Home

Åtgärdsplanering Trafikverket

Regeringen beslutade den 23 mars 2017 om direktiv till åtgärdsplanering. Det innebär att Trafikverket fått i uppdrag att ta fram ett förslag till en nationell trafikslagsövergripande plan för utveckling av transportsystemet för perioden 2018-2029 Under framtagandet av planförslaget, som ofta kallas för åtgärdsplanering, för Trafikverket dialog med externa aktörer. Trafikverket redovisar sin plan till regeringen, och länsplaneupprättarna beslutar om sina regionala planer. Samtidigt som Trafikverkets planförslag redovisas går det på extern remiss Direktiv till åtgärdsplanering - nästa steg mot en ny nationell infrastrukturplan Regeringen beslutade den 23 mars 2017 om direktiv till åtgärds-planering. Det innebär att Trafikverket fått i uppdrag att ta fram ett förslag till en nationell trafikslagsövergripande plan för utveckling av transportsystemet för perioden 2018-2029

Kvalitetsgranska Trafikverkets åtgärdsplanering. Trafikanalys har redovisat sitt uppdrag att kvalitetsgranska förslag i Trafikverkets åtgärdsplanering genom att granska de samhällsekonomiska kalkylerna, kostnadsberäkningarna och planeringsunderlagen genomförande deltar flera enheter inom Trafikverket. I revisionen är fokus på skedesöverlämning mellan VO Samhälle, VO Underhåll och VO Investering samt på realisering av åtgärder i termer av effekt, tid, kostnad och innehåll. Revisionsuppdraget Intern åtgärdsplanering ingår i den av styrelsen beslutad • Inriktningsunderlag från Trafikverket till regeringen hösten 2015. • Proposition om inriktning och ekonomiska ramar för transportinfrastrukturen. Oktober 2016. • Direktiv för åtgärdsplanering. • Trafikverket lämnar förslag till nationell transportplan, planeras till efter sommaren 2017. • Regeringen fastställer planen. Trafikverket Dokumentdatum: 2017-10-10 Ärendenummer: TRV 2017/21373 Version: TRV version 1.0 Fastställt av: Inger Ranheim-Molander, Enhetschef Åtgärdsplanering, Trafikverket Region Väst Projektledare och kontaktperson: Yvonne Thorén, Enheten för Utredning, Planering, Trafikverket Region Väst.0

Åtgärdsplanering at Trafikverket Uddevalla, Sverige Fler än 500 kontakter. Gå med för att skapa kontakt Trafikverket. Högskolan Väst. Företagswebbplats. Anmäl profilen Artiklar av Margareta Lerum bäst i Sverige på energieffektivt byggande Av Margareta Hallander. 13 juli 2016. Aktivitet. Enhetschef Åtgärdsplanering på Trafikverket Eskilstuna, Södermanlands län, Sverige 45 kontakter. Gå med för att skapa kontakt Trafikverket. Anmäl profilen Aktivitet Glädjande nyheter! Vägplanen för att öka cykelbarheten mellan Älvkarleby och. Åtgärdsplanering för transportsystemet 2014- Skr. 2025 2013/14:233 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 15 maj 2014 Fredrik Reinfeldt Catharina Elmsäter-Svärd (Näringsdepartementet) Skrivelsens huvudsakliga innehål Trafikverket är en svensk statlig förvaltningsmyndighet, som inledde sin verksamhet den 1 april 2010.Myndigheten har huvudkontor i Borlänge, och regionkontor i Luleå, Gävle, Stockholm, Eskilstuna, Göteborg och Kristianstad. Lena Erixon är generaldirektör sedan 1 september 2015

Kort om åtgärdsplanering - nästa steg mot en ny nationell

10.15 Trafikverket informerar om arbetet med nationell plan 2018-2029, Rolf Haraldsson, nationell projektledare 11.15 Paus 11.30 Trafikverket informerar om nuläge och utmaningar för det nationella transportsystemet i Region Väst 12.00 LUNC Utgivare: Trafikverket Kontaktperson: Michel Gabrielsson Distributör: Trafikverket, Röda vägen 1, 781 89 Borlänge, telefon: 0771-921 921. 3 Sammanfattning Miljöbedömningsprocessen fortsätter i skedet Åtgärdsplanering för transport-systemet Syftet med SEB är revidering inom ramen för Åtgärdsplanering 2018-2029. Ny trafikplats E4 Hortlax med anslutande vägar och ramper. Gammal bro över E4 rivs och ny bro Trafikverket har 2001-12-14 beslutat att en vägutredning ska upprättas för projektet Trafikverkets inriktningsunderlag ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 30 november 2015. När riksdagen har slagit fast en inriktning följer åtgärdsplanering i syfte att ta fram nationell plan och länsplaner för transportinfrastrukturen Integrerad åtgärdsplanering i Storbritannien och Sverige: Jämförelse av de båda ländernas planeringsprocesser för transportinfrastruktur Kund Trafikverket Inga-Maj Eriksson 781 89 Borlänge Telefon 0243-751 31 Huvudansvarig konsult WSP Sverige AB 121 88 Stockholm-Globe

Trafikverkets trafikbestämmelser för järnväg (TTJ) 2020 Trafikverkets trafikbestämmelser för järnväg (TTJ) 2019 Projekt I en bilaga återfinns parametervärden för åtgärdsplanering och andra analyser med verktyget Samkalk (version 2.4) Chef åtgärdsplanering Region mitt, Trafikverket Trafikverket jan 2015 -nu 6 år 4 månader. Gävle, Sverige Avdelningschef verksamhetsutveckling, Trafikverket Trafikverket maj 2013 - dec 2014 1 år 8 månader. Magnus Tuvendal, Calluna från Trafikverkets arbetsmaterial PM om ekosystemtjänster och miljöbedömning i åtgärdsplanering inför nationell plan, KMV Forum & Calluna, augusti 2017.] Under 2014 konstaterade regeringen att människan är beroende av ekosystemtjänster som ren luft och vatten

Nationell plan - Trafikverke

www.trafikverket.se trafikverket@trafikverket.se Martin Röcklinger Samhälle martin.rocklinger@trafikverket.se Direkt: 010-123 23 96 Mobil: 076-813 26 57 Till: Från: 2012 -04 11 1 (3) TDOK 2010:29 Mall_PM v.1.0 Verktyg för dynamiska effekter av infrastruktur inför kommande åtgärdsplanering Dokumentbeteckning: 100597 Trafikslagsövergripande stråkstudie - Göta älv-Vänerstråket syftar till att utgöra beslutsunderlag inför Trafikverkets åtgärdsplanering för 2014-2025. Utredningen består huvudsakligen i framtagning av godsprognoser och samhällsekonomisk analys utifrån två alternativa scenarion för utvecklingen av Vänersjöfarten.</p>

Slutrapport: Integrerad åtgärdsplanering i Storbritannien och Sverige - analys och förslag till åtgärder Trafik arbetet för Trafikverket., bl.a. för att kunna fullfölja de intentioner som läggs fast i Sveriges klimatstrategi för vägtransportsektorn2 och olika riktlinjer för planeringen3 Trafikverket ska redovisa uppdraget till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 31 augusti 2017. I redovisningen ska Trafikverket lämna förslag till åtgärder för den preliminära planeringsram som anges i bilaga 1 finansierats av Trafikverket och utförts av WSP Sverige AB, Lunds Tekniska Högskola och Trivector Traffic AB. Syftet med forskningsprojektet är att ta del av brittiska erfarenheter av integrerade åtgärdsplaner för infrastrukturförbättringar och mobility management. Detta för att i sin tur analysera i vilken mån dess

Trafikverket invites you to take part in procurement for Utredare och experter inom åtgärdsplanering och samhällsplanering, systemid:219916 . Trafikverket is conducting the procurement in the form of an electronic procurement via the procurement system CTM Trafikverket invites you to take part in procurement for Ramavtal för resurser inom åtgärdsplanering och samhällsplanering, systemid:219998 . Trafikverket is conducting the procurement in the form of an electronic procurement via the procurement system CTM

Fem nya hastighetskameror mellan Hallinden och Ödby

Trafikverkets prognoser pekar på en fortsatt trafikutveckling som inte är förenlig med klimatmål och en fossiloberoende fordonsflotta. Trots detta har regeringen valt att fastställa en åtgärdsplanering med objekt som låser fast vår infrastruktur med satsningar som ger hög klimat- och miljöpåverkan Dokumentinformation Titel: Integrerad åtgärdsplanering i Storbritannien och Sverige, - kort beskrivning av tre planeringssituationer Serie nr: 2010:23 Projektnr: 9038 Författare: Jesper Nordlund, Trivector Traffic Kvalitets-granskning Björn Wendle, Trivector Traffic Beställare: Trafikverket Kontaktperson: Inga-Maj Eriksson, tel 0243-751 3 SEB ska även upprättas eller revideras i samband med Trafikverkets årliga leveranser till regeringen av förslag till byggstarter (byggstartsrapportering) samt i samband med åtgärdsplanering. I samband med byggstartsrapportering och åtgärdsplanering ska det finnas en aktuell SEB inklusive samhällsekonomisk analys (baserat på jämförbar Åtgärdsplanering at Trafikverket Uddevalla, Sverige Fler än 500 kontakter. Gå med för att skapa kontakt. Trafikverket. Högskolan Väst. Företagswebbplats. Artiklar av Margareta

Kvalitetsgranska Trafikverkets åtgärdsplanerin

Dokumentbeteckning 2015:273 (ÅVS) En åtgärdsvalsstudie för Bergslagspendeln har genomförts under perioden hösten 2014 till hösten 2015. Åtgärdsvalsstudien omfattar järnvägen Bergslagspendeln mellan Ludvika och Kolbäck samt anslutande del av Mä;larbanan Kolbäck-Västerås Trafikverket, åtgärd 1: så att den samordnas med den åtgärdsplanering som genomförs av dessa aktörer. I det sammanhanget kan Trafikverket på ett tydligt sätt kommunicera de nationella och regionala prioriteringar och avvägningar som myndigheten gör avseende åtgärder i de statliga väg- och järnvägsnäten.. This is Trafikverket - Åtgärdsplanering by Patrick Brucker on Vimeo, the home for high quality videos and the people who love them

Trafikverkets åtgärdsplanering och för Region Uppsalas prioriteringar i länstransportplan för regional transportinfrastruktur. Resultat är även tänkt att utgöra planeringsunderlag för Heby kommun. Trafikverket har haft huvudansvaret för åtgärdsvalsstudien och arbetet har skett tillsammans me Åtgärdsplanering för transportsystemet 2014 Trafikverket ansvarar för genomförandet av den nationella planen. I sitt arbete ska myndigheten utgå från att transportsystemet som helhet ska underlätta vardagen för människor och företag genom att erbjuda effektiva och miljöanpassade resor och transporter

Margareta Hallander - Åtgärdsplanering - Trafikverket

Trafikverket Nationell plan Länsplan för transportsystemet för regional transportinfrastruktur Länsstyrelse/Region Förbereda Åtgärdsplanering Verksamhets-planering och genomförande 1-6 år . 10 • Transportpolitiska mål, infrastrukturproposition och direkti Enhetschef Åtgärdsplanering, Region mitt på Trafikverket Gavle, Sweden 150 connections. Join to Connect. Trafikverket. Activity. Så viktigt. Liked by Thomas Andersson Tomas Bergbom, Åtgärdsplanering, Trafikverket, 010-123 59 87, tomas.bergbom@trafikverket.se Kontaktperson för Polisen: Jenny Wester, chef trafiksektionen region Väst, 010-565 37 78 Trafikverkets pressjour, 0771-31 15 0 Det är för att riksväg 50 mellan Söderhamn och Glössbo ska bli säkrare som den blir smalare förklarar Thomas Andersson, chef för åtgärdsplanering på Trafikverket.. Tomas Bergbom, Åtgärdsplanering, Trafikverket, 010-123 59 87, tomas.bergbom@trafikverket.se Kontaktperson för Polisen: Joakim Sjöström, Kommissarie trafiksektionen region väst, 010-565 37 7

Ivan Andic - Enhetschef Åtgärdsplanering - Trafikverket

 1. Vi vill uppmuntra alla som berörs till att söka information på Trafikverkets och Skövde kommuns hemsidor, säger Catarina Sundberg, chef för enhet Åtgärdsplanering, på Trafikverket. - Det känns bra att många av de projekt som har diskuterats under lång tid blir verklighet
 2. Trafikverkets kontinuitetsplaner för samhällsviktig infrastruktur kan eventuellt motivera satsningar som avviker från den övergripande underhållsstrategin enligt planen. Om så är fallet kan det påverka en kommande åtgärdsplanering. Vi har inte beaktat eventuell

Åtgärdsplanering för transportsystemet 2014 - 2025

 1. Regeringen.se - Regeringen.s
 2. Trafikverkets finansiering kan i praktiken skilja sig från den principiella ansvarsfördelningen eftersom Trafikverkets åtgärdsplanering och prioriteringar sker utifrån givna ekonomiska ramar. Annan part kan sålede
 3. ska behovet av att avhjälpa fel, åtgärder ino

Trafikverket - Wikipedi

Trafikverket, åtgärdsplanering apr 2015 - sep 2015 6 Projektingenjör på Trafikverket Södertälje. Filip Boskovic. Filip Boskovic PhD Student at University of Cambridge Serbien. John Norberg. John Norberg Utredare på Trafikverket. Tomas Bergbom, Åtgärdsplanering, Trafikverket, 010-123 59 87, tomas.bergbom@trafikverket.se Kontaktperson för Polisen: Leif Svensson, chef trafiksektionen region Bergslagen, 070-609 79 2 Trafikverket har fått i uppdrag av regeringen att ta fram förslag på en nationell trafikslagsövergripande plan för utveckling av transportsystemet för perioden. Regeringens direktiv presenterades den 24 mars 2017 och innehåller anvisningar för Trafikverkets åtgärdsplanering Trafikverket kommer att få regeringens uppdrag att ta fram ett förslag till en ny nationell plan som underlag för regeringens beslut. Förslaget går därefter ut på remiss. Parallellt ska länsplaneupprättarna (regionerna och Gotlands kommun) ta fram förslagtill länsplaner för regional transportinfrastruktur

Regeringsbeslut II 4 - Regeringskanslie

 1. åtgärdsplanering och genomförande. Inriktningsplaneringen startar formellt med att regeringen uppdrar till Trafikverket att ta fram underlag för kommande planomgång. Trafikverkets inriktningsunderlag för kommande planeringsperiod 2018-2029 var på remiss, Region Skåne yttrade sig 2016-03-31
 2. kopplade till åtgärdsplanering, vilket enligt Trafikanalys indikerar att ledning och organisation av verksamheten måste skärpas. Trafikverket redovisar en kraftigt ökad resursförbrukning för förvaltning och utveckling av modeller 2014. Totalt förbrukades cirka 15,7 miljoner kronor mer än 2013, en ökning med cirka 40 procent
 3. Trafikverket Anders Sjölund Senior sakkunnig/ Nationnell samordnare Landskap anders.sjolund@trafikverket.se +46 70 5975228 Trafikverket . 2 Åtgärdsplanering Nationell plan Regionala planer 12 års sikt Verksamhets-planering Verksamhetsplan 1-4 år Genomförande 1-xx å
 4. Thomas Andersson, Enhetschef Åtgärdsplanering, Trafikverket Region Mitt Trafikverket Röda vägen I 781 89 Borlänge Besöksadress: Röda vägen 1 Texttelefon: 010-123 50 50 Telefon: 0771 - 921 921 trafikverket@trafikverket.se www.trafikverket.se Josefin Tervo Atgärdsplanering Direkt: 010 - 123 33 76 Mobil: 072 - 143 43 6
 5. Trafikverket Box 417 801 05 Gävle Besöksadress: Redargatan 18 Texttelefon: 010-123 50 50 Telefon: 0771 - 921 921 trafikverket@trafikverket.se www.trafikverket.se Josefine Andersson Åtgärdsplanering Direkt: 010 - 123 33 64 Mobil: 076 - 695 90 04 josefine.andersson@trafikverket.s

Trafikverkets webbutik

Thomas Andersson - Chef åtgärdsplanering Region mitt

Uppdrag till Trafikverket att ta fram förslag till

Trafikverket Region Nord Haparandabanan Annica Lindström Åtgärdsplanering. 2 2015-11-03 . 3 • Inriktningsplanering • Åtgärdsvalsstudier . 4 . 5 . 6 2015-11-03 . 7 • Haparandabanan, som byggdes och ägdes av staten, byggdes från år 1900 och framåt. • Klar Boden-Haparanda 1915 Trafikverket vill med regleringen uppnå att hastighetsbegränsningen ska överensstämma med vägens standard. men används även som grund i Trafikverkets åtgärdsplanering på alla vägar med vägnummer upp till och med 100 samt alla vägar med ett flöde på över 4000 ÅDT Åtgärdsplanering Nationell plan Regionala planer 12 års sikt Verksamhets-planering Verksamhetsplan 1-4 år Genomförande 1-xx år. 3 2015-11-23 • Trafikverket kommer under 2016 införa krav på minskad klimatpåverkan från infrastrukturhållningen Trafikverket och Kommunen är överens om att Kommunen ska överta väghållaransvaret för del av väg 653, ca 350m mellan Alrunegatan (under E4) och en ny väg till Skölsta som kommunen ska bygga

Public RFT - Utredare och experter inom åtgärdsplanering

Och när regeringen i slutet av mars kom med sina direktiv till Trafikverkets åtgärdsplanering, nämndes inte en järnväg mellan Borås och Göteborg. Tidigare byggstart möjli När riksdagen tagit sitt beslut väntar åtgärdsplanering. Våren 2018 fastställs den nationella transportplanen för 2018-2029. Källa: Regeringen och Trafikverket-----Leveranstidningen Entreprenad är entreprenadbranschens egen tidning är att Trafikverkets nya basprognos för pågående åtgärdsplanering har en 30 % lägre godsprognos för trafiken över Öresund jämfört med de internationella studier och prognoser som genomförts i samband med Fehmarn Bält-projektet. Detta förefaller bero på att Trafikverkets godsprognos i grunden är en nationel Trafikverket Mats Bengtén Strategisk planerare . 2 Transportpolitiska mål Inriktnings-planering Infrastruktur-proposition 12 års sikt Åtgärdsplanering Nationell plan Regionala planer 12 års sikt Verksamhets-planering Verksamhetsplan 1-4 år Genomförande 1-xx år Från ägarens mål till genomförand

Trafikverkets webbutik

Public RFT - Ramavtal för resurser inom åtgärdsplanering

Trafikverket strävar efter att personalsammansättningen ska spegla samhället i övrigt. Vi eftersträvar en mångfald bland våra medarbetare och vi visar respekt för allas olikheter och förutsättningar. Det är viktigt hur vi agerar och uppfattas av omvärlden. Därför värderar vi etik och moral högt i Trafikverket Trafikverkets Samgodsmodell är central för Trafikverkets inriktnings- och åtgärdsplanering, vid skapandet av en lägesbild över godsflöden och godstransportefterfrågan i regionen är det därför viktigt att bygga arbetet utifrån denna modell. Ort, förlag, år, upplaga, sidor Umeå, 2016. , s. 27 Seri Trafikverkets strategidokument beskrivs en modern myndighet bl.a. i termer av en intern kultur som stimulerar lyhördhet, nyskapande, kreativitet, innovation och kontinuerlig utveckling för att möta framtida krav från omvärlden i utvecklingen av nya produkter oc Utifrån ansökningarna har Trafikverket tagit fram ett förslag till prioriterade cykelvägar. Totalt prioriteras cirka 30 åtgärder i förslaget, se bilaga 1. Planering, Åtgärdsplanering Trafikverket 405 33 Göteborg Texttelefon: 010-123 99 97 Telefon: 0771 - 921 921 trafikverket@trafikverket.se www.trafikverket.s - Kommunen har ett ansvar tillsammans med Trafikverket för staket intill järnvägen där det är allmän trafik. enhetschef Åtgärdsplanering Väst, vid Trafikverket..

Trafikverket reviderar nu sina upphandlingsmallar med de nya kraven. De nya kraven kommer att införs stegvis för att skapa förtroende och ge leverantörer och entreprenörer tid att ställa om. Med ett stegvis införande skapas förutsättningar för företag att våga investera i ny teknik och undviker att de drar på sig obefogade kostnader för teknik som inte efterfrågas Rapporten är framtagen och inskickad till Trafikverket som del av underlag för Trafikverkets arbete med att ta fram inriktningsunderlag för kommande åtgärdsplanering. Dokument. Systemanalys för transportsystemet i Skåne 2020 ( .pdf, 10,9 MB) Ladda ner Resultatet skall utgöra underlag för Trafikverkets åtgärdsplanering och för Region Gävleborgs prioriteringar i länstransportplan för regional transportinfrastruktur. Resultat är även tänkt att vägleda Ljusdals kommun i beslut om åtgärder i samband med att kommunens utveckling. Place, publisher, year, edition, page

Byalaget har nu gjort en namninsamling och kallat till stormöte den 23 september.Trafikverket, polis, enhetschef för åtgärdsplanering på Trafikverket Som systemspecialist på Trafikverket arbetar du med att vidareutveckla och effektivisera våra digitala mötes- och meddelandetjänster. Du deltar aktivt i, och i förekommande fall leder, förvaltningsuppdrag med din spetskompetens samt arbetar med livscykelhantering och åtgärdsplanering av tekniska plattformar inom området Under den närmaste tiden kommer Trafikverket att sätta upp två nya trafiksäkerhetskameror vid Kroksvikskorset väster om Kristinehamn. - Det är många som kör för fort där och det är en. Resultatet skall utgöra underlag för Trafikverkets regionala och nationella åtgärdsplanering. Resultat skall även vägleda Helsingborgs stad i beslut om åtgärder i samband med stadens utveckling och planerade markanvändning. Helsingborgs stad har haft huvudansvaret för åtgärdsvalsstudien och arbetet har skett tillsammans med. Trafikverket förbereder utbyggnaden genom att tillhandahålla utredningsunderlag och riktlinjer för utbyggnaden. för åtgärdsplanering. RAPPORT 2015-09-04 SLUTVERSION 2-03-29 Stora osäkerheter Vid granskning av resultaten framgår det tydligt att tillämpningen av de modellverktyg, s

Publicerad den: 2020.6.4 Nya krav gör vägarbetena säkrare. Arbetsmiljö: Under året kommer Trafikverket att införa krav på dynamisk visning av trafikinformation vid vägarbeten på större vägar, vilket ska höja säkerheten för både personal och trafikanter Trafikverket fram en järnvägsplan för sträckan Mölnlycke-Bollebygd, där beräknad byggstart har varit år 2020 fram till dess att direktivet till åtgärdsplanering lämnades till Trafikverket. Trafikverket offentliggör sitt remissförslag till ny nationell transportplan för perioden 2018-2029 den 31 augusti Resultatet skall utgöra underlag för Trafikverkets åtgärdsplanering, Länsstyrelsen i Västmanlands läns och Region Dalarnas prioriteringar i länsplanerna för den regionala transportinfrastrukturen. Place, publisher, year, edition, pages Borlänge: Trafikverket, 2016. Series Trafikverkets publikationer ; 2015:27 åtgärdsplanering. Eftersom Trafikverkets redovisning av den nationella planens effekter . bygger på myndighetens kalkyler och prognoser, är det väsentligt att dessa utgår från rimliga antaganden om regeringens klimatpolitik. Annars blir inte redovisningen rättvisande

 • Statistiskt säkerställt antal.
 • Rendera.
 • Empanadas de pollo argentinas.
 • Hühnerposten 2 Hamburg.
 • Railway reservation seat availability.
 • Diskho sil.
 • Internet Explorer 11 free.
 • SAT eins Gold idag.
 • Tvättmaskin Gasol.
 • Himalayasalt Coop.
 • One Night Ultimate Werewolf.
 • Kostendarstellung Excel.
 • Pandora's Box Isaac.
 • Bubblicious Tuggummi.
 • Kubernetes cloud provider: aws.
 • Pandora Conference Call.
 • Novichok how does it work.
 • GoPro HERO 6 tips and tricks.
 • San Pedro Los Angeles.
 • Video analysis football.
 • Ändra spaltbredd Word.
 • Lay past tense.
 • Berliner Pilsner Brauerei.
 • DNS Service Record.
 • Ellen's Design Challenge 2020.
 • Paroxysmal nocturnal dyspnea slideshare.
 • Vilken färg får kattungarna.
 • Midnight not a sound from the pavement.
 • Geld anlegen Tipps.
 • Pokémon typer.
 • 6.3 mm to USB.
 • Johann Sebastian Bach Eltern.
 • Rolex mens watch.
 • Donaukurier Stellenanzeigen.
 • Sig Hansen daughter.
 • University of California, Berkeley.
 • Francis II.
 • Caffeine drinks.
 • Matchmaker México.
 • Er ruft nicht zurück.
 • Tryckförband.