Home

MUCF uppdrag

Uppdrag och kunskap MUC

MUCF har sedan 2012 fördelat statsbidrag mot våldsbejakande extremism och intolerans. I och med att MUCF har erfarenhet och kunskap om organisationers arbete mot våldsbejakande extremism var det lämpligt att ge MUCF i uppdrag att ta fram en vägledning för hur kommuner kan samarbeta med organisationer i det förebyggande arbetet Regeringen har beslutat att ge myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, ett nytt uppdrag att fördela projektbidrag till ideella organisationer som gör insatser som främjar mötesplatser för unga hbtqi-personer. Bidraget som ska delas ut under 2021 är på 2,4 miljoner kronor MUCF har i uppdrag att stärka förutsättningarna för att skapa mötesplatser för unga hbtq-personer. I denna delrapport presenteras MUCF:s arbete med uppdraget, tillsammans med ny kunskap om vilka förutsättningar och behov det offentliga, privata och civilsamhället har för att driva mötesplatser för unga hbtq-personer MUCF får uppdrag att sprida information till civilsamhället med anledning av coronaviruset. Publicerad 09 april 2020. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) får i uppdrag att sammanställa och sprida nödvändig information till organisationer inom civilsamhället i den uppkomna krissituationen med anledning av det nya coronaviruset

Uppdrag HBTQ MUC

Uppdrag till MUCF. Sprida pedagogiskt material som främjar elevers demokratiska förmågor och kunskaper om demokratin. Regeringen har givit i uppdrag åt Forum för levande historia att utveckla och sprida pedagogiskt material för skolan som syftar till att göra demokratin mer motståndskraftig genom att förankra stödet för.

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 17 april 2017. Myndigheterna ska bidra till regeringens satsning på moderna beredskapsjobb i staten som införs successivt fr.o.m. 2017 och som syftar till att sysselsätta minst 5 000 personer 2020. För 2017 bör omfattningen uppgå till minst 500 personer Vi på Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) har fått i uppdrag av regeringen att ta reda på mer om hur det är att vara ung hbtqi-person i Sverige idag. Vi ska göra en rapport som ska innehålla information om unga hbtqi-personers liv och vi ska också komma med förslag om vad som kan göras för att det ska kunna bli bättre MUCF får för uppdraget använda högst 2 500 000 kronor 2020. Kostnaden ska belasta utgiftsområde 1, anslag 6:1 Allmänna val och demokrati, anslagspost 11 - del till Kammarkollegiet. Medlen för 2020 utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet senast den 30 oktober 2020 uppdraget. Myndigheten ska slutredovisa sitt uppdrag till Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet) den 1 mars 2021. I slutrapporten ska myndigheten beskriva vilka åtgärder som har vidtagits och presentera förslag på framtida insatser. MUCF får för genomf örandet av uppdraget disponera högst 500 000 krono

Upp till bevis för MUCF

MUCF välkomnar nytt uppdrag: Det behövs fler mötesplatser för unga hbtqi-personer 24.3.2021 15:33:15 CET | Pressmeddelande Regeringen har beslutat att ge myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, ett nytt uppdrag att fördela projektbidrag till ideella organisationer som gör insatser som främjar mötesplatser för unga hbtqi-personer MUCF ska i genomförandet av uppdraget samråda med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Landsrådet för Sveriges ungdomsorganisationer (LSU) och andra relevanta organisationer. Myndigheten ska också inkludera unga nyanländas perspektiv i genomförandet av uppdraget. För uppdragets genomförande får MUCF disponera 1 500 000 kronor Skriv ut sammanfattning. 2017:13. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) ska främja och förmedla kun­skap om ungas levnadsvillkor och om det civila samhällets förutsättningar. På uppdrag av regeringen fördelar myndigheten också statsbidrag till kommuner och olika organisationer i den civila sektorn Vi har fått organisationsbidrag, projektbidrag eller EU-bidrag. Sök pengar för att tex åka som volontär utomlands eller på ungdomsutbyte inom Erasmus (MUCF) i uppdrag att kartlägga och sammanställa kunskap om unga hbtq-personers utsatthet för s.k. omvändelseterapi. I uppdraget ingår även att i dialog med relevanta aktörer samla och redovisa en bild av unga hbtq-personers egna erfarenheter av företeelser som har uppfattats som omvändelseterapi

MUCF-beslutet om att stoppa bidrag till SUM förefaller

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor MUC

 1. MUCF ska redovisa uppdraget till Regeringskansliet (Kulturdepartementet) senast den 31 januari 2018. Ladda ner: Uppdrag till Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor att genomföra förberedelser av fördelning av stöd i samband med de allmänna valen 2018 och Europaparlamentsvalet 2019 (pdf 57 kB) Verksamheten ska inriktas mot.
 2. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) genomför insatser i syfte att motverka hbtq-fobi bland unga och skapa en öppen och inkluderande miljö för unga hbtq-personer i skolan.Uppdrag att genomföra insatser för en öppen och inkluderande miljö i skolan för unga hbtq- personer.Delrapport: Tryggare skolor för unga hbtq-personer.pdf.Redovisning 2018 av Myndighete
 3. MUCF som stöd Utöver att erbjuda enkäten Lupp har ett flertal skrifter tagits fram i syfte att ge stöd i det lokala arbetet med att integrera ett ungdomsperspektiv. Uppdrag öppen fritidsverksamhet Stöd till den öppna fritidsverksamheten - Fritiden viktig för unga - Fritidsaktiviteter kompensatorisk
 4. På uppdrag av regeringen har Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor fått i uppdrag att fördela ca 7.75 miljoner kronor till civilsamhällesorganisationer som vill stärka demokratin. Projekten kan handla om demokratistärkande åtgärder på lokal, regional eller nationell nivå. Sista ansökningsdag är 17 augusti 2020. Vi har pratat med Marie Pettersson Hallberg, som är.

Uppdrag om jämställdhet MUC

MUCF: Vi kommenterar inte privata åsikter Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor replikerar här på journalisten Anna-Lena Lodenius Perspektivartikel, i vilken hon kritiserar en av myndighetens rapporter för att vara tillrättalagd i sin beskrivning av extremvänstern MUCF får nu i uppdrag av regeringen att fördela 50 miljoner kronor i statsbidrag till civilsamhällets insatser för människor i socialt särskilt utsatta situationer under coronapandemin. Pengarna..

Uppdrag till MUCF Svar på skriftlig fråga 2016/17:1167

 1. En av undersökningarna som MUCF gjorde visade bland annat att det finns väldigt få mötesplatser i Sverige och av de som fanns låg inte en enda i en landsbygdskommun.. Därför har nu regeringen gett i uppdrag att låta MUCF fördela medel till ideella organisationer som erbjuder mötesplatser till unga hbtq
 2. MUCF har i uppdrag att stärka förutsättningarna för att skapa nya mötesplatser för hbtq-personer under 30 i hela Sverige. Just nu kartlägger vi vilka som..
 3. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor | 6 194 följare på LinkedIn. MUCF - Alltid med fokus på unga och civilsamhället | Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor är en statlig myndighet som tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor och om det civila samhällets förutsättningar. Vi ger bidrag till föreningsliv, kommuner och internationellt samarbete
 4. MUCF har fått ett nytt uppdrag av regeringen att under 2021 fördela statsbidrag på 2,4 miljoner kronor till ideella organisationer som gör insatser som främjar mötesplatser för unga hbtqi-personer. - Det behövs fler mötesplatser för den här gruppen av unga, och vi är glada över uppdraget, säger generaldirektör Lena Nyberg
 5. Okategoriserade MUCF utlyser demokratibidrag - info och tips 8 July, 2020 På uppdrag av regeringen har Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor fått i uppdrag att fördela ca 7.75 miljoner kronor till civilsamhällesorganisationer som vill stärka demokratin. Projekten kan handla om demokratistärkande åtgärder på lokal, regional eller nationell nivå
 6. Regeringen uppdrar åt Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) att genomföra förberedelser av fördelning av stöd till organisationer inom det civila samhället och till kommuner som genomför verksamhet i syfte att öka valdeltagandet i de allmänna valen 2018 eller Europaparlamentsvalet 2019. MUCF ska redovisa uppdraget till Regeringskansliet (Kulturdepartementet.
 7. skolverk och Valmyndigheten fick 2015 i uppdrag av regeringen att lämna underlag till MUCF om ungdomars levnadsvillkor (02015/1496; U2014/1644). Uppdraget frlängdes 2018 och sträcker sig till den . 31 december 2020 (02018/00210)
Eurodesk | MUCF

Lorentz kallar MUCF:s beslut en form av politisk aktivism och menar att myndigheten missbrukar sitt uppdrag. - När de etablerade ungdomsförbunden uttrycker sig på ett tillspetsat sätt är det bara en del av jargongen, och när vi gör det är det att vi inte uppfyller demokratins ideal Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor (MUCF), Statistiska centralbyrån (SCB), Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), de myndigheter som regeringen gett i uppdrag att lämna underlag om ungas levnadsförhållanden (Ku2020/02689), samt med ungdomsorganisationer, nätverk och myndigheter som Statskontoret anser vara relevanta. Uppdrage MUCF fick nyligen ett särskilt uppdrag att sprida information till det civila samhällets organisationer och att samverka med andra myndigheter till följd av det nya coronaviruset. Vi inventerar informationsbehovet och vilka stödåtgärder som kan komma civilsamhället till nytta MUCF fick i fjol i uppdrag av regeringen att kartlägga unga hbtq-personers hälsa och levnadsvillkor. Kartläggningen ska redovisas till regeringen senast den 1 juni 2022. Senast det gjordes en större kartläggning av unga hbtq-personers situation i Sverige var 2010 då MUCF (dåvarande Ungdomsstyrelsen) publicerade rapporten Hon, hen, han MUCF ska kartlägga kunskap och metoder om ungas förutsättningar att delta samt ta fram och sprida modeller för hur kommuner kan arbeta strategiskt, sektorsövergripande och långsiktigt. Läs mer om uppdraget på regeringen.se. MUCF har mottagit 124 ansökningar och ett beslut kommer att fattas i början av november

MUCF kommer att hantera de personuppgifter som lämnats enligt den rättsliga grunden att utföra en uppgift av allmänt intresse. Personuppgifterna kommer att användas i administrativt syfte. MUCF kan även komma att använda uppgifterna för utskick av information kopplad till myndighetens uppdrag MUCF gör nu allt vi kan för att stödja civilsamhällets organisationer och hjälpa till att skapa goda förutsättningar för dem att hantera problem som kan uppstå på grund av pandemin. MUCF har även uppdraget att arbeta med ungas etablering i samhället MUCF:s uppdrag att årligen redovisa en uppföljning av ungdomars levnadsvillkor utifrån indikatorer som är kopplade till målet för ungdomspolitiken bör därför redovisas den 15 mars varje år till och med 2021. Övriga myndigheters uppdrag att årligen lämna ett underlag till MUCF bör förlängas till.

Många upplever att de inte får det stöd de behöver av samhället, säger MUCF:s generaldirektör Lena Nyberg. Mer information om UNG IDAG 2021. Hör utredarna Emma Thornström och Vanessa Sevedag berätta om några av de viktigaste resultaten inom de sex områdena. Filmerna hittar du på mucf.se. Ta del av rapporten i sin helhet på mucf.s Lanseringseventet pågår live mellan klockan 9-12 fredag 19 mars och modereras av Linus Wellander, MUCF, samt presenteras av Maria Linna Angestav, tf generaldirektör UHR och Lena Nyberg, generaldirektör MUCF. Anmälan till digital lansering nya Erasmus+ UHR är en statlig myndighet med flera uppdrag inom utbildningsområdet Vårt uppdrag. Rättighetscentrum Norrbotten är en antidiskrimineringsbyr MUCF är den största finansiären och verksamheten styrs därför till största delen av den statliga förordning som ligger till grund för finansieringen därifrån. Förordningen hittar du här Du ska kunna planera och strukturera ditt eget arbete ut efter ett givet mål och driva dina egna processer inom ramen för ditt uppdrag. MUCF är en liten myndighet där man själv måste vara engagerad i att arbeta fram rutiner och processer för att möta de utmaningar och behov som uppstår MUCF har i uppdrag att arbeta för stärkta förutsättningarna att skapa mötesplatser för unga hbtq-personer. I rapporten presenteras myndighetens kartläggning av mötesplatser för unga hbtq-personer som visar att stora delar av Sverige saknar mötesplatser för unga hbtq-personer

Föreningen Sveriges förenade muslimer måste betala tillbaka över en halv miljon kronor i statliga bidrag. Ett av skälen är att man anlitat föreläsare som uttalat sig nedsättande om kvinnor MUCF behöver även fortsättningsvis underlag från berörda myndigheter för att på ett tillfredsställande sätt kunna följa upp ungdomars levnadsvillkor och redovisa detta till regeringen. Regeringen bedömer därför att det finns skäl att förlänga uppdraget åt Arbetsförmedlingen, Arbetsmiljöverket, Brottsförebyggande rådet, Central

Årsredovisning 2016 | MUCF

MUCF skriver avtal med sju kommuner och en region: Unikt

Youmo.se är en sajt där delar av innehållet på UMO finns översatt till andra språk samt lättläst svenska. Youmo är för dig som är 13 till 20 år. Här finns information om kroppen, sex och hälsa. Du kan också läsa om jämställdhet, dina rättigheter och hur du kan få hjälp att må bra Detta är andra gången som MUCF har fått i uppdrag att fördela statsbidrag för hjälp- och stödinsatser under pandemin. Sommaren 2020 fördelades 48 miljoner kronor till 17 organisationer. Även då beviljades en rad kristna organisationer ekonomiskt stöd I uppdraget ingår att analysera regeringens styrning av MUCF. Statskontoret ska också, där så är relevant, översiktligt analysera hur MUCF:s uppdrag och verksamhet förhåller sig till uppgifter som myndigheter med närliggande verksamheter har. Statskontoret ska särskilt analysera MUCF:s verksamhet med att fördela statsbidrag avseend

Tips till unga hbtqi-personer! Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF har fått i uppdrag att ta reda på mer om hur det är att vara ung hbtqi-person i Sverige idag. De söker nu unga i åldern 13-25 år som vill delta i en intervjustudie Under våren har MUCF fått flera nya spännande uppdrag. Senast i raden är uppdraget att fördela bidrag till insatser för människor i socialt särskilt utsatta situationer under coronapandemin. Detta är livsviktig hjälp. Det kan vara en sängplats för den som saknar tak över huvudet eller en middag till den som inte har råd att köpa mat MUCF vilja kunna påbörja arbete med skolval redan i år, men brist på medel gör att det inte är möjligt. Ytterligare en nyhet är att MUCF har fått ett uppdrag att stärka ungas kunskap om den lokala demokratin. I det påbörjade arbetet ingår sju kommuner och en region, uppdraget sk

MUCF får för uppdragets genomförande under 2017 använda högst 500 000 kronor. Kostnaderna ska belasta utgiftsområde 1, anslag 6:1 Allmänna val och demokrati, anslagspost 11 Demokrati - del till Kammarkollegiet. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet senast den 30 november 2017 Nu har MUCF tagit fram vägledningen Samla kraft Regeringen gav i vintras Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor i uppdrag att ta fram en konkret vägledning för hur samverkan mellan kommuner och civilsamhället kring mottagandet av nyanlända kan utvecklas ytterligare

Uppdrag att stärka förutsättningarna att skapa - MUC

Nytt spännande uppdrag till MUCF för att främja ungas förutsättningar att delta i demokratin. - Unga är samhällsintresserade och vill vara med och påverka men vet inte alltid hur de ska göra. Det.. LIBRIS titelinformation: Uppdrag till MUCF att genomföra förberedelser av fördelning av stöd i samband med de allmänna valen 2018 och Europaparlamentsvalet 2019 [Elektronisk resurs Svar på fråga 2019/20:1638 av Jonas Andersson i Linköping (SD) MUCF:s arbete mot rasism och intolerans. Jonas Andersson i Linköping har frågat mig om jag ser ett behov av att vidta åtgärder gällande arbetet mot rasism och diskriminering inom civilsamhällespolitiken med anledning av den i brevet beskrivna situationen En viktig del av uppdraget är att samla unga hbtq-personers egna erfarenheter. MUCF söker därför unga i åldern 13-25 år som vill delta i en intervjustudie som genomförs våren 2021. Det går också att dela med sig av sina erfarenheter genom att skriva ner en berättelse . Läs mer på https://hbtqi.mucf.se

MUCF får uppdrag att sprida information till

 1. I enlighet med nämnda uppdrag (A2019/01517) får Jämställdhetsmyndigheten lämna högst 1 000 000 kronor i bidrag till Nationella Nätverket för Samordningsförbund (NNS). Myndigheterna ska i redovisningen av uppdraget särskilt belysa hur arbetet har bidragit till att motverka hedersrelaterat våld och förtryck
 2. Regeringen - 24 mar 21 kl. 12:58 Satsning på mötesplatser för unga hbtqi-personer. Regeringen ger Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) i uppdrag att fördela medel till ideella organisationer för insatser som främjar mötesplatser för unga hbtqi-personer.
 3. presenteras för MUCF Imorgon anordnar Sundsvalls kommun en informationsdag kring integration i uppdrag. - Vår verksamhet har funnits i nio år och utvecklats med goda resultat, säge
 4. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, Växjö. 7 119 gillar · 75 pratar om detta. Vi tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor och om det civila samhällets förutsättningar. Vi ger..
 5. Romers engagemang i civilsamhället - nytt uppdrag för MUCF. Regeringen har gett Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor i uppdrag att genomföra insatser som ska bidra till att förbättra förutsättningarna för romers engagemang i det civila samhället och för romska organisationers inflytande i samhället
 6. ister Åsa Regnér den flerspråkiga; Dialogmöte om informationssatsning på hälsa oc
 7. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) har fått i uppdrag av Regeringen att göra en tematisk analys av ungas sexuella och reproduktiva rättigheter i Sverige. Myndigheten ska beskriva situationen för unga generellt men också särskilt belysa specifika ungdomsgrupper (se uppdragsbeskrivningen, punkt 1.4 i bifogat regleringsbrev)

MUCF välkomnar nytt uppdrag: Det behövs fler mötesplatser

I den tredje artikeln ges flera exempel på hur MUCF har finansierat organisationer som bjudit in talare med extremistiska, islamistiska åsikter. Ungdomsföreningen al-Hadi ingår i Islamiska shiasamfunden i Sverige (ISS), som förra året beviljades 498 000 kronor för en fredsutbildning MUCF arbetar för att ungdomsperspektivet ska utvecklas i andra myndigheters verksamheter och på att vara ett stöd i kommunernas arbete med kunskapsbaserad ungdomspolitik. I Almedalen kommer vi sprida vår kunskap om unga och civilsamhälle med särskilt fokus på unga nyanlända, unga hbtq-personer i skolan, samverkan mot extremism, ungdomsperspektivet i kommuner och förutsättningarna.

1 MUCF. 2019. Olika verkligheter - unga hbtq personer om sina levnadsvillkor. 2 MUCF. 2016. Stödjande och stärkande. 3 MUCF. 2020. Uppdrag att stärka förutsättningarna att skapa mötesplatser för unga hbtq-personer: Delrapport för regeringsuppdrag (A2019/01404/MRB) Opinion En myndighet som MUCF får inte ha dålig koll på föreningsdemokrati. Demokrati UNF. 14 april 2021. Den 30:e mars hände något väldigt spännande på ett väldigt ospännande sätt - ett domstolsbeslut vid förvaltningsrätten i Växjö

Nyligen lämnade MUCF också in en analys om hur coronakrisen drabbar unga och särskilt då gruppen unga som varken arbetar eller studerar med bland annat bristande skolgång och ökad psykisk ohälsa. I analysen utgår myndigheten från hur unga drabbades efter finanskrisen 2018-2010, och då särskilt unga som varken arbetar eller studerar Visar 15 träffar med sökordet mucf. Visar 1 - 10. Sortera efter: Relevans; Datu Myndighetsanalys av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. i februari 2019. 1.1 Regeringens uppdrag till Statskontoret Regeringen beslutade den 2 mars 2017 att ge Statskontoret i uppdrag att utföra en myndighetsanalys av MUCF. Statskontoret ska särskilt analysera MUCF:s fördel- ning av bidrag när de att arbeta med kompetenshöjande insat- ser gentemot statliga myndigheter, kommuner och landsting inte är tillräck- ligt utrett. Statskontoret vill även påpeka att det enligt MUCF:s instruktion redan ingår i myndighetens uppgift att verka för att politike Utvärdering av styrningen av strategin för romsk inkludering. tens och hälso- och sjukvårdens områden. Kort om tid för MUCF försvårade dialog och bidragsprövning Statskontoret har noterat fler exempel på att regeringens styrning har haft kort framförhållning. Det gäller bland annat för MUCF:sMUCF:

Skola, utbildning och lärande | MUCF

Uppdrag till myndigheter och stöd till det civila

 1. civilsamhällesfrågor (MUCF) i allt väsentligt fullgör sitt uppdrag. Samtidigt är kontrollen i myndighetens bidragsgivning inte tillräcklig för att förhindra ett felaktigt utnyttjande av.
 2. Uppdrag att stödja arbetet med unga som varken arbetar eller studerar tor, mar 01, 2018 13:00 CET Därför får Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) nu i uppdrag att stödja aktörer som arbetar med dessa ungdomars etablering
 3. MUCF kommer också att höra om Favi och deras arbete liksom besöka HVB-hemmet LV5 och höra Ulrika Rova Johansson berätta om Estonte och deras uppdrag. - Vår verksamhet har funnits i nio år och utvecklats med goda resultat, säger Ulrika Rova Johansson

Regleringsbrev 2017 Myndighet Myndigheten för ungdoms- och

Statskontoret anser att regeringens styrning av MUCF kan utvecklas. Regeringen bör förenkla de förordningar som styr bidragen och förtydliga myndighetens kunskapsuppdrag. Regeringen bör också förbättra samordningen av de uppdrag MUCF får från olika departement. MUCF:s förmåga att fatta svåra bidragsbeslut behöver stärkas Statskontorets analys visar att Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) i allt väsentligt fullgör sitt uppdrag. Samtidigt är kontrollen i myndighetens bidragsgivning inte. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, har på nytt fått i uppdrag av regeringen att fördela statsbidrag till civilsamhället under coronapandemin. Totalt rör det sig om 58 miljoner kronor. - Vi är stolta över att återigen få uppdraget och vi vet att det här är pengar s..

MUCF har av regeringen fått i uppdrag att genomföra insatser för att få flera unga kvinnor och unga män att ta på sig uppdrag som politiskt förtroendevalda. Vi ska också komma med förslag på hur man kan motverka att unga politiker väljer att lämna sina uppdrag i förtid uppdraget samt en arbetsgrupp från Sametingets ungdomsråd, SUR. Sametinget deltog i samråd med Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF samt ett inspirationsmöte som arrangerades av bl.a. Kommittén Demokrati 100 år (KU 2018:02). Samverkan skedde med Sametingets kommunikatör och Samiskt informationscentrum, SIC MUCF, har i uppdrag av regeringen att förbereda och samordna Skolval 2018 och 2019 genom Sveriges Elevkårer, Sveriges Elevråd, Europeiska Ungdomsparlamentet Sverige och Ung Media Sverige. Samarbetsmyndigheter är Valmyndigheten och Skolverket. Sök bidrag i samband med Skolval 2019 MUCF är en arbetsplats som strävar efter att ge lika möjligheter till alla och att vara fri från diskriminering. Vi är angelägna om att arbetsplatsen i så hög grad som möjligt speglar samhället i övrigt. Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring MUCF sorterar under Utbildningsdepartementet. Regeringen fortsätter att hänvisa till analyser och myndighetsöversyner, utan att ge tydliga besked - trots att detta problem varit känt länge. Dessutom finns flera exempel där MUCF beviljat, för att kort tid efteråt besluta att avbryta, utbetalningar efter uppgifter i medierna

Berätta om ditt liv som ung hbtqi-person MUCF HBTQ

Till riksdagen. Svar på fråga 2016/17:1166 av Andreas Norlén (M) MUCF:s bidragsgivning. Andreas Norlén har frågat mig om vilka åtgärder jag avser vidta för att säkerställa att skattebetalarnas pengar inte går till organisationer som har kopplingar till extremism, oseriösa eller icke-existerande organisationer eller organisationer som skapats för att tillgodose. Myndighetens arbete med uppdraget under 2016 ledde till att 283 av 290 kommuner i Sverige rekvirerade stöd och genomförde sommarlovsaktiviteter för fler än 600.

Statskontorets analys visar att Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) i allt väsentligt fullgör sitt uppdrag. Samtidigt är kontrollen i myndighetens bidragsgivning inte tillräcklig för att förhindra ett felaktigt utnyttjande av bidragen Vårt uppdrag. I förordning (2016:1332) med instruktion för Tullverket framgår bland annat de uppgifter vi har fått i uppdrag av regeringen. I förordningen framgår det bland annat att Tullverket ska: fastställa och ta ut tullar, skatter och avgifter så att en riktig uppbörd kan säkerställas

MUCF välkomnar nytt uppdrag: Viktigt få en helhetsbild av

Omlokaliseringen av MUCF. Interpellation 2017/18:443 av Cecilia Magnusson (M) Interpellation 2017/18:443 Omlokaliseringen av MUCF av Cecilia Magnusson M till Statsrådet Anna Ekström S I augusti förra året deklarerade regeringen att man avser att flytta Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor MUCFEnligt uppdraget ska omlokaliseringen vara avslutad senast den 1 februari 2019 På uppdrag av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) ska staden nu utveckla en lärarhandledning så att metoden kan spridas över hela landet. Skolan har i uppdrag att. Ordförande för delegationen är Lil Ljunggren Lönnberg. Övriga ledamöter är: Hidayet Tercan, entreprenör, föreläsare och debattör Johan Ingelskog, enhetschef, Kommunal Lars Lööw, generaldirektör, Svenska ESF-rådet Lena Nyberg, generaldirektör, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) Maria Mindhammar, generaldirektör, Arbetsförmedlingen Marie Axelsson MUCF bjuder in till en konferens där kommunpolitiker får möjlighet att utbyta erfarenheter tillsammans med politiska ungdomsförbund och unga förtroendevalda samt företrädare för kommuner som aktivt arbetar sig för politiska förtroendeuppdrag och få de som redan är unga politiskt förtroendevalda att stanna kvar i sina uppdrag

MUCF ska kartlägga om unga hbtq-personer i Sverige utsätts

 1. MUCF har regeringens uppdrag att förbereda Skolval 2019. För att inspirera och ge tips kring hur lärare kan ta EU till klassrummet arrangerar vi tre workshops med Charlotta Granath, lärare och EU-skolambassadör. Vi kommer till Umeå (27/11), Göteborg (29/11) och Malmö (4/12)
 2. Enligt MUCF:s kartläggning finns det mötesplatser för unga hbtqi-personer i 43 av Sveriges 290 kommuner, men ingen i Västmanlands län. Regeringen har gett myndigheten ett uppdrag att främja.
 3. MUCF ska fördela bidrag till civilsamhället: Viktigt
 4. Ändringsbeslut 2016-09-08 Myndighet Myndigheten för
 5. Myndighetsanalys av Myndigheten för ungdoms- och
MUCFViljan att förebygga äktenskap mot någons vilja | MUCFEn meningsfull fritid för alla unga | MUCFCoronakrisens konsekvenser för det civila samhället | MUCF
 • Nobelmiddag 2015.
 • Velofaryngeala friktionsljud.
 • Klass 1 elcykel.
 • Farsta Läkarhus öppettider.
 • Jordglobsbar begagnad.
 • Massagekudde bäst i test.
 • Carnegiea gigantea Pflege.
 • Plankan schema.
 • Snapchat Farben ändern.
 • Löparskor skoskav.
 • Varma fötter på natten.
 • FlixBus Uppsala hållplats.
 • 1 cup cooked peas nutrition.
 • Neemolja spinn.
 • Mercedes GLS Dane techniczne.
 • Kamux Uppsala Blocket.
 • Comviq Amigos utomlands.
 • N ulnaris innervation.
 • Salt ström.
 • Länsi Uusimaa.
 • 2020 Roman numerals.
 • Soller Mallorca Restaurants.
 • Jon Cryer Twitter.
 • Quarti di finale Champions League 2017.
 • Tritium halveringstid.
 • Wie funktioniert PayPal als Verkäufer.
 • Anmachsprüche für männer, die funktionieren.
 • Scones havremjölk.
 • CSS calc width px.
 • Chi e Dario Acocella.
 • EBay Kleinanzeigen Magdeburg Sofa.
 • Svenskt seniorboende Spanien.
 • SMHI Prognoser.
 • Arthur Aaron Essebag.
 • Tre Smeder hyresbostäder.
 • Glasfiber farligt.
 • BMW E60 automatlåda problem.
 • Ålands Radio.
 • M&M tårta.
 • GoPro HERO 6 tips and tricks.
 • Wie viel Umsatz braucht ein Selbstständiger.