Home

Hälso och sjukvårdsrapporten 2022

Hälso- och sjukvårds-rapporten 202

 1. Hälso- och sjukvårdsrapporten 2020 Förord Hälso- och sjukvårdsrapporten - Öppna jämförelser är en årligen återkom-mande rapport som avser att beskriva läget och utvecklingen i hälso- och sjuk-vården, med stöd av tillgängliga sjukvårdsdata. För tredje året i rad publicerar Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) aktuell rapport
 2. Hälso- och sjukvårdsrapporten 2020 - Öppna jämförelser Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) publicerar kvalitetsdata och annan data kring hälso- och sjukvården på webbplatsen Vården i siffror. Denna sammanställs i en årlig rapport Hälso-och sjukvårdsrapporten 2020 -Öppna jämförelser, för att lyft
 3. Hälso- och sjukvårdsbarometern 2020. Hälso- och sjukvårdsbarometern är en årlig nationell undersökning med syftet att fånga befolkningens attityder till, förtroende för och uppfattning om svensk hälso- och sjukvård. Undersökningen har genomförts i samtliga regioner
 4. fått på hälso- och sjukvårdssystemet hittills

Öppna jämförelser Hälso- och sjukvårdsrapporten 2020, SKR

Hälso- och sjukvårdsrapporten Premium Förtroende Ökat förtroende för 9 februari 2020 Premium SUS vill få kvalitetsstämpel för cancervård 28 januari 2020 Digitalisering Till avdelningen. Premium Barn- och. 1 § Regionen får till en kommun inom regionen överlåta skyldigheten att erbjuda hälso- och sjukvård i hemmet (hemsjukvård) i ordinärt boende och i sådant särskilt boende som avses i 5 kap. 5 § tredje stycket socialtjänstlagen (2001:453), om regionen och kommunen kommer överens om det. Överenskommelsen får inte avse ansvar för hälso- och sjukvård som ges av läkare Vården i siffror presenterar och visualiserar kvalitetssäkrad statistik från flera källor inom svensk hälso- och sjukvård. Verktyget används för dialog och analys inom kvalitets- och förbättringsarbete Idag släpper Sveriges kommuner och regioner (SKR) sin årliga hälso- och sjukvårdsrapport. Den behandlar läget för en rad olika områden inom hälso- och sjukvården i landets regioner

Hälso - och sjukvårdsnämndens nedbrytning av regionfullmäktiges beslut om budget 2020 och verksamhetsplan för åren 2020 till 2021 Hälso- och sjukvårdsrapporten 2019 - Öppna jämförelser, för att lyfta fram och uppmärksamma vissa resultat. Syfte ‒ Ge årlig bild av hälso- och sjukvårdens läge och utveckling ‒ Vara stöd för huvudmännens analys och förbättring ‒ Med jämförelser visa individuella landstings & regioners resulta Hälso- och sjukvårdsnämnden Mötesdatum: 2020-06-18 Ärendelista § 75 Godkännande av föredragningslista § 76 Val av justerare och justeringsdatum § 77 Hälso- och sjukvårdsdirektörens rapport § 78 Uppföljning av Närmare Kronobergaren - utvecklingsstrategi för hälso- och sjukvårde hälso- och sjukvårdssystem (SOU 2020:19) Sammanfattning av synpunkter Västra Götalandsregionen (VGR) ställer sig överlag positiv till de förslag som beskrivs i huvudbetänkande En reform för ett hållbart hälso- och sjukvårdssystem resultaten är bra, 2018 och 2019 års siffra bryter denna trend. Överbeläggningar inom psykiatrin och vårdrelaterade infektioner i somatisk slutenvård uppvisar en stor varians varför det är svårt att uttala sig om någon trend. Inom både följsamhet till grundläggande hygienrutiner och klädregler (sammanslagen indikator) sam

Sammanställningen av dessa ingår i hälso- och sjukvårdsrapporten som MAS årligen rapporterar till vård- och omsorgsnämnden. Hälso- och sjukvårdsrapport 2019. Sidan uppdaterades 29 januari 2021 Sollentuna Kommun Kontakt till kontaktcenter. 08-579 210 00. Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade vid sitt möte 2019-10-08 (§ 202) att föreslå Regionstyrelsen att godkänna Hälso- och sjukvårdsnämndens nämndplan inklusive mätplan för 2020. Vid nämndens möte 2019-10-11 (§ 214) beslutade nämnden att godkänna nämndplanen med några ändringsyrkanden. Vid samma möte (§ 230 Dir. 2020:81 Kommittédirektiv Ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården Beslut vid regeringssammanträde den 13 augusti 2020 Sammanfattning En kommitté i form av en delegation ska verka för ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården, med fokus på kortare väntetider. Detta gäller int 2020-06-16 14:08 CEST Västerbotten står sig väl i årets hälso- och sjukvårdsrapport Idag släpper Sveriges kommuner och regioner (SKR) sin årliga hälso- och sjukvårdsrapport. Den behandlar läget för en rad olika områden inom hälso-och sjukvården i landets regioner. Effekterna av covid-19-pandemin finns dock inte med i rapporten 1 kap. Inledande bestämmelser 1 § I denna förordning finns kompletterande bestämmelser till hälso- och sjukvårdslagen (2017:30). De ord och benämningar som används i förordningen har samma betydelse som i den nämnda lagen. 2 § Det som sägs i denna förordning om regioner gäller också kommuner som inte ingår i en region. . Förordning (2

Hälso- och sjukvårdsbarometern 2020 SK

 1. medförde att år 2020 var ett mycket speciellt år. Region Västerbotten ställde om verk-samheten för att hantera effekterna av pande
 2. Protokoll Instans: Hälso- och sjukvårdsnämndens arbetsutskott Mötesdatum: 2020-08-19 Hälso- och sjukvårdsnämndens arbetsutskott Datum: 2020 -08 19 Tid: 09:00-11.20 Plats: Lokal Vidöstern, regionhuset, Nygatan 20, Växj
 3. Kortfattat: Hälso- och sjukvårdsnämnden 2020-09-22. Nyhet - 22 september 2020. Nybyggnation av Barn- och ungdomspsykiatrin i Mora Hälso- och sjukvårdsnämnden godkände nybyggnation av Barn-och ungdomspsykiatrin (BUP) i Mora. Under flera år har det planerats för nya lokaler för BUP i Mora då nuvarande lokaler inte är ändamålsenliga

Hälso- och sjukvårdsnämnden 24 Mars 2020 Jag är på väg till dagens möte i Hälso- och sjukvårdsnämnden på Sollefteå Sjukhus för att delta i dagens möte men nu på video pga av Coronapandemin 06/16/2020 | Press release | Distributed by Public on 06/16/2020 02:15. Hälso- och sjukvårdsrapporten - läget 201 4 Hälso- och sjukvårdsbarometern 2020. Befolkningens attityder till, förtroende för och uppfattning om hälso- och sjukvården KAPITEL 1 Inledning Det är en genomgående positiv trend i resultaten från Hälso- och sjukvårdsbarometern som genom - fördes under hösten 2020 med Region Skånes Uppdrag för hälso-och sjukvård 2020 samt verksamhetsplan och budget. Rapporten kan även vara ett underlag i Region Skånes pågående arbete kring framtidens hälso- och sjukvård samt ett stöd till Innovation Skåne avseende prioritering av innovationsprojekt. Anna Stålhammar Enhetsche Start / Hälso- och sjukvården fortsätter att förbättras Nyhet 2020-02-26 Hälso- och sjukvården fortsätter att förbättras Region Kalmar län står sig väl i förhållande till landet i stort visar Socialstyrelsens senaste rapport Öppna jämförelser

Viktiga lärdomar i Hälso- och sjukvårdsrapporten 2020

Rapporten sammanställs varje år av Sveriges kommuner och landsting för att redovisa hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet. Hälso- och sjukvårdsrapporten ska beskriva den aktuella utvecklingen i hälso- och sjukvården men även att skapa överblick och jämföra regioners resultat med varandra. Det blir ett stöd för regionerna i deras ledning, styrning och verksamhetsutveckling Rapporten Hälso- och sjukvårdsrapporten 2019 - Öppna jämförelser beskriver den aktuella utvecklingen i hälso- och sjukvården, skapar överblick och jämför regioners resultat med varandra. Åtta temaområden presenteras i rapporten; omställning till Nära vård, patienters och befolkningens syn på vården, tillgänglighet och väntetider, säker vård, resultat för stora sjukdomsgrupper, kunskapsbaserad vård - måluppfyllelse i riktlinjer, ekonomiska resultat och kostnader, samt. däremot att lydelsen av den föreslagna ändringen i Hälso- och sjukvårdsförordningen (2017:18) bör ändras till: Regionerna och kommunerna ska inom ramen för sitt hälso-och sjukvårdsansvar säkerställa att primärvården särskilt [] 4. medverkar i forskning Datum Diarienummer YTTRANDE 2020-08-24 1.1.3-2020-0551 Hälso- och sjukvårdsavtalet i Västra Götaland reglerar hälso- och sjukvårdsansvaret mellan kommunerna i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen. H Hälso- och sjukvårdsavtalet ett huvudavtal som samtliga huvudmän ställt sig bakom och ska tillämpa Lista över beviljats belopp, ansökan för utbildning inom hälso- och sjukvård 2020 (pdf, 424 kB) Utbetalningsplan. Beviljat bidrag betalas ut vid två tillfällen under 2020. Hälften av det beviljade bidraget betalas ut i januari. Den andra halvan av bidraget betalas ut i juni. Utbetalningarna har meddelandetexten Statsbidrag Hälso.

Fri hälso- och sjukvård är en skatte- och avgiftspliktig förmån, men det finns vissa undantag. Den 1 juli 2018 slopades den tidigare skattefriheten för förmån av hälso- och sjukvård i Sverige som inte är offentligt finansierad och för förmån av vård och läkemedel utomlands God och nära vård - En reform för ett hållbart hälso- och sjukvårdssystem (SOU 2020:19) . Vi är positiva till utredningens personcentrerade förhållningssätt och Kortfattat: Hälso- och sjukvårdsnämnden 2020-12-01. Nyhet - 1 december 2020. Nytt samverkansavtal med Karolinska Universitetssjukhuset. Samverkansavtalet innebär att Region Dalarna får större möjligheter att tillgodose behovet av akut och remitterad vård för länsinvånarna Vi tar tacksamt emot tips som kan hjälpa oss att hålla landstingets webbplats korrekt och uppdaterad! Webbredaktionen kan inte besvara patientrelaterade frågor. Kontakta istä Höftfrakturerna minskar och vården blir allt bättre på att rädda liv. Det är några av resultaten som presenteras i Hälso- och sjukvårdsrapporten 2019 publicerad i juni. I rapporten presenteras resultat, mått och indikatorer inom ett antal områden som speglar den svenska hälso- och sjukvården

Hälso- och sjukvårdsnämnden. Hälso- och sjukvårdsnämnden ansvarar för att planera hälso- och sjukvården samt tandvården ur ett övergripande befolkningsperspektiv och därvid samverka med samhällsorgan, organisationer och vårdgivare. Nämnden består av tretton ledamöter och tretton ersättare. Mötesdatum 2021 Nyhet - 22 September 2020 17:49. Kortfattat: Hälso- och sjukvårdsnämnden 2020-09-2

Stockholm 2020-08-31 God och Nära vård - för ett hållbart hälso- och sjukvårdssystem (SOU 2020:19) Dnr: S2020/02841/FS Läkemedelsindustriföreningen Lif har genom remiss den 20 april 2020 beretts möjlighet att lämna synpunkter på rubricerat betänkande Hälso- och sjukvårdsavtalet i Västra Götaland 2017-2020. Avtal som reglerar. hälso- och sjukvårdsansvaret. mellan Västra Götalandsregionen. och kommunerna i Västra Götaland. Gäller från och med 1 april 2017. Hälso- och. sjukvårdsavtalet. i Västra Götaland Pris: 719 kr. Häftad, 2020. Finns i lager. Köp God och nära vård. En reform för ett hållbart hälso- och sjukvårdssystem. SOU 2020:19 : Delbetänkande från utredningen Samordnad utveckling av god och nära vård (S 2017:01 Hälso- och sjukvårdsrapport 2019. Hälso- och sjukvårdsrapport för Sollentuna kommun 2019.pdf. Verksamheternas måluppfyllelse HSL 2019.pdf. Verksamheternas mål för patientsäkerhet 2020.pdf. Sidan uppdaterades 29 oktober 2020. Hjälpte informationen på den här sidan dig

Hälso- och sjukvårdsrapporten Region Kalmar Lä

hälso- och sjukvårdssystem (SOU 2020:19) Statskontoret avstår från att ta ställning till utredningens förslag i sak. Förslagen berör detaljfrågor inom hälso- och sjukvården och faller därmed utanför vårt kom-petensområde. Nedan utvecklar vi ett par mer principiella m edskick till regeringe Resultattablåer och diagram Bilaga till Hälso- och sjukvårdsrapporten 2019 - Öppna Jämförelse Policy för kuratorer i hälso- och sjukvård. Förutom skarpa ställningstaganden om förutsättningar i yrket, forskning och karriär innehåller policyn en lista med exempel på arbetsuppgifter som hälso- och sjukvårdskuratorer utför. Publicerad i maj 2020 2020-11-16 Vårdens Viktiga Vägval #3 Vägen till en kunskapsstyrd hälso- och sjukvård; 2020-10-14 Vårdens Viktiga Vägval #2 Vägen till en digitaliserad hälso- och sjukvård; 2020-09-14 Vårdens Viktiga Vägval #1 Ska vården flytta in eller ut? 2020-09-10 Mötesplats läkemedel; 2020-09-21 Every Day Counts. Accelerate Access. Beat Cance

2020-05-28 1(8) Avdelningen för statistik och jämförelser Jimi Löfman Kvalitetsdeklaration Statistik om kommunala hälso- och sjukvårdsinsatser. Ämnesområde Hälso- och sjukvård . hälso- och sjukvården uppstår det ibland ansvarsfrågor som är svåra att tolka I mars/april 2020 tog arbetsgivaren, utifrån de olika utredningarna och framförda synpunkter, beslut om ett organisatoriskt principförslag till hälso- och sjukvårdsorganisation. Av principförslaget framgår att hälso- och sjukvårdsorganisationen leds av en biträdande regiondirektör, tillika hälso- och

ett hållbart hälso- och sjukvårdssystem (SOU 2020:19) av utredningen . Samordnad utveckling för god och nära vård. Sveriges Arbetsterapeuter företräder en hög andel av arbetsterapeuter i yrkesverksam ålder i Sverige. Vi tillvaratar och driver arbetsterap yrkesmässiga och facklig Hälso- och sjukvårdsnämnden har sammanställt överskådliga behov av upphandlingar av vårdtjänster i en plan för år 2020. Upphandlingar enligt lag om offentlig upphandling (LOU) och som resulterar i tecknande av avtal ingår i Region Skånes samlade offentligt finansierade hälso- och sjukvårdsutbud hållbart hälso- och sjukvårdssystem (SOU 2020:19) Beslut Att anta yttrandet som sitt eget, samt Att paragrafen förklaras omedelbart justerad. Bakgrund Omvårdnadsnämnden har fått i uppdrag att svara på remiss från Socialdepartementet - God och nära vård - En reform för ett hållbart hälso- och sjukvårdssystem Viktiga lärdomar i Hälso- och sjukvårdsrapporten 2020 tis, nov 10, 2020 08:00 CET Gemensamma krav i upphandling gynnar miljön tor, nov 05, 2020 08:30 CET Fyraårigt avtal med Kommunal tis, nov 03, 2020 10:04 CE Hälso- och sjukvårdsavtalet 2017-2020. Detta är webbversionen av Hälso- och sjukvårdsavtalet i Västra Götaland 2017-2020. Välj avsnitt i listan nedan. 1.1 Bakgrund. Sedan regionbildningen 1999 har kommunerna i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen, VGR.

2020-10-13 RS/152/2020 Rapport om Hälso- och sjukvårdsnämnden utifrån regionstyrelsens uppsiktsplikt 2020 Sammanfattning I den här rapport behandlas Hälso- och sjukvårdsnämnden (HSN) utifrånkänt.regionstyrelsens uppsiktsplikt. Rapporten visar att måluppfyllnaden 2019 integrundvar tillfredsställande Remiss - God och nära vård - En reform för ett hållbart hälso- och sjukvårdssystem (SOU 2020:19) Förslag till beslut Att anta yttrandet som sitt eget. Bakgrund Socialnämnden har fått i uppdrag att svara på remiss från Socialdepartementet - God och nära vård - En reform för ett hållbart hälso- och sjukvårdssystem 2020-10-20 Regionstyrelsens hälso- och sjukvårdsutskott Ordförandes sign Justerares sign Utdragsbestyrkande §200 Sammanträdestider 2021 för regionstyrelsens hälso- och sjukvårdsutskott (Avstämning) RS200802 Beslut Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar att anta sammanträdestider 2021 för hälso- och sjukvårdsutskottet Ärende

2020-09-09 Dnr 6.1.1-19659/2020 1(3) Inspektionen för vård och omsorg Box 6202 102 43 Stockholm Telefon 010-788 50 00 registrator.ost@ivo.se www.ivo.se Org.nr 202100-6537 Avdelning öst Lena W eilandt lena.weilandt@ivo.se Socialdepartementet 103 33 Stockholm Ert diarienummer S2020/03569/FS Strukturförändring och investering i hälso- och 2020-04-29 Hälso- och sjukvårdspolitiska avdelningen Elin Nilsson Tfn: E-post: HSN/543/2020 Sammanställning av resultat av Hälso- och sjukvårdsbarometern 2019 Ärendebeskrivning Resultat från hälso- och sjukvårdsbarometern ingår i hälso- och sjukvårdsnämndens verksamhets- och uppföljningsplan för 2020. Hälso- och

Denna gång är temat Hälso- och sjukvårdsrapporten 2019/Öppna jämförelser och Vården i siffror - verktyg för att förbättra hälso- och sjukvård. Vi kommer att få veta mer om upplägget för Hälso- och sjukvårdsrapporten 2019 och om hur nationella programområden kan arbeta med områdesrapporter i Vården i siffror Från 1 januari 2020 tar hälso- och sjukvårdsförvaltningen ansvaret för fakturering inom somatiken. Nya principer för fakturering har arbetats fram med utgångspunkt i den nya överenskommelsens betalningsmodell

2020-feb-24 - Hälso- och sjukvårdsrapporten 2019: Öppna jämförelse 05 november 2020 Hälso- och sjukvårdskurator - ny utbildning vid Örebro universitet Den nya utbildningen är en bra chans för socionomer att bredda sina karriärvägar, Hälso- och sjukvårdskuratorsprogrammet omfattar 60 högskolepoäng och ger en yrkesexamen som hälso- och sjukvårdskurator

2020-12-01 16:58 CET Kortfattat: Hälso- och sjukvårdsnämnden 2020-12-01 Nytt samverkansavtal med Karolinska Universitetssjukhuset Samverkansavtalet innebär att Region Dalarna får större möjligheter att tillgodose behovet av akut och remitterad vård för länsinvånarna. Avtalet gör att Region Dalarna kan samarbeta med fler parter än. Södra hälso- och sjukvårdsnämnden har för avsikt att teckna två folkhälsoavtal med (diarienummer HSNS 2020-00104), är ett avtal som ska gälla det lokala folkhälsoarbetet. Det innebär lokala systematiska och målinriktade insatser för att förbättra befolkningens hälsa och att utjämna skillnader i hälsa. Det andra avtalet Östra hälso- och sjukvårdsnämndens eget kapital uppgår till 29,9 miljoner kronor vilket består av tidigare årsresultat på 14,6 miljoner kronor och 2020 års resultat på 15,3 miljoner kronor. Det egna kapitalet utgör 0,6 procent av nämndens regionbidrag 2020 #Hälso- och sjukvårdsrapporten 2018. HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSRAPPORT Elin Karlsson Vi behöver inga nya bollar att springa på Vi som arbetar inom hälso- och sjukvården kan göra underverk om vi får leda och påverka Varför ställer vi upp på att få hjulen att rulla utan ersättning? Ledare. 21 februari 2020 Download. Download 1509. File Size 1.36 MB. File Count 1. Create Date 17 december, 2020. Last Updated 21 december, 2020. Rapport 14:2020. Situationen under COVID-19 pandemin för 7781 hälso- och sjukvårdsanställda. Kerstin Nilsson. 2020

Video: Hälso- och sjukvårdsbarometern 2020 Kommunikationsanaly

Hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträdesdatum med

2020 -09 -08 . ERT DATUM . 2020 -05 -11 . DIARIENR . 2020/100 -4 . ER BETECKNING . S2020/03569/FS . Regeringskansliet . Socialdepartementet ; 103 33 Stockholm . Strukturförändring och investering i hälso- och gar och investeringar i hälso- och sjukvården kan bli mer ändamålsenlig, så att til God och nära vård - En reform för ett hållbart hälso- och sjukvårdssystem (SOU 2020:19) Remiss från Socialdepartementet Remisstid den 31 augusti 2020 Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande. Remissen besvaras med hänvisning till vad som sägs i stadens promemoria Redovisning av hälso- och sjukvård 2020 Förslag till beslut Nämnden för personer med funktionsnedsättning godkänner rapporten och lägger den till handlingarna. Ärendebeskrivning Sedan flertalet år redovisar samtliga verksamheter sina identifierade risker och avvikelser inom hälso- och sjukvårdsområdet. Syftet har varit at 2020-06-30 Diarienr: 2020/01959 Socialdepartementet S2020/02841/FS God och nära vård - En reform för ett hållbart hälso- och sjukvårdssystem (SOU 2020:19) 2 Utredningens uppdrag, arbetssätt och utgångspunkter E-hälsomyndigheten instämmer i utredningens resonemang om att digitalisering so

Sammanträde i hälso- och sjukvårdsnämnden den 24 november 202

2020-09-23 Upphandling av mödrahälsovård i Göteborg och Öckerö. 2020-06-23 Mödrahälsovård i Stenungsund, Tjörn och Öckerö kommuner. 2020-03-27 Avtal om mödrahälsovård i Stenungsund och Tjörn förlängs. 2020-02-27: Vårdcentralen Bohuspraktiken får stänga 30 april. 2020-01-29: Överenskommelse om barn- och ungdomsmedicinska mottagninga Statistik om kommunala hälso- och sjukvårdsinsatser. Statistikansvarig myndighet: Socialstyrelsen (SoS) Statistiken visar hur många personer som fått kommunal hälso- och sjukvård bland annat fördelat på ålder och kön. Hälsa och ohälsa, Hälso- och sjukvård, Omsorg, Äldreomsor

Rapport 14:2020. Situationen under COVID-19 pandemin för 7 781 hälso- och sjukvårdsanställda : enkätsvar vid uppföljningsstudien Hållbart arbetsliv inom hälso och sjukvården 2020. / Nilsson, Kerstin. Lund : Arbets- och miljömedicin Syd, 2020. 45 s. (Arbets- och miljömedicin Syds rapportserie; Vol. 2020, Nr. 14) I HSL definieras hälso- och sjukvård som åtgärder för att medicinskt förebygga, utreda och behandla sjukdomar och skador. Även sjuktransporter och omhändertagandet av avlidna ingår. Den som har störst behov ska ges företräde till hälso- och sjukvården. För att uppfylla kraven på en god vård ska hälso- och sjukvårde Pris: 602 kr. häftad, 2021. Skickas inom 2-5 vardagar. Köp boken Författningshandbok 2021, bok med onlinetjänst - För personal inom hälso- och sjukvård (ISBN 9789147141050) hos Adlibris. Fri frakt. Alltid bra priser och snabb leverans. | Adlibri

Hälso- och sjukvårdsrapporten-arkiv - Kvalitetsvård

God och nära vård - En reform för ett hållbart hälso- och sjukvårdssystem (SOU 2020:19) Ladda ner dokument God och nära vård - En reform för ett hållbart hälso- och sjukvårdssystem.pdf (pdf, 189.9 kB Delbetänkandet Hälso- och sjukvård i det civila försvaret - underlag till försvarspolitisk inriktning (SOU 2020:23) Inspektionen för vård och omsorg (IVO) vill inledningsvis berömma utredningen, som på ett genomarbetat sätt presenterar förslag på hur hälso- och sjukvårdens förmåga att hantera allvarliga händelser Förordning (2020:193) om statsbidrag till regioner och kommuner för att ekonomiskt stödja verksamheter inom hälso- och sjukvård respektive socialtjänst till följd av sjukdomen covid-19 Departement Socialdepartementet Utfärdad 2020-04-03 Ändring införd SFS 2020:193 i lydelse enligt SFS 2021:15 Hälso- och sjukvårdssektorn i Sverige och andra länder står inför nya utmaningar och dess utgifter ökar. Samtidigt medför den tekniska och medicinska utvecklingen att fler sjukdomar kan behandlas och även botas. I denna rapport redovisas hur utgifterna för hälso- och sjukvård har utvecklats i Sverige över tid

Publicerad 2020-11-02 12:55 - ransomware, hälso- och sjukvård Ökad hotbild mot hälso- och sjukvårdssektorn Förra veckan gick de amerikanska myndigheterna CISA, FBI och HHS ut med en varning om att hälso- och sjukvårdssektorn är en måltavla för ransomwareangrepp [1] Hälso- och sjukvårdsnämnden 2020-12-17 Justerandes sign Utdragsbestyrkande §123 Revidering av delegationsbestämmelser för hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Jämtland Härjedalen 2019-2022 (HSN/6/2019) Sammanfattning Hälso- och sjukvårdsnämnden har den 16 januari 2019, § 8 (reviderade den 4 april 2019,

Hälso- och sjukvårdslag (2017:30) Svensk

 1. Region Gotland Besöksadress Visborgsallén 19 Postadress SE-621 81 Visby Telefon +46 (0)498 26 90 00 E-post regiongotland@gotland.se Org n
 2. Utredningen pekar på en ny riktning för framtidens hälso- och sjukvård där det förändrade sjukdomspanoramat lyfts fram som en stor utmaning med bland annat levnadsvanesjukdomar som ökar kraftigt. Personcentrerad hälso- och sjukvård lyfts fram som en viktig fråga, vilket förbundet instämmer i
 3. Öppet forum om Hälso- och sjukvårdsrapporten 2019/Öppna jämförelser och Vården i siffror Varmt välkomna till Öppet forum i Nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård. Denna gång är temat upplägget för Hälso- och sjukvårdsrapporten 2019/Öppna jämförelser och områdesrapporter i Vården i siffror - verktyg för att förbättra hälso- och sjukvård
 4. Kunskapscentrum för kommunal hälso - och sjukvård, Högskolan Dalarna, våren 2020 Sida 1 av 11. Reviderat. Till dig som ska utföra arbetsuppgifter . på delegering i kommunal hälso- och sjukvård . Insulingivning . 2020 . Materialet är utarbetat av länets MASar i samarbete med Högskolan Dalarna ©Författarn
 5. För hälso- och sjukvårdsom-rådet benämns denna form av utvärderingar för health technology assessment, och organisationen som gör dem för HTA-organisationer. SBU har regeringens uppdrag att göra systematiska utvärderingar av metoder som används inom hälso- och sjukvården, socialtjänst och Lag om stöd och service til
 6. ska dödligheten i hjärt-kärlsjukdom, förbättrat överlevnad och botbarhet för cancersjukdomar

Vården i siffror - Statistik för kvalitets- och

1 288 094 kronor för Västra hälso- och sjukvårdsnämnden och 552 041 kronor för Alingsås kommun. Förlängningen avser 12 månader till och med 31 december 2021. Beslut om eventuell ytterligare förlängning av avtalet ska ske senast 30 juni 2021. Ärendet kommer att tas upp i Västra hälso-och sjukvårdsnämnden för beslut 18 juni 2020 Kunskapscentrum för kommunal hälso - och sjukvård, Högskolan Dalarna, våren 2020 Sida 1 av 11. Till dig som ska utföra arbetsuppgifter . på delegering i kommunal hälso- och sjukvård . Läkemedel . Reviderat 2020 . Materialet är utarbetat av länets MASar i samarbete med Högskolan Dalarna ©Författarn

Kunskapsstöd inom vård och behandling - SKR

Västerbotten står sig väl i årets hälso- och

 1. I dag släpper Sveriges Kommuner och Landsting den senaste Hälso- och sjukvårdsrapporten, som jämför regionernas vård med varandra. För Östergötlands del är förtroendet för sjukvården fortsatt gott och tillgängligheten inom primär- och specialistvård förhållandevis bra. Även de medicinska resultaten är över lag goda
 2. Enligt hälso- och sjukvårdsdirektören Lena Gjevert har regionen god kontroll på patientflödet och har i skrivande stund inga planer på att kliva upp i stabsläge - något som andra regioner har gjort
 3. Avtal om medverkan i Kris -och relationsenheten i Göteborg Stad 2018 2020 2. Protokollsutdrag från Hälso- och sjukvårdsnämndens möte 2017-10-27 . Ärendet Sedan många år finns det ett avtal om medverkan från Hälso- och sjukvårdsnämnden i Barnhuset Göteborg. Inför 2018 har avtalet uppdaterats gällande innehåll och tidsperiod
 4. Socialnämnden 2020-08-26 Remissvar av SOU 2020:19 God och nära vård En reform för ett hållbart hälso-och sjukvårdssystem Ärende Danderyds kommun erbjuds att lämna synpunkter till Socialdepartementet på huvudbetänkandet God och nära vård - en reform för ett hållbart hälso- och sjukvårdssystem
 5. Avtal för läkarmedverkan i kommunal hälso-och sjukvård i Uppsala län KSN-2020-01169 Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskottföreslår kommunstyrelsen besluta 1. attgodkänna avtal för läkarmedverkan i kommunal hälso-och sjukvård i Uppsala län. Beslutsgång Ordförande ställer föreliggande förslag mot avslag och finner att arbetsutskotte
 6. Kallelse och föredragningslista Hälso- och sjukvårdsnämnd 2020-07-01 Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-postrg@regiongavleborg.se Bankgiro5031-9771 801 88 Gävle Rektorsgatan 1 026-15 40 00 026-15 57 00 Internetwww.regiongavleborg.sefdOrg.Nr.232100-0198 1
 7. Hälso- och tandhälsoundersökning placerade barn 660677 R3 Diarienr Dokumentkategori Reviderat datum Giltigt datum fr o m Överenskommelser 2020-09-15 2020-09-15 Kopia utskriftsdatum: 2020-09-15 Sid 2 (11) utanför Hälso- och tandhälsoundersökning i samband med att barn och unga placera

Region Skånes uppdrag för hälso- och sjukvård 2020

En stor del av prevention och förebyggande arbete sker inom kommuner, där även utvecklingen av välfärdsteknik stadigt ökar. I dagsläget är denna marknad oreglerad. Man bör även överväga att receptbelägga viss hälso- och välfärdsteknik för att underlätta uppföljning och utvärdering av hälso- och välfärdsteknik. 3 Rapport 2020:1 Vad och vem styr styrningen i Region Stockholm? - en studie av mål- och ekonomistyrning i hälso- och sjukvården Pia Nylinder Företagsekonomiska institutionen Styrning i offentlig sektor handlar, i vidare bemärkelse, om alla de åtgärder som en verksamhetsledning vidtar för att påverka sina verksamheter och nå uppsatta. 2020-06-11 1 (13) Ansvarig. Rutin för avvikelser i kommunal hälso- och sjukvård Upprättad den Helen Hansson Malmgren Medicinskt ansvarig sjuksköterska 2019-02-28 Upprättad av Reviderad den Helen Hansson Malmgren 2020-06-11 . Omsorg 2019-02-28 2 (13) Innehål Vi på Innovationsplattformen stöttar vårdpersonal och deras verksamheter för att idén en dag ska kunna skapa nytta i vården och för patienter. Det är så en idé förvandlas till en innovation

Öppna jämförelser hälso och sjukvård 2021, öppna

Hälso- och sjukvårdsrapport - Sollentuna kommu

EU kompletterar medlemsländernas hälsopolitik och hjälper dem att nå gemensamma mål, samla sina resurser och lösa gemensamma problem. EU tar fram lagstiftning och standarder för produkter och tjänster inom hälso- och sjukvården, och ger ekonomiska bidrag till hälsoprojekt i hela EU. Sammanfattning av EU:s folkhälsolagstiftnin Förordningen är meddelad med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen. Förordning (2020:357). 2 § Med hälso- och sjukvårdsverksamhet avses i denna förordning sådan verksamhet som en region eller en kommun ansvarar för enligt hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) eller smittskyddsåtgärder enligt smittskyddslagen (2004:168) Stockholm, april 2020 1(7) Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin Stockholm, april 2020 2(7) Hälsolitteracitet mot hälso- och sjukvård. En svensk studie har visat att låg hälsolitteracitet hos immigranter med flyktingbakgrund är förknippat med att man undviker att söka vård (16) Hälso- och sjukvårdsnämnd 2020-12-08 Justerande sign Utdragsbestyrkande §169 Fastställande av dagordningen (HSN 2020/14) Beslut Dagordningen fastställs. Sammanfattning Ingemar Kalén (KD) frågar om läkarmedverkan på Månsbackens äldreboende i Delsbo. Frågan besvaras under §174 Hälso- och sjukvårdsdirektören informerar

Hälso- och sjukvårdsförordning (2017:80) Svensk

 1. Ordination och hantering av läkemedel, riktlinjer och rutiner (Gröna häftet) 688488 R2 Förvaltning Ägare Reviderat datum Anna Thörn 2020-12-14 Verksamhet Slutgranskare Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Maria Cottell Diarienr Dokumentkategori Fastställare Giltigt datum fr o
 2. 21 dec 2020 / Nyhet / Forskning / Pressmeddelande Ny studie: Var fjärde hälso- och sjukvårdsanställd oroas över att bli smittad och dö i covid-19. Två av fem anställda oroas för att bli smittade av covid-19 via arbetet och mer än var fjärde oroas också för att själv avlida av sjukdomen
 3. Pensionärsrådet för östra hälso- och sjukvårdsnämnden den 23 november 2020 Plats: via Webex Tid: Kl. 10:00-11:30 Närvaro: Förtroendevalda Gunilla Druve Jansson (C), ordf. östra hälso- och sjukvårdsnämnden Dan Hovskär (KD) östra hälso- och sjukvårdsnämnden Sebastian Ekeroth Clausson (S) östra hälso- och sjukvårdsnämnde
 4. Kommunstyrelsens arbetsutskott Protokoll 2020-06-03 Utdragsbestyrkande Beslut AU § 95, forts ArbetsutskottetsFörslag till avtal om förslag folkhälsoinsatser till kommunstyrelsen 2021- 2024 mellanför beslut: Västra hälso- och sjukvårdsnämnden och Alingsås kommun godkänns
 5. istrarna, 2.12.2020 - offentligt sammanträde (förmiddagen) Videokonferens med hälso- och sjukvårds
Läkemedel - Public_wwwFrigör vårdplatser och spara pengar med fler patienthotellVårdkonsumtion och sjukdomar - Public_wwwTillgänglighet och beläggning - Public_www
 • How to activate Front Assist VW.
 • Snapchat Farben ändern.
 • Göra eget trälim.
 • Jeff Dunham Achmed COVID song.
 • Congenital nystagmus.
 • Boxen 15 Runden.
 • Hard integration questions.
 • Hallmark ski movie 2021.
 • The Omen IMDb.
 • PROP.
 • Greenland Filmpalast to.
 • Alaska pollock recept gryta.
 • Kritisk.
 • Vaccination Partille.
 • IPad Model A1396 32GB price.
 • Emc 2014/30/eu.
 • Leif GW Persson herrgård.
 • JBL Charge 2.
 • Stina Wollters mamma.
 • Grotesco stream.
 • Riksbyggen mögel.
 • Santa Margherita Ligure Portofino bus.
 • Stena Fastigheter inkomstkrav.
 • Studietakt timmar.
 • Ratatouille characters.
 • STAMSITE TwitLonger.
 • Can Am Outlander 2021.
 • Kalevala märkning.
 • لماذا يكثر الشذوذ في الفلبين.
 • Marsvin till salu på Arken Zoo.
 • Mönstring IQ test.
 • Juegos educativos para niños de 3 a 5 años.
 • Tandvärk som flyttar sig.
 • Correlation test Excel.
 • Three in a row.
 • Byta blöja på stan.
 • November 17, 2017.
 • Disney Skor.
 • Mitsubishi ASX Automat Bensin.
 • Att göra i Skaraborg idag.
 • IPhone 9 Plus pris.