde
 4. kommunfullmäktiges beslut. Att kommunstyrelsen också haft en skyldighet att självständigt verkställa kommunfullmäktiges målbeslut att bedriva trygg-hets- och säkerhetsfrämjande arbete framgår av såväl 3 kap. 14 § KL, som punkt 1.1 i de av kommunfullmäktige antagna gemensamma riktlinjerna fö
 5. ärt påbörjas byggnation av infrastruktur och kaj hösten 2022

Idag beslöt kommunfullmäktige i Göteborg att stödja ett förslag om fler sommargågator i Göteborg. Beslutet grundar sig i en motion från miljöpartisterna Emmali Jansson och Karin Pleijel Kommunfullmäktiges beslut innebär att allmän platsmark kan byggas ut till en kostnad av drygt 1,4 mdkr vilket dels finansieras av skattekollektivet, dels av markförsäljning. Den totala budgeten för utbyggnaden av allmän platsmark förutsätter dock både intäktsökningar och kostnadsbesparingar och det är dessa som det inledande arbetet bland annat har fokuserat på AB skulle enligt kommunfullmäktiges beslut initiera och leda en organisations­ översyn av Göteborg & Co i nära samverkan med övriga delägare. I juni 2014 beslutade kommunfullmäktige om ny inriktning för klustret Turism, Kultur och Evenemang, där Göteborg & Co ingår.s Enligt beslutet skulle e Bakgrund för politiska beslutet. Trafik- och parkeringssituationen på Saltholmen och Långedrag har under många år upplevts som ett problem bland boende, verksamma och besökande i skärgården - särskilt under sommarmånaderna. I september 2019 fattade kommunfullmäktige i Göteborg en lång rad beslut för att förbättra.

beslut att godkänna avtalet ska därmed beaktasmedsomexploatörer.genomförande avfattade kommunfullmäktiges beslut på området.LSUAB kommunfullmäktige Genom beslut 2012 avseende gällande översiktsplan, ÖP 2012, pekade ut Landvetter Södra ut som nästa stora utvecklingsområde i kommunen. 2014 lämnade en tillfälli Det aktiva skolvalet ska avskaffas i Göteborg. På onsdagen fattade kommunstyrelsen beslut om att det inte längre ska vara obligatoriskt att välja skola. - Vi fick igenom vårt initiativ om.

Beslut om en tunnel mellan Stigberget och Lindholmen ska även tas i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige, men också i regionstyrelse och regionfullmäktige eftersom projektet delas med Västra Götalandsregionen. Västtrafiks styrelse har tidigare sagt ja till tunnelalternativet Kommunfullmäktige ber allmänheten att respektera detta. Beslut i kommunstyrelsen Göteborgs Stads riktlinje för alkoholservering, kommunala föreskrifter om förbud att vistas på vissa platser, detaljplan för bussdepå vid Järnbrottsmotet och Göteborgs Stads trygghetsskapande och brottsförebyggande program var några av de ärenden som kommunstyrelsen beslutade om onsdagen 31 mars 2021 I dag, den 18 mars, beslutade trafiknämnden att det ska vara en tunnel under Göta älv, mellan Lindholmen och Stigberget, för det som kallas Lindholmsförbindelsen i Göteborg Det blev inget beslut i kommunfullmäktige i Göteborg om försöket med sextimmarsarbetsdag på ett äldreboendet Svartedalen på Hisingen

Business region Göteborg, beslut om rapporten: kartläggning av fiskenäringen i Göteborgsregionen. Oktober 2018. Beslut i Kommunfullmäktige i Göteborg. Higab AB får i uppdrag att, ta fram ett förslag för Fiskhamnens framtida användning. Nyhetsbrev. Nyhetsbrev vecka 13 Den 28 november 2019 tog Trafiknämnden i Göteborg beslut om att föreslå kommunfullmäktige att avsluta linbaneprojektet. Den 12 december hemställer trafiknämnden till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att Göteborgs stad tillsammans med Västra Götalandsregionen inleder en omförhandling med staten avseende storstadsavtalet Lindholmsförbindelsen, som ska knyta ihop Linnéplatsen via Stigberget med Lindholmen, hade en felaktigt beräknad samhällsekonomisk lönsamhet. Missbedömningen rörde sig om mellan 1,2 och 1,4. När politikerna i trafiknämnden tog beslut om Lindholmsförbindelsen, vilken ska sammanbinda Linnéplatsen med Lindholmen via Stigberget, hade man ett fel i underlaget, skriver GP . Den samhällsekonomiska lönsamheten hade missbedömts med mellan 1,2 och 1,4 miljarder. - Det är hemskt olyckligt, säger Christer Niland på trafikkontoret, till tidningen

Beslut i notisform från kommunstyrelsen 2019 - goteborg

Det beslutet fattade Socialnämnden på tisdagskvällen. Kommunfullmäktige Göteborg. 405 02 Göteborg Sverige Telefon: 031-62 40 0 kommun ett påslag på 12 % av det Göteborg betalar sina utbildningsanordnare och får då skolledning, administration, studie- och yrkesvägledning, Kommunfullmäktiges beslut . Policy för styrning och ledning antas. ÖCKERÖ KOMMUN PROTOKOLL Sammanträdesdatum Sid Kommunfullmäktiges beslut är enligt förslag från kommunstyrelsen och AB Borlänge Energi. Beslutsunderlag - Kommunstyrelsen, 2020-10-20 § 171 - Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2020-10-12 § 161 - Bildande av KO-bolag, Borlänge Energi, 2020-10-02 - Aktieägaravtal 20200824 - Bilaga I Bolagsordning 2020082

Lokala beslut > Västra Götalandsregionen > - Regionens nyhetsflöde > Västra Götalandsregionen ger stöd till norska parter för järnvägssträckan Oslo-Göteborg. Västra Götalandsregionen / - Regionens nyhetsflöde Kommunfullmäktige i Göteborg har bestämt att antalet ersättare skall vara hälften av det antal platser som varje parti får i fullmäktige. Av 14 kap. 16 § sista stycket vallagen framgår att om andelen ersättare av de platser som ett parti fått utgör ett brutet tal skall detta avrundas till närmast högre hela tal

Göteborg fyller 400 år 2021 och det vill Göteborgs Stad fira genom att utveckla Göteborg till en ännu bättre plats att besöka, leva och verka i. Med anledning av covid-19 förändrades jubileumsuppdraget genom ett beslut i kommunfullmäktige 10 september 2020 Tio år sedan beslutet om trängselskatten - frågan som splittrade Göteborg Motståndet mot Västlänken är fortfarande starkt på sina håll i Göteborg. Valframgången för Demokraterna, som gjort infrastrukturprojektet till sin huvudfråga, var en tydlig signal att missnöjet inte förpassats till historien trots att spaden satts i marken och de juridiska turerna gick mot sitt slutskede Kommunfullmäktige i Göteborg säger ja till projektet genom att tillstyrka Lisebergs hemställan. KF:s beslut : Januari 2017: Lisebergs styrelse fattar beslut om att hemställa projektet till kommunfullmäktige för beslut. December 201 Det ska vara tillåtet för parkeringsvakter att flytta felparkerade elsparkcyklar i Göteborg. Företagen som äger elsparkcyklarna ska också få betala en avgift ifall detta behöver göras Förslag till beslut: Godkänns, justeras omedelbart 8c Dnr 0251/21 Verksamhetsnomineringar inför budget 2022-2024 Handläggare: Tomas Carlsson Förslag till beslut: Godkänns, justeras omedelbart 8d Dnr 0490/21 Ny ersättare i Byggnadsnämnden, protokollsutdrag från kommunfullmäktige 20210325 Handläggare: Alex Andersso

Ett stängt Slottsskogen stoppar inte pandemin G

Kommunfullmäktige, alfabetisk ordning. Uppdrag (125 st) Efternamn Förnamn Parti Uppdrag Ordningsnummer; Mohamed Abdullahi MP: Ledamot 1 Kjaerbeck Agneta SD: Ledamot 2 Salih Ahmed M: Ersättare. Fullmäktige tar beslut om folkomröstning den 23 maj Smittspridningen av covid-19 är fortsatt hög i Göteborg. På torsdag 23 maj fattar kommunfullmäktige beslut om det ska bli någon folkomröstning om trängselskatten eller ej. Det beslutade kommunstyrelsen på onsdagen Forskare besviken över kommunfullmäktiges beslut Uppdaterad 24 januari 2020 Publicerad 24 januari 2020 Förslaget om att utlysa klimatnödläge i Göteborg röstades ned av kommunfullmäktige.

Göteborgs stadsfullmäktige var 1863-1970 benämningen på kommunfullmäktige i Göteborg, ett kommunalt, politiskt organ tillsatt av kommunens invånare. Stadsfullmäktige i Göteborg sammanträdde i Börsen på Gustaf Adolfs torg. Det första stadsfullmäktigevalet enligt 1862 års förordning ägde rum den 16 december 1862 och stadsfullmäktiges första sammanträde skedde den 5 januari 1863. Under de femtio första åren rekryterades ledamöter nästan uteslutande från de. Kommunfullmäktige i Göteborg 27 januari 2010. Göteborgsregionens kommunalförbunds förbundsfullmäktige 4 november 2009. Fullmäktige i Västra Götaland 20 oktober 2009. Landstingsfullmäktige i Halland 9 november 2009. Regeringen lade propositionen på riksdagens bord 8 april 2010 och riksdagen fattade beslut 16 juni 2010 Slutgiltigt beslut taget av kommunfullmäktige i Göteborg: Ja till detaljplanen för Västlänkens Hagastation. Detaljplanen för bygget av tågstationen i Haga antogs med stor majoritet i. Uppdaterad 2020-04-16 Publicerad 2020-04-16. Turbulens inför beslutet om ebo-lagen i fullmäktige i Göteborg: Partiernas gruppledare samråder om formalian med presidiet. Foto: Lars Näslund

Göteborg har sedan lång tid präglats av svåra socioekonomiska utmaningar som förvärrats av ett högt mottagande av flyktingar. I figurerna nedan visas att Göteborg är en av de kommuner i landet som har absolut störst andel vuxna biståndsmottagare 2018 med långvarigt ekonomiskt bistånd (10-12 månader av året) Beslutet är det första av flera politiska beslut som måste fattas och i väntan på det är projektet pausat. Vad händer nu? Med anledning av att det finns ett beslut i trafiknämnden om Göteborgs stadslinbana, går nu ärendet vidare till kommunstyrelsen och därefter kommunfullmäktige för beslut Men enligt Anneli Hulthén (S) bör kommunfullmäktige senast i juni kunna ta beslut om en eventuell folkomröstning och när den i så fall ska hållas. Beslutet sköts upp en vecka på begäran. Beslut vid digitalt kommunfullmäktige upphävs. Kommunfullmäktiges beslut underkändes av Förvaltningsrätten. Bilden är på Förvaltningsrätten i Göteborg. Foto: Jonas Dagson/TT. Lever kommunpolitikernas, Detta utgör sådana brister att de beslut som fattats vid sammanträdena inte kan anses ha tillkommit på ett lagligt sätt Boplats Göteborg blir en kommunal bostadsförmedling efter ett beslut av Göteborgs kommunfullmäktige, skriver SVT Väst. Beslutet innebär att alla hyresvärdar som annonserar bostäder via Boplats måste följa kötiden

Beslut om skolplacering i förskoleklass och grundskola

 1. nämnderna. Inte heller kan nämnd besluta i de fall det i lagtext står att kommunfullmäktige fattar beslut (5 kap 2 § KL). Följaktligen kan fullmäktige delegera ärenden om det i lagen står att kommunen ska fatta beslut, så länge det inte rör sig om sådana beslut som anges i 5 kap. 1 § KL
 2. Beslut om Saltholmen. Igår fattade kommunfullmäktige beslut som en lång rad åtgärder som syftar till att förbättra parkeringssituationen på Saltholmen och Långedrag. Göteborgs Stads Parkering fick flera uppdrag som vi nu ska ta upp med vår styrelse. Kösystemet förenklas, parkeringsytorna renodlas och de boende i Södra skärgården ska få tillgång.
 3. GT har under perioden 16 augusti 2012 till 15 februari 2013 drivit en kampanj för en folkomröstning. Detta har resulterat i att 57475 giltiga namnunderskrifter samlats in. [34] Efter en fem timmar lång debatt beslutade kommunfullmäktige i Göteborg att det skulle hållas en folkomröstning om trängselskatterna. [2
 4. Beslutet överklagades till förvaltningsrätten, vilket ledde till att rätten beslutade att stoppa beslutet om nedläggning. Nu har beslutet om nedläggning upphävts. Förvaltningsrätten ansåg att beslutet var av principiell beskaffenhet och av större vikt för kommunen och att det därför var en fråga för kommunfullmäktige att fatta beslut om

MED överklagar Göteborgs kärnvapenbeslut till

 1. GÖTEBORG Avdelning 3 BESLUT 2018-10-09 Meddelat i Göteborg Mål nr 295-18 KLAGANDE 1. Digital Print Center Europe AB, 556803-9852 2. Mats Lönnerblad, med firma Nordisk annonsbyrå 3. Nöjesfabriken Gjuteriet AB, 556587-8922 Ombud: Chefsjurist Pär Cronhult Den Nya Välfärden Box 5625 114 86 Stockholm MOTPART Karlstads kommun 651 84 Karlsta
 2. Beslut 1. Kommunfullmäktige beviljar avsägelsen. 2. Kommunfullmäktige väljer Magnus Mjöd till ledamot i kultur- och fritidsnämnden för tiden fram till 2022-12-31. Beslutet expedieras till Johan Sösaeter Johansson Magnus Mjöd Emma Zetterström, nämndsamordnare Soltak/lön Förtroendemannaregistret Ingela Flodin, nämndsamordnare (iPad
 3. För varje beslut ska nämnden ange tidpunkten för beslutet och vilken typ av insats beslutet gäller samt kortfattat uppge skälen till dröjsmålet Rapport till kommunfullmäktige och revisionen har tagits fram. Besluts underlag Rapport till kommunfullmäktige och revisionen av ej verkställda beslut
 4. GÖTEBORG. Två göteborgare överklagade på onsdagen det kontroversiella beslutet om biltullar till länsrätten. Enligt de klagande bryter Göteborgs kommunfullmäktige mot lagen. Nu kräver man att länsrätten upphäver beslutet
 5. Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige beslutar att uppmana nämnderna att baserat på resultat och prognoser i delårsbokslutet per den 31 augusti göra väl genomarbetade analyser av verksamhet och ekonomi för att ta fram förslag till erforderliga åtgärder och vidta dessa åtgärder för att nå en budget i balan
 6. Det har trafiknämnden i Göteborg beslutat på torsdagen. Trafikkontoret har sedan tidigare gett fyra förslag på hur staden ska få bukt på problemet med att elsparkcyklarna parkeras på.
 7. Göteborg befinner sig mitt i sitt största utvecklingssprång någonsin och ska växa med en tredjedel fram till år 2035. Planen är att göra plats för 150 000 nya göteborgare och bygga runt 80 000 nya bostäder och lika många arbetsplatser

Kommunfullmäktige 2020-04-16. Kommunfullmäktige. Sammanträdesdatum 2020-04-16 Tid: 18:00-20:00 Plats: Fregatten. Beslutande. Katja Nikula (S), ordförande jäv §§ 52, 59 Linda-Maria Hermansson (C), förste vice ordförande jäv §§ 52, 59 Bo Pettersson (S) jäv § 52 Melisa Nilsson (S) jäv § 52, 58 Morgan Andersson (S) jäv § 52 Lars-Ebbe Pettersson (S). GÖTEBORG Avdelning 3 DOM 2020-02-21 Meddelad i Göteborg Mål nr 4019-19 ordningsvakt som kan ansöka om och erhålla ett överklagbart beslut om . KAMMARRÄTTEN I GÖTEBORG DOM Sida 2 kommunfullmäktige som beslutat om att staden ska ansöka om tillstånd at Överklagandet skickas till Förvaltningsrätten i Göteborg, Box 53197, 400 15 Göteborg. De beslut som får överklagas genom laglighetsprövning är: - beslut av kommunfullmäktige om inte annat särskilt anges i annan lag eller författning - beslut av en nämnd om det inte är rent förberedande eller verkställande- beslut i ett.

Staden ska bli bättre på inköp och beställningar - Inköp

Även beslut som en förtroendevald eller en tjänsteperson har fattat på delegation får överklagas. Om du vill överklaga ett beslut ska du göra det skriftligt hos Förvaltningsrätten i Göteborg. I överklagandet ska du ange vilket beslut som du överklagar och vilka omständigheter som du grundar ditt överklagande på Beslutet speglar inte det faktiska maktförhållandet i kommunfullmäktige. Vi anser att kommunfullmäktiges ordförande genom sitt agerande har satt demokratin och kommunfullmäktige ur spel. Liza Kettil påpekar flera saker som hon anser strider mot kommunallagen Kommunfullmäktige i Öckerö kommun i Göteborgs norra skärgård vägrade ta beslut i den för öborna så infekterade frågan om en bro till fastlandet. Tillräckligt. Du som är kommunmedlem, dvs. är folkbokförd, äger fastighet eller är taxerad för kommunalskatt i Lilla Edets kommun, har rätt att klaga på beslut som fattats av kommunfullmäktige, kommunstyrelse och övriga nämnder beträffande verksamhet som inte är reglerad i speciallag Beslut. Kommunfullmäktige beslutar att ge kommunstyrelsen i uppdrag att under 2021 ta fram en förstudie för en koldioxidbudget och där i utreda vilket ställningstagande kommunen ska ta hur arbetet med att begränsa utsläppen av växthusgaser ska mätas och drivas samt vilka avgränsningar som ska göras

Det blev inget beslut i den segdragna frågan om att bygga på Skeppsbron i centrala Göteborg i torsdagens kommunfullmäktige. Det blev återremiss, alltså att frågan ska ses över när det. Beslutet: Göteborg får ett veteranmonument I flera år har veteraner i Göteborg saknat en samlingsplats för att minnas och hedra de som gått bort. Nu har 800 000 avsats för ett monument som kan vara på plats redan till sommaren

Boplats Göteborg - Kommunfullmäktige beslutade om Boplat

Tunga företrädare för Liberalerna i Göteborg stod emot varandra i den till vardags bland annat vice ordförande i kommunfullmäktige i Göteborg, det blev ett beslut som jag. 403 17 GÖTEBORG e-post: sbk@sbk.goteborg.se Utskriftsdatum 2018-06-15 Sida 1/3 Ärendenummer BN 2017-008915 Hsb:s Brf Arborraren Ernst Torulfsgatan 21 A 416 73 GÖTEBORG Beslut om bygglov Beslutet gäller: Bygglov tillbyggnad flerbostadshus, nya balkonger, inglasning av balkonger och fasadändrin Det ser ut som om även Göteborg om några år inför trängselskatt. I går sade kommunstyrelsen ja till skatten och i kväll tar kommunfullmäktige i Göteborg det sista formella kommunala beslutet i frågan

Göteborg reviderar handlingsplan - MinoritetGöteborg sätter stopp för mikroplaster / Just nu

Tillstånd för dig som arbetar i - Parkering Götebor

Göteborg. 4. När kommunfullmäktiges beslut vumlit laga kraft ska slutligen Bekräftelsen undertecknas av de två företrädare för Lilla Edets kommun som konununfullmäktige bemyndigat i sitt beslut. 5. Lilla Edets kommun ska därefter till Advokatfirman Lindahl översända följande: A) Lagakraftvunnet protokol Kommunfullmäktige har tagit del av Revisionsrapport - Förstudie avseende centrumplanering 2018. Beslutsunderlag Revisionsrapport - Förstudie avseende centrumplanering 2018, 2019-03-29 Förslag till beslut på sammanträdet Carola Granell (S) föreslår att kommunfullmäktige för egen del noterar informationen oc Kommunfullmäktige får frågan på sitt bord tidigast i december. Inget beslut om Rannebergen på torsdag. Kommunfullmäktige får frågan om bytesaffären med Victoria Park på sitt bord först i december. säger Ann-Sofie Hermansson till ETC Göteborg Köpmansgatan 20 sbk@sbk.goteborg.se 403 17 Göteborg 031-365 00 00 www.goteborg.se Beslut om bygglov Fastighet: KOBBEGÅRDEN 6:732KOBBEGÅRDEN 6:728 Beslutet gäller: Bygglov för nybyggnad av lager för hyrförråd med parkering samt markparkering Beslut Byggnadsnämnden beviljar bygglov för en åtgärd som avviker från gälland Beslut om tunnel i Göteborg. 2021-03-18. Trafiknämnden i Göteborgs Stad har fattat beslut om tunnel under Göta älv, Besluten går nu vidare till kommunstyrelse och kommunfullmäktige samt regionstyrelse och regionfullmäktige eftersom projektet delas med Västra götalandsregionen

Gatan – berättelsen om en epok som går i graven » VårtAlliansen och S startar krissamarbete i Göteborg | Dagens
 • Största anakondan.
 • Overleaf ShareLaTeX.
 • Hör till Kanalöarna.
 • Tre män på velociped.
 • Traditori divina Commedia.
 • Conform återförsäljare.
 • Fifty Shades of Grey unrated edition.
 • Svart mellan tänderna.
 • Spike Notting Hill goggles.
 • Lagra öl på ekfat.
 • Selbständiger Nebenerwerb Steuern.
 • Byta relingslist båt.
 • Rendera.
 • Stockholmsserien fotboll.
 • Spritresa Tyskland.
 • Hyra kontorsplats Uppsala.
 • Galoppfattning youtube.
 • Acidofil histologi.
 • John David Washington movies.
 • Lidl Emmeloord.
 • Swedbank tjänstepension utbetalning.
 • Can you wear pearls and diamonds together.
 • Lesebuch 2. klasse pdf.
 • Jämställdhet i riksdagen.
 • Ribombee Totem.
 • Begagnade konferensmöbler.
 • When does the Puppeteer get caught.
 • DKB Geld einzahlen Berlin.
 • Frukostsmoothie barn.
 • Wh 1000xm3 vs bose qc35 ii comfort.
 • Blanda ockra.
 • Nya fartyg till marinen.
 • Er ruft nicht zurück.
 • Räkna ut typvärde.
 • Fakten über Australien in Englisch.
 • Blå bandet armband.
 • Bose högtalare SoundLink Mini.
 • V paced rhythm strip.
 • När blommar körsbärsträden i Sverige.
 • Bruno Mars 24K Magic Songs.
 • Hard integration questions.