Home

Soldatnamn register

Soldatregister - Ancestr

Registren kan bland annat innehålla födelse- och dödsdatum, bostadsort, namn på och adresser till familjemedlemmar, militär grad och religiös tillhörighet. Den typ att handlingar som du hittar i den här kategorin innehåller bland annat inkallelseorder, uppgift om tjänstgöring, pensionsuppgifter, militärhistorik samt uppgifter som markgåvor och olika typer av anspråk I Västmanlands regemente hade alla soldatnamn på 1670-talet. När sedan det yngre indelningsverket genomfördes, kom soldatnamnen att bli legio över hela landet. Det var kompanichefen som tilldelade soldaten ett soldatnamn. Urvalet var godtyckligt och berodde ofta på vilket humör kompanichefen var på All registrering sker ideellt av föreningar eller privatpersoner runt om i Sverige. Dessa register slås sedan samman till ett nationellt register vid Centrala Soldatregistret. Databasen omfattar Yngre indelningsverkets soldater som antagits mellan åren 1682-1901 Databasen. Arbetet med registrering av den indelta soldaten sker till största delen av fritidsforskare runt om i Sverige. Om inget annat överenskommet mellan de lokala soldatregistren och Centrala Soldatregistret ägs materialet i de lokala registren av respektive fritidsforskare eller förening som utfört forskningen

Andra soldatnamn anspelade på mer personliga attribut, som exempelvis soldatnamnen Stark, Hjelm och Hugg. Centrala soldatregistret är en ovärderlig källa för oss som släktforskar. I soldatregistret kan vi söka efter förfäder och även själva bidra till forskningen genom att skicka in uppgifter. Här kan du söka efter dina soldater Centrala Soldatregistret är en nationell sökdatabas, fritt tillgänglig för alla med en internetuppkoppling (open access). All registrering sker ideellt av föreningar eller privatpersoner runt om i Sverige. Databasen omfattar Yngre indelningsverkets soldater som antagits mellan åren 1682-1901

Kall (soldatnamn) Kempe; Kihlman; Kjell; Kling; Klint (efternamn) Krabbe; Kraft (efternamn) Krook; Kull (efternamn) Kvist (efternamn) Köh I rullorna som är uppställda regementsvis får du grundläggande kunskap om enskilda soldater och officerare från 1680-talet till 1880-talet. Där anges t.ex. ålder, civilstånd, födelselandskap, längd, tjänstgöringstid, betyg vid avsked och deltagande i fälttåg

Det centrala registret består av lokala soldatregister och registreringen görs ideellt av föreningar eller privatpersoner runt om i Sverige. Kontaktuppgifter till de lokala soldat­registren hittar du under fliken Kontakter på hemsidan www.soldatreg.se. Hitta till database Ofta döptes soldaten av kompanichefen och fick ett särskilt, bland kompaniets hundrafemtio soldater unikt, soldatnamn. Det kunde vara Modig, Djärv, Bäver, Ren, Segel eller Ankare. Men också för oss mindre självklara soldatnamn som Grankvist, Lövberg och Blomgren Centrala Soldatregistret är den självklara utgångspunkten för dig som vill veta mer om dina militära anfäder. Databasen, som är gratis och öppen för alla är ett samarbete mellan Centrala Soldatregistret i Axvall (som äger basen) och Linköpings Universitet, besöks årligen av nästan en miljon forskare. Uppgifterna du hittar i Centrala Soldatregistret är avgiftsfria, men att ta. I registret har alla släktnamn och icke patronymikon som soldatnamn tagits med som nämns i de genealogiska uppställningarna tagits med. Släktnamn som nämns i t.ex. protokollsutdrag från riksdagsprotokollen och i fotnoter har inte registrerats. Släktnamn Riksdagsman nr Ahl 577 Ahlgren 425, 468 Ahlström 505 Allard 573 Almström 59

Soldatnamn - Wiki-Rötte

Finns det något register över de olika soldatnamnen: var de hörde hemma och data om dem. Jag söker bla en vid namn Alm och en som heter Flank. Deras hemvistelser vet jag men jag skulle vilja veta lite om dessa män och deras familjer. Tacksam för svar Ås Centrala Soldatregistret är en databas på internet och här kan man själv söka efter soldater i den indelta armén för åren mellan 1682 och 1901. För närvarande finns det uppgifter om.

Soldatnamnen var officiella och fungerade på samma sätt som moderna registreringsnummer. En soldat identifierades i mönsterrullor och andra officiella dokument med sitt dopnamn, släktnamn och soldatnamn. Till exempel: Jean Amarault dit Lafidélité (Johan Amarault kallad Trogen). Lika lite som i Sverige bar officerarna soldatnamn. Namntype Soldatnamn, namn som ursprungligen gavs indelta soldater och båtsmän som tillnamn i stället för de bland allmogen vanliga patronymikon.Namnet var i allmänhet knutet till en rote, och en nyrekryterad soldat kunde överta företrädarens namn.. Redan på 1500-talet och det äldre indelningsverket började man ge soldaterna särskilda namn men det var inte så vanligt, kanske 10% av soldaterna register på soldatnamn register på socknar register på län. eller gå direkt till; personbeskrivninga De flesta enledade soldatnamn av typen suffixförsedda släktnamn har varit bildade enligt klassiskt mönster, såsom Nylander, Wärlander, Holmerus, Arckelin, Levan, Hilldén och Lexell, men det har också funnits Jyssing, Baggas, Bärtas och Frijtas samt Nielsson, Larsson och Simonsson (son i soldatnamn kan betraktas som suffix). Den här namntypens andel har i samtliga kompanier i.

Soldatregistret - soldat

 1. externa register kan kosta, då det upp till varje register att själva bestämma om avgift. Det centrala registret består av lokala soldatregister och re-gistreringen görs ideellt av föreningar eller privatpersoner runt om i Sverige. Kontaktuppgifter till de lokala soldat-registren hittar du under fliken Kon-takter på hemsidan www.soldatreg.s
 2. kompaninummer, rotens namn, soldatnamn (i sällsynta fall även hans civila sonnamn), födel-seort (i de tidiga rullorna endast landskap), ålder (i de tidiga rullorna endast ålder, i de senare även födelsedatum), tjänsteår, längd (i fot och tum), civil status (gift eller ogift), anteckningar från förra mönstringen, anteckningar för de
 3. Soldatnamn. De välkända soldatnamnen lever än idag kvar i efternamn som Rask, Dessa register innehåller vanligtvis information för en familj under 5-10 år. Om ett barn föddes, lades det till husförhörslängden och deras födelsedatum och dopdatum noterades
 4. I Västmanlands regemente hade alla soldatnamn på 1670-talet. Ett system med soldatnamn infördes helt i det Yngre indelningsverket. Omkring 1686 börjar de nya namnen dyka upp i rullorna, ibland med tillägg som kallades tidigare för Karlsson . Vid anställningen blev den nye soldaten tilldelad ett soldatnamn av sin Kompanichef
 5. När registret startade vid Stifts- & landsbiblioteket i Skara 1983 var det som ett register över den menige soldaten, upp till graden distinktionskorpral. (soldatnamn) skrivs i samma fält med efternamnet först och med mellanslag mellan efter- och förnamnet
 6. Soldatregistret Uppland har arbetat som en projektgrupp inom Föreningen Släktforskare i Uppland. Arbetet startade kring 1989. Inriktningen var från början att inventera samtliga soldater i yngre militära indelningsverket åren 1682 1901 i landskapet Uppland, oavsett regemente. Senare har inriktningen ändrats till att avse nedanstående regementen.

Register över pensionstagare och pensionshandlingar finns i arkivet efter Krigs-kollegium, Krigsmanshuskontoret. - Uniformer. Under stora nordiska kriget räckte inte den ordinarie indelningen till. Därför sat-tes olika förband med förtärkningsmanskap upp mellan åren 1700 och 1720. Dessa förband kallades männingsregementen 10) Patronymikon: Någon gång står knekten bara med sitt patronymikon. Detta är vanligast i slutet på 1600-talet och i slutet på 1800-talet. Många av dessa soldatnamn måste ha varit en tung börda att bära för den arme knekten men under tidigt 1800-tal blir det möjligt att efter ansökan byta bort ett misshagligt namn Några namn som vi knappast ser idag, men som jag stött på är till exempel Bryngel, Börta, Helvid och Ellicka för flickor och Barthold, Botel, Grel och Gise för pojkar. Kanske kommer några av dessa namn tillbaka i kommande generationer. Många barn fick två namn, precis som idag

Många soldatnamn togs ur krigsarsenalen, som Karbin, Dunder, Klinga, Kempe, Svärd och Kula. Egenskapsnamn var också vanliga. Positivt laddade som Flinck, Frimodig, Frisk, Hurtig, Rapp, Stadig eller Tapper var vanligast, men mera negativa som Blygh och Eenfaldig förekom också soldatnamn register 50 0%. soldater 41 0%. soldatnamn 37 0%. soldat register 33 0%. register 32 0%. i 25 0%. svenska soldatregistret 22 0%. knektnamn 20 0%. yhs-fullyhosted_003 20 0%. soldatregister skåne 19 0%. svenska soldatnamn 1700 2 0%. indelta soldater ös 2 0%. soldatnamn västerg%C3 2 0%. soldattorp i närke 2 0%. gratialist 2 0%. Söka i Soldatregistret. Databasen har 10 sökbara fält. Alla fält kan kombineras dvs. det är möjligt att söka i flera fält samtidigt för att få säkrare träffar och mindre antal träffar. Försök därför att avgränsa sökningen genom att söka på flera fält samtidigt. Alla poster listas i bokstavsordning efter soldatens namn Soldatregistret - en ovärderlig källa. I släkten finns många soldater. Soldaternas namn hade ofta ortsanknytning, som exempelvis namnet Bure från Burvik i Knutby, Wärstedt (från Värsta, Häggeby) och Lydman (från Lydinge), Hällman (från Hällestad), Kuddström (från Kuddby), Hagelberg (från Haglinge rote) Soldatnamn. Soldatnamn kallas de namn som bestämdes när en man ryckte in i militären och eller blev stationerad vid ett soldat eller båtsmanstorp. Exempel i min egen släkt är min morfars farfar Alfred som hette Rydberg (från hemorten Ryd) i lumpen men återtog Pettersson när han kom hem

I generalmönsterrullorna kan man följa soldater och officerare från det att de antogs till att de avskedades. Exempel på information som ofta framgår av rullorna är soldatens namn, både dess soldatnamn och dess tidigare efternamn, födelsedatum eller ålder, tjänsteår, längd och civilstånd Kolla i början av volymen om det finns ett register över regementen och kompanier. Efter lite letande hittar rätt regemente och kompani och även Lars Jacobsson. Rullor 1620-1723 1641:12 (1641-1641) bild 130 / sid 8 (AID: v751076.b130.s8, NAD: SE/KrA/0022) Länk

Databasen CENTRALA SOLDATREGISTRE

Att det måtte ha reglerats av någon instruktion synes ganska säkert, emedan samma soldatnamn och likartade grupper av soldatnamn förekommer i regementenas rullor såväl i Sverige som i Finland. Redan rent praktiskt sett har det varit nödvändigt att genom till fadersnamnet fogade tillnamn särskilja t.ex. männen Matts Johansson, av vilka det kunde finnas flere tiotal på ett regemente Fördelen med ett inflyttnings- och attestregister är att man kan lättare hitta en person som flyttat. Även om man följer en person och fått vederbörande ur sikte kan detta register få upp forskaren på banan igen Digitala forskarsalen - (tidigare SVAR) I Digitala forskarsalen hittar du Riksarkivets digitaliserade arkiv, register och databaser. Sök direkt i Digitala forskarsalen Register till Rullor 1620-1723. Registret innehåller uppgifter med sidhänvisning över regementen och kompanier som har registrerats årligen. Namn på regements- och kompanichefer anges. Rullor 1724- Samling består av rullor över svenska arméförbanden från 1724 till ca 1865. Informationen är nästan densamma som i Generalmönsterrullorna

Soldatregistret, en skattkammare för släktforskare

 1. I registren antecknades personuppgifter om sjömannen, men också behörighet och sjötid. Sjömannen fick ett eget inskrivningsnummer. Det kan man ibland se i anmärkningskolumnen i husförhörslängden. Numret följde med så länge man arbetade till sjöss. I inskrivningsregistret finns alla uppgifter, och med hänvisningar till andra dokument
 2. Nu försöker vi återskapa register via alternativa källor förutom det som räddades. Några soldatnamn i släkten är Elm, Kanon och Lejon. Min mor är född i Göteborg med härstamning från Mariestad. (Kihlbaum). Andra kända namn i släkten från Mariestad är Dyrén, Paulin och Uggla
 3. De socknar som ingår i registret är: Herrberga; Normlösa; Sya; Veta; Viby; Västerlösa; Östra Tollstad; Det är inte tänkt att man bara ska titta i registret och sedan nöja sig med det. Jag upprättade dessa register för ett antal år sedan nu, och även om jag själv använder mig av registren lite då och då, så är det tyvärr inte felfritt
 4. Svenska släktnamn. Innan 1600-talet var det ovanligt att man använde annat än förnamn och patronymikon (namn som bildats av faderns förnamn t.ex. Nilsson och Andersdotter) i Sverige, även inom adeln
 5. Tyvärr står mannens namn som Jonas Jansson, men det kan inte ha varit hans soldatnamn. Det finns två personer som kan vara han i ert register och det är Jonas Arnell och Jonas Arnquist. Jonas gifte sig med Elin Gunnarsson och fick tre barn: Ingegerd, Ellen och Johan Magnus

Sök i Soldatregistre

Kategori:Soldatnamn - Wikipedi

 1. Arkiv för de finska förbandens handlingar fram till 1809 är svenska Krigsarkivet i Stockholm. Vidare finns även en del handlingar om tiden före 1809 även på finska Riksarkivet, Kansallisarkisto. Det finska Krigsarkivet Sotaarkisto (som är en integrerad del av Riksarkivet) har enbart handlingar för förband efter 1809
 2. dre självklara soldatnamn som Grankvist, Lövberg och Blomgren. En civil rekryt vid namn Nils Nilsson kunde således förvandlas till Nils Modig, för att efter trettio års tjänst återgå till att bli Nils Nilsson
 3. Ur ortsnamnsregistret; Det finns inga namn kopplade till detta soldatboställe i ortsnamns-registret. Däremot kallades på 1900-talet det som på kartan här bredvid står som 1 2 allmänt för Stränga-lyckan : Namnformer; Ursprungligen kallat efter den soldat som bodde i torpet; Kring 1700/1800 så kallades stället för Lustigs (Soldate Boställe) på.

Vanliga knektnamn. Soldatnamn, namn som ursprungligen gavs indelta soldater och båtsmän som tillnamn i stället för de bland allmogen vanliga patronymikon.Namnet var i allmänhet knutet till en rote, och en nyrekryterad soldat kunde överta företrädarens namn. Här är registret över Glader skattehemma för åren 1760-1774. Som jag beskriver i den enskilda guiden om detta register så är detta en sammanställning från flera olika skattelängder som fanns under dom olika åren. Eventuella olika färger i registret representerar olika längder. Tryck på bilden för högupplöst bil Databasen>>> Soldatnamn, Ta ett MyHeritage DNA-test för härkomst och genetisk testning. Få tillgång till 12,6 miljarder historiska register för släktforskning Vi bedömer förväxlingsbarhet genom att jämföra namn inom samma bransch. För att företagsnamn och varumärken.

Arbetet med registrering av den indelta soldaten sker till största delen av fritidsforskare runt om i Sverige. Om inget annat överenskommet mellan de lokala soldatregistren och Centrala Soldatregistret ägs materialet i de lokala registren av respektive fritidsforskare eller förening som utfört forskningen ; Soldatnamn i Ärentuna Andra soldatnamn anspelade på mer personliga attribut, som exempelvis soldatnamnen Stark, Hjelm och Hugg. Anfadern Anders föddes som oäkta son till Karin Olofsdotter på Erstorps ägor i Risinge, Östergötland 2 september 1698 Nytt soldatnamn. Ersattes ttill soldat i vanlig ordning 1932 och han var 25 år och var 5 fot och 9 tum lang.Direfter tjinstgjorde han i regementet till 1849,men vid G M fick han avsked eftersom han var oduglig till krigstjinst.I de flesta fall berodde det på sjukdom Posts about soldatnamn written by Daniel. Third post about surnames. The other two, which you should read before this one, was about patronyms and priests names

Sök i Generalmönsterrullor - Riksarkivet - Sök i arkive

 1. Edsele VbReg:2 ; AID: v904297 : Volymtyp: Register: Årtal: 1818-1858: Information: Register över personer med släkt- och soldatnamn i Edsele vigselbok 1818-185
 2. Efternamn är i flertalet kulturer idag familjenamn eller släktnamn, [1] det vill säga den del av en persons namn som anger till vilken familj eller släkt hon eller han hör. Förr var andra tillnamn - baserade på faderns förnamn (patronymikon), undantagsvis moderns (metronymikon), personliga egenskaper, ursprung, hemgård, hemort, yrke eller liknande - vanliga som efternamn
 3. Tåssjö i Kristianstads län; Län: Kristianstads län: Landskap: Skåne: Arkivtyp: Församling/Socken: Alias: Tosjö: Information: Namnet var förr Tosjö, men ändrades 1940 av SCB till Tåssjö. 1551-1680 annexförsamling i Össjö och Tåssjö pastorat. 1681 - 1731-01-21 annexförsamling i Össjö, Tåssjö, Munka-Ljungby och Ängelholms pastorat. 1731-01-22 - 1736 annexförsamling i.

Så söker du soldaterna i släkten - Rötte

Efternamn, familjenamn eller släktnamn är den del av en persons namn som anger till vilken familj hon eller han hör. Efternamn kan i Sverige också vara patronymika eller metronymika och visa vad personens fader eller moder heter i förnamn.. I Sverige finns reglerna om hur man får använda efternamn i 1982 års namnlag (SFS 1982:670). Där står bland annat att om föräldrarna har olika. Upptäck Dina förfäder och bygg Ditt familjeträd steg efter steg genom miljarder data inkluderade av våra medlemmars familjeträd och genom civila register . Mest populära förnamn . Anders (305) George (278) Esther (189 Granska register Namn Ansökningslän Soldatnamn Tjänstgjöringsenhet Tjänstgöringsstat Ansökningstyp; Du får bättre resultat om du lägger till mer information som exempelvis Information om födelse, Information om dödsfall eller Plats, även en gissning kan vara till stor hjälp

Ämnesord Soldatnamn -- Skåne (sao) Indexterm och SAB-rubrik Fc.031ba Språk Svenska Personnamn Skåne Fc.031 Svenska: personnamn Klassifikation 929.4089397 (DDC Förestående volym omfattar register till Sabbatsbergs fattighus kyrkoarkiv,(husförhörslängder 1789 - 1868, in- och utflyttningslängder 1830 - 1927 bokstäverna A - L). Excer-peringen, kontrolläsningen av excerpterna, sorteringen av re­ gisterkorten, utskriften på maskin och kontrolläsningen av de ROTET N:O 15 ABORRE ENQVIST FISKARE PALM SJULSMARK Indelningsverket 1695 fastställde att OLOF ABORRE skulle vara soldat i detta tote och han sändes.. - Om 'Frunk' som båtsmans- och soldatnamn . Analys och stadsbibliotek Information registersökning Jul Kungliga biblioteket Kyrkböcker Mattias Åbom Morlanda Mölndal Norge Nya register Nyår Orust Släktforskare Runes utdrag Skee Släktdata Släktforskardag 2015 Släktforskardagaarna 2019 Släktforskardagar 2017 Släktforskardagar.

Så hittar du soldaterna i släkten Slakthistoria

Centrala Soldatregistret - Släkten Winnber

Exempel på information som ofta framgår av rullorna är soldatens namn, både dess soldatnamn och dess tidigare efternamn, födelsedatum eller ålder, tjänsteår, längd och civilstånd. Man får veta om soldaten blivit befordrad och ibland finns även uppgifter om kommenderingar Hans soldatnamn är Arnfelt. Föregående sida. Handledning 4: Hur man söker soldater i Registret innehåller soldater under det yngre indelningsverket, dvs soldater och båtsmän som antogs mellan åren 1682-1901 i den indelta armén samt flottans båtsmanskompanier Grunden för släktforskaren är kyrkoarkiven. Här finns primärkällorna, det vill säga födelse-, död- och vigselböcker, men också husförhörslängder och in- och utflyttningslänger. Detta är de viktigaste källorna för släktforskaren men kyrkoarkiven innehåller en hel del mer. Artiklarna på den här sidan handlar om kyrkböckerna, och har varit publicerade i Tjust.

Begränsat öppethållande. Riksarkivet läsesalar är öppna med begränsningar. Läs mer om vilka dagar och tider som är aktuella. Vi planerar att öka öppettiderna från och med maj Geting finns som soldatnamn i Gagnefs, Husby, Transtrands och Älvdalens socknar, enligt samma register. Täkt finns inte som soldatnamn vid Dalregementet (inte heller med stavningarna Täckt, Tekt eller Teckt), i varje fall inte i registret (men jag vet inte om alla soldater i Dalarna är registrerade än). Det kan ju vara ett gårdsnamn

Kreiliger , Sten Om soldatnamn Skara,1957, UNIVERSITETSBIBLIOTEKET 1ö.NR5.1982 UME Registret är uppdelat på de olika rotarna. När man klickar på en rote visas en pdf-fil som skannats ur vårt arkiv. I detta fall omfattar registret Högsby sockens utbredning före 1880 då Fågelfors avsöndrades. Det kändes naturligt att göra så eftersom vi ändå har dessa uppgifter i arkivet Nytt soldatnamn LJUNGBLAD . Så inbyttes han 4792 —och han var 30 år och var 5 fot och 8 tum lang och var gift.Sedan tjinstgjorde han i kompaniet och regementet till 1805,men vid G M 1805 blev det klart att han hade svagt bröst och fick avsked Indelt soldat register. Arbetet med registrering av den indelta soldaten sker till största delen av fritidsforskare runt om i Sverige.Om inget annat överenskommet mellan de lokala soldatregistren och Centrala Soldatregistret ägs materialet i de lokala registren av respektive fritidsforskare eller förening som utfört forskningen Registret har hundratusentals soldater, främst för 1800. umebygdens soldater 1695 — 1895. rote fran sid soldatnamn n: o 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121. Jag finner det egendomligt med de soldatnamn som dessa anfäder tilldelats av det militära systemet. Antagligen med 100% godtycke men ändå föstår jag inte att det inte fanns mer av fantasi. Betr Wolf så var det en kusin som blev mobbad i skolan för hon hette så

 • How to prepare mandrake root.
 • Konstant fyrhjulsdrift.
 • Begravningstal till vän.
 • Gipsplaten aanbieding.
 • Bestseller Wirtschaftsbücher 2020.
 • Emishi wars.
 • Loungeset JYSK.
 • DSV Tracking Sverige.
 • Norrmalmstorgsdramat film.
 • Material till ätpinnar.
 • Saudi Arabia sweets.
 • Cool Company organisationsnummer.
 • Wenngarn öppettider.
 • Bavaria service.
 • Köpa e juice utomlands.
 • Petr čech stats.
 • Dobby is a free elf.
 • Harvard Law School students.
 • Weber A Fraktur Orthese.
 • Gård till salu Mörarp.
 • Villaägarna Köping.
 • Schaltschrankverdrahtung Vorschriften.
 • Carminat TomTom update.
 • Gansu City.
 • Sopkärl Göteborg.
 • Återvinning Oskarström.
 • Vad är reaktionär.
 • Influerar.
 • Andreas Hellmers förflutna.
 • Protokoll årsstämma Brf.
 • Lilo and Stitch Wiki.
 • Bergvärme erfarenheter nackdelar.
 • IPhone XR 128 GB Telia.
 • Hyresvärdar Ekerö.
 • Tour de France 2020 route map.
 • Äggkokare Elon.
 • Kulturnatten 2020 Karlstad.
 • Sticka enkel tröja gratis mönster.
 • Ekonomi för chefer ljudbok.
 • Klotlönn höstfärg.
 • Vad tycker partierna om EU.