Home

C uppsats organisation och ledarskap

I denna uppsats presenteras först de teoretiska referensramar som finns inom ämnena ledarskap och ledarskap under ett förändringsarbete. Teorin avslutas med en presentation av uppsatsens huvudteori som konkretiseras ytterligare i en analysmodell. Efter analysmodellen presentera Denna C-uppsats i social omsorg är en kvalitativ litteraturstudie som baseras på teorierna om ledarskap, ledarstilar och förändringar i organisationer inom social omsorgsverksamhet. Syftet med studien är att fördjupa kunskapen om organisationsförändringar inom socia Magnus Svensson- Kandidatuppsats, Ledarskap & Organisation III 8 Studier visar även på att samspelet mellan ledningen och medarbetarna kan påverka organisationen och motivation bland medarbetarna. En upplevd otydlig ledning och styrning bland medarbetare kan även inverka på motivationen och skapa en obalans i delaktigheten i organisationen Nivå: C-uppsats i företagsekonomi Författare: Kevin Peters och David Larsson Handledare: Agneta Sundström och Kristina Mickelsson Datum: 2019 - januari Syfte: Att öka förståelsen för hur hållbart ledarskap med inriktning mot LMX-teorin kan hantera stress hos anställda inom Försvarsmakten

Titel: Ledarskap och ledarskapsstilar - Om skillnader och likheter mellan ledare i tjänste- och tillverkningsföretag Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomi Författare: Fredrik Dahlberg Handledare: Tommy Gerdemark Datum: 2010 - 01 Syfte: Syftet med denna undersökning är att genom kvalitativa intervjuer skapa en öka

Uppsatser.se: C- UPPSATS LEDARSKA

hur VD, kontors- och verkstadspersonal ser på ledarskapet utifrån deras egen VD. Stämmer VD:ns personliga omdöme om sig själv överrens med hur han uppfattas av sin personal? 1.3 Syfte Syftet med denna uppsats är att studera ledarskap och att jämföra VD:ns självbild med medarbetarnas omdömen om dennes ledarskap Huvudämnet är vård- och omsorgsadministration som inkluderar kunskap om ledarskap, organisation samt organisering och förbättringsarbeten i vård och omsorg. Alla kurser är på avancerad nivå. En röd tråd som går genom utbildningen är den tydliga kopplingen mellan teoretiska modeller, vetenskaplig evidens och praktisk verksamhet

Organisationskultur och Ledarskap - L

2005-03-03 C-uppsats 6 Teori I följande avsnitt kommer den samhällsutveckling att beskrivas, som har inneburit en ny syn på ledarskap och organisationer. Diskussioner om doktrinskiftet förs där både den traditionella och den modernistiska organisationen belyses. Därefter diskuteras va Organisation och ledarskap Kompetensutveckling Här hittar du litteratur som svarar mot aktuella kompetensutvecklingsbehov inom organisation och ledarskap, skriven av välmeriterade författare Tre års studier på Personal, organisation och ledarskap leder till en kandidatexamen i företagsekonomi. Efter avslutad utbildning kan du fortsätta med magisterutbildningen Ledarskap och verksamhetsutveckling på Högskolan i Skövde Organisation och ledarskap, 15 hp. Engelskt namn: Organisation and Management. Denna kursplan gäller: 2020-03-09 och tillsvidare. Kurskod: 2SO200. Högskolepoäng: 15. Utbildningsnivå: Grundnivå. Huvudområden och successiv fördjupning: Sociologi: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskarav Organisation och ledarskap (113) Psykologi (7) Skola F-6 (1) Socialt arbete och social omsorg (3) Teknik, datorer, IT och bygg (4) Språk (2) Engelska (12) Svenska (1) Visa produkter Organisation Organisation och ledarskap - Kurslitteratur Hela.

Nyckelord: Organisation, organisationsutveckling, ledarskap, implementering, Försvarsmakten, ledningsorganisation FÖRSVARSHÖGSKOLAN C-UPPSATS FHS 19 100:2008 ChP 02-04, 2.avd 2004-05-06 Sida:2(83 Programmet Ledarskap och Organisation innehåller en intressant kombination av ämnen som intresserar mig. Det är just kombinationen av olika ämnen som lockade mig. Vi läser såväl mjukare ämnen så som ledarskapsfrågor och socialpsykologi såväl som hårdare ämnen som ekonomistyrning och arbetsrätt

Magisterprogram i hållbar organisering och hälsofrämjande

 1. Nyckelord: ledarskap, delat ledarskap, medarbetarskap och Human service organisation. Studiens syfte var att undersöka och sätta ord på medarbetarnas upplevelse och uppfattning av delat ledarskap utifrån två teman: verksamhetsaspekter och personalaspekter. De teorier so
 2. Organisation & Ledarskap. En kurs i organisation och ledarskap som ger dig redskapen att förstå och styra en organisation. Du lär dig hur en organisation ska se ut för att fungera och vara effektiv. Kursen ger insikter om att en väl fungerande organisation är en förutsättning för lönsamhet och överlevnad
 3. om ledarskap och kommunikation inom den svenska militära organisationen. 1.3 Avgränsning I denna uppsats valde vi att bortse ifrån ledarskap i allmänhet, ledarskap ur historiskt samt genusomfattande perspektiv. Vi lade istället fokus på nutidens ledarskap och valde at
 4. Det finns många faktorer som gör sjukvården till en unik arbetsplats och ledarskapet inom organisationen är inget undantag. Det är en komplex organisation som skiftar form beroende på perspektiv (Rönnberg, 2013). Ansvaret för ledarskapet är, inom sjukvården, formellt dela
 5. Bra ledarskap och motivation. En god ledare sätter inte bara målen för organisationen, den ser även till att målen uppfylls. På kort sikt kan ett auktoritärt ledarskap, där ledaren pekar med hela handen, leda till goda resultat. På längre sikt än nästa kvartalsrapport är denna ledarskapsstil inte att föredra

Organisation och ledarskap (30) Psykologi (10) Skola F-6 (1) Socialt arbete och social omsorg (1) Språk (1) Engelska (1) Visa produkter Organisation Organisation och ledarskap - Kompetensutveckling Hela. 2009 hade den kommunikativa organisationen tagit ett kliv framåt och det var dags att mäta ledarskapet för att ge cheferna möjlighet att utvecklas vidare. Ett 20-tal frågor tillkom om det kommunikativa ledarskapet i medarbetarenkäten. Frågorna utgår från sex dimensioner som staden identifierat i ett kommunikativt ledarskap: 1 och motivera vår forskningsfråga. Vi kommer även tala om ledarskap och hur det kan vara kopplat till delaktighet. Avslutningsvis kommer vi att presentera vårt syfte och våra frågeställningar. _____ 1.1 Problemformulering Den klassiska tanken om organisationer som en strukturell hierarki har dominerat långt in på 1900-talet (Bolman. mellan ledarskap och kreativitet. För att uppnå detta foku-seras arbetet på två dimensioner, dels hur ledare/chef kan påverka kreativiteten, dels hur kreativitet och ledarskap fungerar i organisationer och företag. Även om det finns någon koppling eller skärningspunkt mellan dessa två äm-nen

Ledarskap och Kommunikation - L

Autentiskt ledarskap - För engagemang och arbetstillfredsställelse? M. von Berlepsch & M. Blomgren, 2015 Författarnas tack! Vi som genomfört och skrivit denna studie vill härmed först och främst tacka de företag och organisationer som ställt upp och vidarebefordrat våra forskningsenkäter till sina anställda Rollkonflikter i ledarskapet En kvalitativ studie om chefers upplevda svårigheter i rollen som ledare och chef Role Conflict in leadership A qualitative study of managers' perceived difficulties in the role of leader and manager Socialpsykologi C- uppsats Datum/Termin: Vårterminen 2010 Handledare: Anna-Lena Haraldsso C-uppsats H ur s ka pa s m e ni ng unde r e n s a m hä l l s kri s ? meningsskapande, i och runt organisationer. Det finns även mycket Ledarskap och entreprenörskap i samhällskrisen fick vi chansen att uppleva, tolka. anställda och geografisk anknytning är bara några av de faktorer som kommer att påverka ledningsfilosofin. Sedan kommer även VD:n och ledningen, med sina egna bakgrunder, arbetslivserfarenhet och personliga värderingar, att bidra med sitt eget ledarskap. Detta praktiska ledarskap, i kombination med teoretiska utgångspunkter

Organisation och ledarskap Kompetensutveckling

Personal, organisation och ledarskap - Högskolan i Skövd

Kursplan, Organisation och ledarska

Organisation Organisation och ledarskap - Kurslitteratur

Kursen Organisation och ledarskap 5 hp syftar till att utveckla förmågan att identifiera, analysera och diskutera organisatoriska fenomen, beteende och processer med fokus på ledarskap utifrån ett vetenskapligt förhållningssätt. Med utgångspunkt i ett arbetsintegrerat lärande (AIL) är kunskaps- och erfarenhetsutbyten mellan kursens. Masterprogrammet i ledarskap och organisation. För att forma en effektiv verksamhet krävs kunskaper om den ständiga processen mellan ledare, följare och situation. För att analysera denna process lär du dig hur människan bygger upp, förändrar och leder verksamheter. Du får kunskap om individ-, grupp-, organisationsstruktur, kultur och.

Pluggar du Ledarskap och organisation på Högskolan i Gävle? På StuDocu hittar du alla studieguider och föreläsningsanteckningar från den här kurse Ledarskap och organisation Fristående kurs 6 hp Leadership and organization ETES41 Gäller från: 2021 VT Fastställd av Programnämnden för kemi, biologi och bioteknik, KB Fastställandedatum 2020-12-10 Revideringsdatum 2021-02-09 DNR LIU-2020-04492; LIU-2020-01420 BESLUTAD 1(10 Ledarskap och organisation, elevbok, av Lars Berglund , Thomas Sewerin. board book, 2019, Svenska, ISBN 9789151101231. Ledarskap och organisation är ett läromedel för gymnasiet avsett för kursen med samma namn. Ämnet som sådant är tvärvetenskapligt med koppling till psykologi, sociologi, pedagogik Utbildningar inom organisation och ledarskap är därför breda och innehåller oftast kurser inom psykologi, sociologi, pedagogik och företagsekonomi. För att arbeta som ledare för ett företag eller organisation ska ha så goda kunskaper som möjligt om hur det är att leda, organisera, sätta upp mål och strategier, men även för att du ska kunna stötta, motivera och leda de.

Ledarskap för organisation och arbetsliv, 7,5 hp Ledarskap och ledarskapets betydelse för utveckling och förändring inom olika typer av organisationer jämförs och diskuteras. Du får möjlighet att utveckla grundläggande kunskaper om och förståelse för arbetslivspedagogiskt perspektiv på ledarskap, organisering och lärande i organisationer Varje bransch, företag och organisation påverkas på sitt unika sätt och det ställs höga krav på ledarskap och medarbetarskap. Vi är vana vid att stödja ledning och chefsgrupper som står inför eller mitt i att leda en större förändring, en komplex uppgift som innefattar flera kunskapsområden - den egna rollen och ansvaret, bemötande och reaktioner hos medarbetare samt den egna. Det kan i sin helhet eller i valda delar fungera som utgångspunkt för planering av studiedagar eller lärarlagsträffar och även i andra årskurser (7-9). Betyg åk 6 Diskussionsmaterial from Lärande bedömning. 2012 mån 10 Sep 13:12. Kategorier. Bedömning och betyg Organisation och ledarskap Reformer Organisation och ledarskap, 7,5 hp (IEGA04) (Organisation and Leadership, 7,5 ECTS Credits) Ht 2012 (2012) Organisation och organisering, Malmö, Liber Jönsson, S. & Strannegård, L. red. (2009) Ledarskapsboken, Malmö, Liber Aktuella vetenskapliga artiklar i samband med grupparbetena . Schema för kursen: Vecka Datum kl Ledarskap och organisation, 6 hp. Grundläggande behörighet på grundnivå. 7000 kr - OBS! Gäller bara studenter utanför EU/EES och Schweiz. Kursen syftar främst till att ge en inblick i och förståelse av olika aspekter av ledarskap

Ledarskap och organisation är en tvärvetenskaplig kurs som har sin bas inom företagsekonomi, psykologi, sociologi och pedagogik. I kursen får du med hjälp av begrepp, teorier och modeller från dessa områden behandla ämnet, samt frågor om ledarskap och organisation i olika typer av verksamheter och ur såväl ekonomiska som sociala och etiska aspekter Företagsekonomi, grundkurs - Organisation Hur genomför man undersökningar - sammanfattning Övningar - Alla övningar och svar. B-uppsats om standardiserade arbetsmetoder inom äldreomsorgen RED2 - alla föreläsningsanteckningar VT19 Marknadsföring tenta plugg Ekonomistyrning - Sammanfattning REDOVISNING II Översikt anatomi Organisation och ledarskap - sammanfattning Relevant inför. Organisationsutveckling. Undanröj hinder och skapa optimala förutsättningar för er organisation. Feelgoods organisationskonsulter hjälper er. Vårt bidrag är att stärka organisationer, grupper och ledare. Vi belyser samband och faciliterar interaktionen mellan individ, grupp och organisation Om utbildningen. Kursen ger dig kunskap om olika perspektiv på arbetsorganisation och ledarskap. Efter genomgången kurs kommer du som student att kunna analysera olika typer av arbetsorganisationer och ledarskap. I kursen läggs vikt vid olika typer av arbetsorganisation och dess förutsättningar och effekter på organisationer och individer Ledarskap, organisation och kön. 7,5 HP. I kursens erbjuds kunskaper om ledarskap, organisation och kön. Kursen ger inblick i hur arbetslivet ser ut och verktyg för att kunna beskriva och analysera betydelser av kön och ledarskap i organisationer

Inlägg om Administration och ledarskap skrivna av aspbladet. Linn Lagerkvist och Rickard Odin, studerande på Karlstads Universitets socionomlinje, har under hösten/vintern gjort praktik på ASP-ANA, vi mötte upp med dem för ett samtal kring deras upplevelser Kursen behandlar områdena kommunikation, ledarskap och organisation med fokus på kommunikation och ledarskap i din yrkesroll och den organisation i vilken du är verksam, med fokus på exempelvis byggsektorn. Under kursen kommer du få förståelse för både hur hjärnan fungerar enligt modern forskning. Ledarskap och organisation | Libe Hos Adlibris hittar du miljontals böcker och produkter inom ledarskap och organisation Vi har ett brett sortiment av böcker, garn, leksaker, pyssel, sällskapsspel, dekoration och mycket mer för en inspirerande vardag. Alltid bra priser, fri frakt från 229 kr och snabb leverans. | Adlibri

Skillnaden mellan ledarskap och chefskap. En vanlig beskrivning av ledarskap är att definiera skillnaden mellan chef och ledare. Det kan kort beskrivas så här: chefens mandat kommer uppifrån medan ledarens kommer nerifrån. chef är en titel och ett formellt uppdrag medan ledarskapet är ett förtroende som måste förvärvas Ledarskap och kommunikation, 5 hp. Uppläggning för distanskurs: Kursen är helt webbaserad och undervisningen sker via en lärplattform. Tillgång till dator med högtalare, mikrofon, kamera och bredbandsuppkoppling krävs för att följa kursen. Uppläggning för distanskurs: Kursen är till stor del webbaserad med undervisning via en. Ledarskap är ur ett organisatoriskt synsätt ett speciellt beteende som används i avsikt att påverka andras tänkande, inställning och uppförande.. Ledarskap kan beskrivas som en social process där en person engagerar andra i att genomföra en gemensam uppgift. En annan beskrivning fokuserar på ledarskap som dels påverkan på andra, dels en ojämlik relation mellan ledaren och de ledda Organisation och ledarskap. Förbereda Elevledda Utvecklingssamtal. Inte minst kring vikten av att varje möte kräver sitt syfte, sin agenda, sin struktur och sitt ledarskap för att bli bra och givande. Dessutom krävs engagemang, men här kan tydlighet kring syfte/agenda/struktur verkligen hjälpa,.

C-uppsats, 15hp HT 2008 Lyckat ledarskap Utgångspunkten och hur definitionen av en ledare skall göras grundar sig i denna studie på Gary Yukls ledarskapsteorier kring faktorer som han kallar trait och skills. De resultat som redovisas är till största del att flera av de egenskaper och kunskape C-uppsats Företagsekonomi Institutionen för Industriell ekonomi och samhällsvetenskap kan gå till inom en organisation och vi har fått en djup inblick inom området för ekonomistyrning. kultur och ledarskap, vilka kan utgöra svårigheter vi

FÖRSVARSHÖGSKOLAN KrV C: 3 Krigsvetenskap, C-uppsat

Tenta i organisation och ledarskap, 6hp Betyg: Vg8 Fråga 1: (Betyg: 9/10) Redogör för Taylors principer kring Scientific managenment. Diskutera därefter dessa principers fördelar och nackdelar för företaget respektive för den anställde. Taylors principer kring Sceientific management grundar sig i Adam Smiths tankegånga är tillåtet att säga, göra och tänka men statuerar också vad som inte är tillåtet i en organisation. Ledarskap har egna diskurser som kommer, beroende på vilken som är dominerande för tillfället, att inverka olika på hur man tänker och agerar inom organisationen. 1.1.5 Metafore En inlämningsuppgift i Ledarskap- och organisation där eleven beskriver sin egna situation där eleven vill komma in på sin drömutbildning och att det därför krävs bättre betyg. Med denna situation som () En kort, diskuterande text kring hur Hitler var som ledare, och vad det var som gjorde honom framgångsrik Pedagogisk ledarskap | Analys Ledarskap och organisation. Eleven analyserar sitt ledarskap efter att eleven har lett en grupp av barn i en koordinations och samarbetsövning. Eleven tar också upp olika teorier om hur man utvecklas och blir bättre som ledare. () Läs mer. Ledarskap och organisation Vill du leda och utveckla framtidens företag och organisationer? Då är kurspaketen i ledarskap - kvalitet - förbättring rätt utbildning för dig. Du får en branschoberoende utbildning som ger dig en bred kunskap om verksamhetsutveckling. Du får lära dig strukturerade arbetssätt, metoder och får en ökad förståelse för hur organisationer och företag fungerar

Ledarskap och organisation - Lnu

Ledarskap och organisation är en tvärvetenskaplig kurs som fokuserar studier av administrativa, ekonomiska, politiska, psykologiska och sociologiska faktorer som påverkar ledarskap och samarbetet i mänskliga organisationer. Studenten lär sig hur organisationer fungerar och samspelar med det omgivande samhället, samt hur de förändras och. Ledarskap och organisation, 100p. I kursen Ledarskap och organisation får du kunskaper om olika organisationsformer och förståelse för deras betydelse för att uppnå en fungerande verksamhet i en organisation. Du får möjlighet att utveckla kritisk medvetenhet genom att undersöka och diskutera frågeställningar som gäller ledarskap och.

Organisation och Ledarskap - xpectu

Lärarförbundet Ett förslag till en ny, facklig organisation för lärare och skolledare presenterades i dag, 18 mars, av Lärarnas Riksförbunds utredare, Nyhetsbrev från Chef & Ledarskap Få nyheter och inspiration från Chef & Ledarskap till din inkorg. Ta del av vår integritetspolicy Ledarskapet kräver också ramar och strukturer i den organisation eller kontext du är verksam. Chefens balansbräda. I ditt chefs- och ledarskap ingår alltså att hantera relationer, förhålla dig till ramar, leverera resultat och leda verksamheten i en riktning. Dina egna och gruppens behov kommer att variera - Om organisation och ledarskap Anders Nilsson Denna forskningsöversikt handlar om samspelet mellan organisation, ledning och hälsa i arbetslivet. Chefen har en central roll för att utveckla en hållbar arbetsorganisation. Men en arbetsorganisation bestämmer också chefens handlingsutrymme. Boken tar bl.a. upp frågor om hur ledarskapsideale C-uppsats, 15 poäng VT 2012 Ledarskap och genus i socialt arbete En forskningsöversikt över ämnet ledarskap och genus i det sociala arbetet Författare: Robin Fritz Handledare: Olof Johansson. Leadership and gender in social work organisationer i den privata sektorn Kommunikation, organisation och ledarskap vänder sig till studenter inom socialt arbete, lärare, konsulter och ledare. Om författarna Cristian Lima är extern lektor i organisationspsykologi vid Köpenhamns universitet och har även arbetat med organisations- och ledarutveckling inom den pedagogiska världen samt hälso- och sjukvården

Bra ledarskap - vad innebär det att vara en bra ledare

Organisation och ledarskap. Förlängd ansökningstid till den 27 mars! Det gäller Skolverkets utbildningar för språk-, läs- och skrivutvecklare i förskola och skola. Förutsättningen är att du bland anna Pedagogiskt ledarskap, men också traditionellt arbetsledarskap och administrativt arbete, präglar förskolechefens roll. Här finns insiktsfulla artiklar som hjälper dig vidare - yrkesmässigt och kanske även privat. Det optimala ledarskapet i dag kräver bland annat öppenhet och förmåga till ärlig kommunikation vid konflikter, utvecklingssamtal eller stress Publicerat i bloggen Läs- och språksatsningen. Ja, då var det dags! Vi står redo för dagen och vår studiedag kring Läsa - skriva - räkna. En garanti för tidiga stödinsatser . Läs hela inlägget. Kategorier. Bedömning och betyg Matematik Organisation och ledarskap Språkutveckling Svenska

Hälsofrämjande - och effektivt - ledarskap. Hälsofrämjande ledarskap vinner i längden det skriver Johan Larsson som forskar och utbildar inom ledarskap, organisation och verksamhetsstyrning. I flera av mina studier har jag intresserat mig för vad som gemensamt för ledarskapet inom framgångsrika organisationer internationellt och nationellt, är hur kraven på organisationer och synen på ledarskap har förändrats. Såväl samhällsanda som specifika verksamhetsförhållanden har lett till framväxandet av alternativa former av ledarskap (Backström 2008:4). Craig L. Pearce skriver (2004:47) att de Ledarskap och organisation A 7,5 hp Leadership and organization A 7.5 cr Fastställd av Akademin för utbildning och ekonomi Version Beslutad den Gäller fr.o.m. 2013-02-11 HT2013 2016-09-19 HT2016 2018-01-14 VT2018 Fördjupning G1 Ledarskap och organisation : i en föränderlig värld - Elevpaket (Bok + digital produkt) av Otto Granberg. flexband, 2016, Svenska, ISBN 9789144113234. I Ledarskap och organisation presenteras både grunderna i ledarskap och organisation och de senaste teorierna. I sexton kapitel beskrivs vad ledarskap är, hur ledarskapet har

 • Vitkål i ugn med sirap.
 • Boomerang weapon.
 • Enkel kycklinggryta med crème fraiche.
 • Ribombee Totem.
 • M54B30 problem.
 • Carmine Gotti Agnello net worth.
 • Bro speak.
 • VISA gavekort Narvesen.
 • Doc McStuffins film.
 • Västerviks IK trupp.
 • Versace 2018.
 • Stockholm Design Week.
 • Download Chrome ADMX.
 • Trysil Yoga.
 • Animierte Geburtstagskarten WhatsApp.
 • Mercedes GLS Dane techniczne.
 • Fight sports Boxing schedule.
 • Team Rynkeby julgran.
 • Spritresa Tyskland.
 • Ratatouille characters.
 • Steve mre Reddit.
 • Mini MIG Grå.
 • Hofgut Dagobertshausen Hochzeit.
 • Altdeutscher Frauenname 9 Buchstaben.
 • Kikarsikte med avståndsbedömning.
 • Still Alice movie essay.
 • Typer av polarisation.
 • Jk simmons IMDb.
 • African bullfrog sound.
 • Currywurst.
 • AUDIT scoring.
 • Kristna frälsning.
 • Allt för sverige programledare.
 • Star Trek: Deep Space Nine Season 1 123movies.
 • Roots of 4th degree polynomial Calculator.
 • Ventilationsritning symboler.
 • VINGE V70 Bildelsbasen.
 • Top Management dizisi Konusu.
 • VJ Day.
 • Los Angeles webcam.
 • Familienbildungsstätte Düsseldorf.