Home

Vaccination föreskrifter

Föreskrifter om ändring i Folkhälsomyndighetens föreskrifter (HSLF-FS 2016:51) om vaccination av barn i enlighet med det allmänna vaccinationsprogrammet för barn. Beslutade: 6 maj 2020. Gäller från och med: 1 augusti 2020. Grundförfattning: HSLF-FS 2016:51. Konsoliderad version: HSLF-FS 2016:51 (PDF, 642 kB Föreskrifter reglerar vaccinationsprogrammet. Det allmänna vaccinationsprogrammet för barn regleras genom Folkhälsomyndighetens föreskrifter. Grundföreskrifterna trädde i kraft i juni 2016 och har beteckningen HSLF-FS 2016:51. Sedan dess har två ändringsföreskrifter utfärdats Här hittar du föreskrifterna: Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2017:37) om ordination och hantering av läkemedel i hälso- och sjukvården. Socialstyrelsens föreskrifter (HSLF-FS 2020:81) om behörighet för sjuksköterskor att ordinera läkemedel för vaccination mot sjukdomen covid-19

Ändring i föreskrifter (HSLF-FS 2016:51) om vaccination av

vaccination enligt bland annat Folkhälsomyndighetens rekommendationer om influensavaccination till riskgrupper. Det framgår av Socialstyrelsen föreskrifter (HSLF-FS 2018:43) om behörighet för sjuksköterskor att förskriva och ordinera läkemedel. Dess Statens jordbruksverks föreskrifter om vaccination mot . mjältbrand; Saknr K 18 . Utkom från trycket . den 2 mars 2020 . beslutade den 27 februari 2020 . Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 4 § epizootiförordningen , följande. Inledande bestämmelse

Barnvaccinationsprogram - Allmänt program för barn

vaccination i enlighet med vaccinationsprogrammen i följande före-skrifter och rekommendationer: 1. Folkhälsomyndighetens föreskrifter (HSLF-FS 2016:51) om vacci-nation av barn i enlighet med det allmänna vaccinationsprogram-met för barn 2. Folkhälsomyndighetens rekommendationer för preventiva insatser mot tuberkulos 3 Vaccinationsschema med ålder, dos och intervall. Påskyndat schema, vilka vacciner som kan ges samtidigt och riktad vaccination till riskgrupper. Folkhälsomyndigheten rekommenderar att vaccinationer ges enligt föreskrifter om vaccination av barn i enlighet med det allmänna vaccinationsprogrammet, även under pågående COVID-19 pandemi Vaccinationer ger ett bra skydd mot smittsamma sjukdomar. Här kan du läsa om olika vaccinationer och få information om när du ska vaccinera dig eller ditt barn Folkhälsomyndigheten rekommenderar att vaccinationer ges enligt föreskrifter om vaccination av barn i enlighet med det allmänna vaccinationsprogrammet, även under pågående COVID-19 pandemi

Yttrande över ändrade föreskrifter om vaccination av barn enligt det allmänna vaccinationsprogrammet för barn Uppsala kommun ställer sig positiv till att alla barn, oavsett kön, ska erbjudas vaccination mot HPV, med start hösten 2020 Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2018:4 Smittrisker) ska anställda som riskerar att utsättas för smitta erbjudas vaccination. Alla vårdanställda som kan råka ut för stick och skärskador löper risk att smittas

Socialstyrelsen ansvarar för föreskrifter inom hälso- och sjukvård där regler kring vaccination och avfall ingår. Myndigheten har även köpt in förvaringsfrysar för vaccin mot covid- 19 för att vid behov kunna stödja regionerna. Läs mer på Socialstyrelsens webbplats. Regionern Socialstyrelsens föreskrifter om vaccination av barn; beslutade den 21 november 2006. Socialstyrelsen föreskriver följande med stöd av 12 § smittskyddsför-ordningen (2004:255). Tillämpningsområde 1 § Dessa föreskrifter skall tillämpas vid vaccination av barn inom barn- och skolhälsovården. Vaccinationsprogra Se även Folkhälsomyndighetens vägledning för vaccination enligt föreskrifter och rekommendationer 4. Det finns fyra rekommendationer från Folkhälsomyndigheten som tydliggör vilk en eller vilka ytterligare vaccinationer som kan vara aktuella att erbjuda, utöver det allmänna programmet

Socialstyrelsens föreskrifter . om behörighet att ordinera läkemedel för . vaccination mot influensa A(H1N1); beslutade den 8 oktober 2009. Socialstyrelsen föreskriver följande med stöd av 2 § 1 och 4 och 3 § 1 . förordningen med vissa bemyndiganden för Socialstyrel-sen att meddela föreskrifter m.m. samt 6 kap. 4 § förordninge 1 § Dessa föreskrifter ska tillämpas vid vaccination enligt det allmänna vac- cinationsprogrammet för barn i bilaga 3 till smittskyddsförordningen (2004:255) I SOSFS 1999:26 finns föreskrifter och allmänna råd om att förebygga och ha beredskap för att behandla vissa överkänslighetsreaktioner. Där framgår bl.a. av 2 § att läkare och i förekommande fall sjuksköterskor ska vid vaccination Folkhälsomyndighetens föreskrifter (HSLF-FS 2019:17) om vaccination av barn i enlighet med det allmänna vaccinationsprogrammet för barn. Folkhälsomyndighetens rekommendationer för preventiva insatser mot tuberkulos; Folkhälsomyndighetens rekommendationer om influensavaccination till riskgrupper Vaccinationer ska erbjudas vid den ålder eller i den årskurs som angivits i föreskrifterna om vaccination av barn. För att bygga upp ett tidigt skydd mot kikhosta är det särskilt viktigt att den första dosen av vaccin ges i tid: om möjligt hellre före än efter 3 månaders ålder. Första dosen får ges från 2,5 månaders ålder

Vaccinationer covid-19 - Socialstyrelse

Vaccinationer ska erbjudas även till asylsökande barn och barn som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd. Vaccination mot Haemophilus influenzae typ b och pneumokocker ska endast erbjudas barn upp till 6 års ålder. * Enligt Folkhälsomyndighetens föreskrifter om vaccination av barn (HSLF-FS 2019:17) ** Enligt vaccinets produktresum kravet på obligatorisk vaccination. Ersättning enligt epizootilagen lämnas inte och kostnader för vaccin, veterinär och veterinärens resa betalas inte med statliga medel. Bättre karta på vaccinationsområdet finns i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2016:22) om vaccination mot mjältbrand och på Jordbruksverkets hemsida I den senaste föreskriften om vaccination av barn (HSLF-FS 2016:51) anges bredare ramar för vaccinationsprogrammet jämfört med tidigare föreskrifter. Utöver vaccinationsschemat regleras lägsta ålder vid första dosen och lägsta intervall mellan doserna av föreskrifterna. Övre gränser regleras inte längre I bilaga 1 i föreskrifterna om smittrisker (AFS 2018:4) finns angivet om det finns verksamma vacciner. Smittrisker (AFS 2018:4), föreskrifter. Arbetsgivaren ska erbjuda kostnadsfri vaccination till personalen om riskbedömningen visar behov av detta

Vaccination. Fakta och riktlinjer för vaccinationer, barnvaccinationsprogrammet med schema, förvaring, injektionstekniker, föräldrakommunikation, förberedelser, smärtlindring och vad du ska ta hänsyn till i särskilda fall Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2017:37) om ordination och hantering av läkemedel i hälso- och sjukvården. batchnummer, om det är fråga om ett läkemedel för vaccination eller ett sådant läkemedel som innehåller bioteknologiskt framställda läkemedel Vaccinationer skyddar ditt barn mot sjukdomar som kan vara livshotande eller ge allvarliga skador. Vaccinationer ger ett bra och oftast långvarigt skydd mot smittsamma sjukdomar. Du som vårdnadshavare väljer själv om du vill vaccinera ditt barn. Vaccinationerna är avgiftsfria. Vaccin är säkra läkemede

vaccination i detta. 7 § Vaccination mot rabies av andra djurslag än hund, katt, iller och häst får bara utföras efter tillstånd från Jordbruksverket. Ansökan om sådant tillstånd ska göras av den veterinär som ska utföra vaccinationen. Behandling som får utföras av övrig persona Folkhälsomyndigheten har därför tagit fram anvisningar för barn och ungdomar som är ovaccinerade eller ofullständigt vaccinerade. Vaccination av barn och ungdomar - Folkhälsomyndigheten Vägledning för vaccination enligt föreskrifter och rekommendationer. Målgrupper för denna vägledning är barnhälsovård, elevhälsa och primärvård Påbörjat v 14: Vaccination påbörjad för alla personer som är över 70 år. Alla får ett brev hemskickat med instruktioner för bokning av vaccinationstid. Den som har tillgång till Bank-ID kan boka sig vid de fyra vaccinationscentralerna i Älvsjö, Täby, Solna och Sabbatsberg övriga får invänta brev med instruktioner om hur man kan boka en tid för att bli vaccinerad vid sin vårdcentral sällskapsdjurspass i enlighet med Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2004:32) om utfärdande av pass för sällskapsdjur och notera uppgifterna om vaccination i detta. 7 § Vaccination mot rabies av andra djurslag än hund, katt, iller och häst får bara ut-föras efter tillstånd från Jordbruksverket

Föreskrifter om vaccination av barn i enlighet med det

 1. Vilka sjuksköterskor som, utöver läkare, får ordinera läkemedel för vaccination regleras i Socialstyrelsens föreskrifter (HSLF-FS 2018:43). Det handlar om: - sjuksköterskor som har genomgått antingen specialistutbildning till distriktssköterska eller specialistutbildning inom hälso- och sjukvård för barn och ungdomar
 2. 8 § Den vårdgivare som har ansvarat för vaccinationen ska lämna de uppgifter som avses i 7 § första stycket 1-5 till vaccinationsregistret. Den vårdgivare som har ansvarat för en vaccination mot sjukdomen covid-19 ska dessutom lämna uppgift om vaccinationens dosnummer. Lag (2020:1194)
 3. Socialstyrelsens föreskrifter . om behörighet för sjuksköterskor att ordinera . läkemedel för vaccination mot sjukdomen covid-19; beslutade den 8 december 2020. Socialstyrelsen föreskriver följande med stöd av 8 kap. 1 § hälso- och sjukvårdsförordningen (2017:80) och 7 kap. 4 § patientsä-kerhetsförordningen (2010:1369)
 4. förskrivningsrätt är behörig att ordinera läkemedel för vaccination (enl. gällande föreskrifter). För patienter med ökad blödningsrisk ska vaccination alltid ordineras av läkare som också ska bedöma risk i relation till indikation. Vaccinet kan ges subcutant men ger sämre immunstimulering
 5. Socialstyrelsen: Vaccination av barn Socialstyrelsen: Ändring i föreskrifterna om vaccination av barn Socialstyrelsen: Nya föreskrifter om vaccination av barn Socialstyrelsen: Profylax till vuxna mot difteri och stelkramp
 6. Vilka sjuksköterskor som, utöver läkare, får ordinera läkemedel för vaccination regleras i Socialstyrelsens föreskrifter (HSLF-FS 2018:43).. Det handlar om: - sjuksköterskor som har genomgått antingen specialistutbildning till distriktssköterska eller specialistutbildning inom hälso- och sjukvård för barn och ungdomar

Nationella rekommendationer, föreskrifter och allmänna råd

Socialstyrelsens föreskrifter om rätt att ordinera läkemedel för vaccination mot sjukdomen covid-19 (HSLF-FS 2017:53, HSLF-FS 2020:81). Vaccinationsutbildningen Kursen är webbaserad med föreläsningar och motsvarar en dags självstudier med avslutande examination a. Vaccination ska utföras av en veterinär eller en annan person som Jordbruksverket utser. 9 kap. 3 § K3 b. Bara sådana vacciner som Jordbruksverket har godkänt för det aktuella vaccinationstillfället får användas. 9 kap. 2 § K3 c. Djur som vaccineras ska i samband med vaccinationen förses med en särskil

Senaste versionen av HSLF-FS 2018:43 om behörighet för

Video: Distriktssköterskor och barnsjuksköterskor får ordinera

Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift Smittrisker (AFS 2018:4) kan en arbetsgivare vid behov vara skyldig att erbjuda personalen vaccination (se 10 §). Eftersom en enskild arbetsgivare i nuläget inte styr över vem som ska få vaccin mot covid-19 är det däremot inte möjligt att erbjuda vaccination baserat på en riskbedömning inom ramen för föreskriften Föreskrifter och rekommendationer om vaccination. Rekommendationer för hepatit B vaccination av hälso- och sjukvårdspersonal; Hälsodeklaration. Hälsodeklaration avseende MRB, hepatit och TBC inför anställning och praktik - frågor till arbetssökande

Folkhälsomyndighetens vägledning för vaccination enligt föreskrifter och rekommendationer. Kakor (cookies) På Vårdgivarguiden använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Genom att göra inställningar i din webbläsare kan du välja att blockera kakor Det är barnhälsovården som är ansvarig för vaccinationerna som ska ges innan skolålder och därefter tar elevhälsan över ansvaret. Det svenska barnvaccinationsprogrammet är bestämt av Folkhälsomyndighetens föreskrifter, HSLF-FS 2015:6, kompletterat avseende rotavirusvaccination samt vaccination med humant papillomvirus Föreskrifter och allmänna råd. Ordination och hantering av läkemedel i hälso- och sjukvården HSLF-FS 2017:37 . Föreskrifter om vaccination av barn i enlighet med det allmänna vaccinationsprogrammet för barn HSLF-FS 2016:51 samt ändringsförfattning HSLF-FS 2020:25 . Informationsmaterial om vaccinatione

Det allmänna vaccinationsprogrammet för barn

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 SJVFS 2020:5 Statens jordbruksverks föreskrifter om vaccination mot mjältbrand; Saknr K 18 Utkom frå vaccinationsprogrammet för barn behöver Folkhälsomyndighetens föreskrifter om vaccination av barn i enlighet med det allmänna vaccinationsprogrammet för barn anpassas. Landstingen har blivit regioner Den 1 januari 2019 bytte samtliga landsting i Sverige namn till regioner. Vi har dock valt at vaccination i enlighet med tidigare schema. Barn upp till 18 års ålder skall erbjudas kompletterande vaccination om de inte tidigare har vaccinerats i enlighet med vaccinationsprogrammet. Avsteg från vaccinationsprogrammet i utöver de som anges i dessa föreskrifter, får göras genom ordination av den ansvarige läkaren inom barn- oc

Skärpta nationella föreskrifter. Från och med den 14 december gäller skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19. Det innebär att alla i samhället har en skyldighet att vidta åtgärder för att förhindra smittspridning föreskrifter (SJVFS 2002:98) om förebyggande och bekämpning av epizootiska . sjukdomar ska djurhållaren journalföra vaccinationen på individnivå. Djur som inte . är individmärkta ska individmärkas i samband med vaccinationstillfället. 7 § Istället för det som anges i 9 kap. 5 § Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVF

Senaste version av HSLF-FS 2017:37 Socialstyrelsens

Vaccination av barn och ungdomar - vägledning för vaccination enligt föreskrifter och rekommendationer - Folkhälsomyndigheten 2017. Vaccinationsprogram för barn - En kunskapsöversikt för hälsovårdspersonal- Folkhälsomyndigheten. Information om vaccinationer - även på andra språk- Folkhälsomyndighete Se samtliga föreskrifter Smittrisker (AFS 2018:4), föreskrifter God hygien är grundläggande för att förebygga smitta hos arbetstagare och undvika att sprida smitta vidare. Kunskap om hygieniskt arbetssätt och andra åtgärder för att skydda arbetstagare mot smitta är en viktig del i de nya föreskrifterna Vid vaccination av gravt immun-supprimerad patient desinfektera hudområdet för vaccinationen med Socialstyrelsen SOSFS 2015:10 Föreskrifter om basal hygien i vård och omsorg Generella åtgärder för att minska smittspridning av covid-19 inom vård, tandvård och omsor Skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd - covid-19. Skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd och påverkan på kommunens verksamheter. StartVaccination Elever i grundskolan erbjuds vaccination enligt ett särskilt program. I denna tjänst kan du som vårdnadshavare ge ditt samtycke till följande vaccinationer. Lagar och förordningar På sidan hittar du länkar till lagar, författningar, förordningar, föreskrifter med mera, som berör smittskyddsarbetet

En till två månader efter avslutad vaccination (sammanlagt fem doser mot hepatit B) rekommenderas kontroll av antikroppsnivå (anti-HB) eller provtagning/rutiner enligt lokala föreskrifter (till exempel HbsAg). Läkare bedömer om barnet fått bra skydd mot hepatit B eller om det trots vaccinationen ändå blivit smittat Det är verksamhetschefen som beslutar om eventuell vaccination. Om så är fallet skall arbetsgivaren bekosta vaccinationen enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om mikrobiologiska arbetsmiljörisker - smitta, toxinpåverkan, överkänslighet (AFS 2005:1). Enligt föreskrifterna om skydd mot blodsmitta (AFS 2012:7) ska det också finna Enligt Folkhälsomyndighetens föreskrifter om vaccination av barn (HSLF-FS 2015:6, 2 §) skall barn och elevhälsovården erbjuda alla föräldrar - vaccinationer för sina barn, det föreligger dock inga krav i Sverige på obligatorisk vaccination. Båda föräldrarna måste informeras om vaccinationen och lämna samtycke, är de inte överen I enlighet med Folkhälsomyndighetens föreskrifter (HSLF-FS 2019:17) om vaccination av barn har ordinationsrätt för behöriga sjuksköterskor utvidgats till att innefatta rotavirus. Läs mer i Rikshandboken om Behörighet för sjuksköterskor som ordinerar vaccinationer.. Behörig specialistsjuksköterska kan självständigt ordinera kompletterande vaccinationer inom ramar för tidpunkt. BVC ska erbjuda vaccinationer i enlighet med Folkhälsomyndighetens aktuella vaccinationsprogram och föreskrifter om vaccination av barn och Region Östergötlands tillägg och angivelser.Sedan 2016-01-01 erbjuds alla barn som påbörjar sitt vaccinationsprogram i Östergötland även vaccin mot hepatit B som ett tillägg till det nationella vaccinationsprogrammet

Hälsodeklaration Vuxna – vaccination mot covid-19 (dari

SJVFS 2020:5: Statens jordbruksverks föreskrifter om

Tydlig plan för hur vaccinationer mot covid-19 ska gå till Det har det senaste dagarna skrivits om att chefer i hemtjänsten i Håbo kommun har fått vaccin före de anställda. De enhetschefer inom vård och omsorg som nu har vaccinerats är chefer som arbetar på plats i verksamheterna och befinner sig i samma miljö som övrig personal inom vård och omsorg Jordbruksverkets föreskrifter om provtagning av idisslare för att kartlägga förekomst av blåtunga och om obligatorisk vaccination. SJVFS. 2008:43. K18. Jordbruksverkets föreskrifter om vaccination mot mjältbrand. SJVFS. 2020:5. K19. Jordbruksverkets föreskrifter om obligatorisk övervakning avseende förekomst av TSE-sjukdom hos. Vaccination av barn och ungdomar - vägledning för vaccination enligt föreskrifter och rekommendationer. Rikshandboken. Kombination av vaccin i nationella barnvaccinationsprogrammet och påskyndat vaccinationsschema. World Health Organisation. Vaccinscheman i olika länder globalt Finns också som app via Google play: Immunization Summary

Sedan vaccinationen mot covid-19 startade 27 december har 20 900 doser vaccin skickats ut till vårdgivarna som genomför vaccinationerna. De doserna ska i vissa fall räcka till både dos 1 och dos 2 för de som bor vid särskilda boenden för äldre. Nationella föreskrifter gäller från 14 december Nyttan med vaccination överstiger vida risken för att drabbas av Hälso- och sjukvårdspersonal ska i enlighet med gällande nationella föreskrifter rapportera misstänkta biverkningar till Läkemedelsverket (elektronisk blankett och instruktioner finns på www.lakemedelsverket.se)

Barnvaccinationsprogrammet - Rikshandboken i barnhälsovår

Vaccinationer - 1177 Vårdguide

 1. ska smittspridningen. Därför är det viktigt att så många som möjligt väljer att vaccinera sig. På 1177.se hittar du information om vaccineringen i Jämtland Härjedalen: Läs mer på 1177.s
 2. Vaccination är en av dessa uppgifter. Alla läkare har rätt att ordinera vaccin mot covid-19. Distriktssköterskor och barnsjuksköterskor har behörighet att ordinera läkemedel för vaccination, vilket finns att läsa i Socialstyrelsens föreskrifter (HSLF-FS 2018:43) om behörighet för sjuksköterskor att förskriva och ordinera läkemedel
 3. Ingen förändring i nuläget av rekommendationer efter vaccination mot covid-19 i Region Värmland. Folkhälsomyndigheten har idag publicerat dokument gällande vissa anpassningar av åtgärder och rekommendationer efter vaccination. Det nuvarande epidemiologiska läget gör att man behöver iaktta fortsatt stor försiktighet

enligt lagar och andra föreskrifter om hälso- och sjukvård, socialtjänst och stöd och service till vissa funktionshindrade och beslut som har meddelats med stöd av sådana föreskrifter SOSFS2011:9. 3. Ansvarsfördelning Vaccination - ordination och administratio Kommunen ska också ordna vaccinationer som inte ingår i det nationella vaccinationsprogrammet. Med dessa avses. allmänna vaccinationer i enlighet med statsrådets föreskrifter, till exempel pandemivaccinationer; vaccinationer som förskrivits av läkare och som är nödvändiga på grund av en underliggande sjukdo

Vaccination vid särskilda tillstånd och sjukdomar

 1. Vaccination för allmänheten. Alla i Gävleborg över 18 år kommer erbjudas gratis vaccin mot covid-19. Region Gävleborg ansvarar för vaccineringen i länet och kommer löpande informera om vaccineringen på 1177.se, via brevutskick, tidnings­annonser, via sociala medier och på www.regiongavleborg.se.. Mer information hos 1177 och FH
 2. Vaccination mot covid-19. Vaccination är det bästa sättet att undvika att bli allvarligt sjuk i covid-19 - och det är avgörande för att hindra smittspridningen. Därför är det viktigt att du vaccinerar dig när det är din tur. Enligt planen ska alla medborgare över 18 år erbjudas vaccination under det första halvåret 2021
 3. Ny föreskrift underlättar barnvaccinationer Sjuksköterskorna måste också ha reell kompetens av vaccination, poängterar Folkhälsomyndigheten. - Är man ny skolsköterska till exempel ska man inte ta ansvar för kompletterande vaccinationer, utan ta råd och hjälp
 4. I Socialstyrelsens föreskrift (HSLF-FS 2020:81) framgår vilka sjuksköterskor som är behöriga att till vuxna ordinera läkemedel för vaccination i enlighet med vaccinationsprogrammet i Folkhälso­myndighetens rekommendationer om vaccination mot covid-19
 5. sta symtom, såsom hosta,snuva,feber. Provta dig om du har symtom längre tid än 24 timmar. o Alla i ett hushåll rekommenderas
 6. Föreskrifterna reglerar vaccination mot mjältbrand i området kring Omberg. Ändringen av föreskrifterna anges innebära att vaccinationsområdet delas in i tre delar. Obligatorisk vaccination av får och nötkreatur kvarstår på Omberg, medan frivillig vaccination tillåts i det resterande vaccinationsområdet.

Vaccinationer - Suntarbetsli

 1. Socialstyrelsens föreskrifter om behörighet för sjuksköterskor att ordinera läkemedel för vaccination mot covid-19 Beredning av vaccin Berednings- och handhavandeinstruktion för vaccin Pfizer-BioNTech/Comirnat
 2. Vaccinationer mot Covid - 19 - Generell rutin för hantering och förvaring av vacciner DocPlus-ID: DocPlusSTYR-27342 Version: 1 Handlingstyp: Instruktion/Rutin Sidan 3 av 6 Externa styrande dokument Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ordination och hantering av läkemedel i hälso- och sjukvården (HSLF-FS 2017:37)
 3. Samtycke till kompletterande vaccinationer . Enligt Folkhälsomyndighetens föreskrifter 2015:6 ska barn under 18 år erbjudas kompletterande vaccination om de inte har vaccinerats i enlighet med det allmänna vaccinationsprogrammet för barn
 4. Frågor om vaccinet och vaccination besvaras på Frågor och svar (1177.se/Gavleborg) Läs mer om vaccination mot covid-19 i Folkhälsomyndighetens information Till dig som vaccinerar dig Vaccinationerna utförs till en början på ett 20-tal vaccinationsplatser i länet, utspridda över samtliga kommuner, i ett samarbete mellan Region Gävleborg, kommunerna och privata vårdgivare

I ett pressmeddelande som skickades ut 1 mars meddelar Region Uppsala att nu inleds fas två av vaccinationskampanjen mot covid-19 i Uppsala län. Den här veckan skickas kallelser ut till 4 000 invånare i Håbo, Älvkarleby och Uppsala, över 80 år som får erbjudande om vaccination på en förvald tid och plats under vecka 11 föreskrifter m.m. 10 § (2) En sjuksköterska som antingen har genomgått specialistutbildning till distriktssköterska eller specialistutbildning inom hälso- och sjukvård för barn och ungdomar är behörig att ordinera läkemedel för vaccination i enlighet med de vaccinationsprogram som finns upptagna i följande föreskrifter Vaccination. Vaccineringen i kommunens regi går enligt plan. Merparten av enskilda på kommunens särskilda boenden, inom hemsjukvård och inom LSS har nu fått den andra dosen i vaccinationen. För länet rapporterar Region Örebro län att ca 14% av länets befolkning är vaccinerade med dos 1 och ca 5,5% har vaccinerats med dos 2 Allmänna anvisningar vid provtagning. På dessa sidor finns information om: Analysprioritet och svarstider - om analyser/undersökningar går att beställa akut och hur snabbt man kan räkna med att få svar.. Att ta prover på isbad - arbetssättet för att ta prover på isbad.. Biobank - vad som gäller för prover som sparas i regionens biobanker, t ex tillfråga patienten om samtycke

Sök publikationer — FolkhälsomyndighetenVaccination skåne - snabb och säker vaccinationBra att veta om HPV (arabiska) — FolkhälsomyndighetenVårdcentralen kävlinge verksamhetschef — vårdcentralen

: Vaccination ska inte utföras på hälsocentral. Remiss för vaccination på infektionsmottagningen i Kalmar (södra Kalmar län), medicinmottagningen i Oskarshamn (mellersta Kalmar län) eller medicinmottagningen i Västervik (norra Kalmar län). Detta gäller också personer med diagnosticerad mastocytos eller hereditärt angioödem I slutet av december startade vaccinationen mot covid-19 i länet, i kommunerna Borlänge och Rättvik. I början av januari kommer vaccinationen börja i övriga delar av Dalarna, då också i Malung-Sälens kommun föreskrifter (SJVFS 2016:22) om vaccination mot mjältbrand, saknr K18). Föreskrifterna var en följd av krisledningens inriktningsbeslut om att använda lokal vaccination som ett led i bekämpningen. Syftet med vaccinationen var både att motverka smittspridning till ett större

 • Minnie Driver movies and TV Shows.
 • Markanvisning Boverket.
 • Największy park wodny w Polsce.
 • Blinkende lygter free Movie.
 • Empathic vs empathetic.
 • Äggkokare Elon.
 • USS Iowa Museum.
 • Vattenfallsblandare guld.
 • Berätta en historia synonym.
 • Halsband med bild.
 • DSTWO firmware.
 • Irritaties in beginnende relatie.
 • Demoman weapons.
 • Aquafaba scrambled eggs.
 • AC lux rehab.
 • SBB Hauptbahnhof Zürich.
 • Filosofer Grekland.
 • Mercedes W204 Manual PDF.
 • Provburk färg Nordsjö.
 • Dans barn Kumla.
 • OVB Mediengruppe.
 • Drops Alpaca återförsäljare.
 • Qualitative research in psychology.
 • Get Latitude and Longitude Google maps.
 • Sofföverdrag Jotex.
 • Rolex Datejust 41 price philippines.
 • Comviq Amigos utomlands.
 • Silfverschiöld Klågerup.
 • Zoo Osnabrück Anfahrt.
 • Gynekolog Karolinska Solna.
 • Isla Mujeres map.
 • Frasi sui bambini che crescono.
 • Eigentumswohnung Bremen Neustadt.
 • Falafel saffransris.
 • Draganordning A traktor.
 • Ausbildung berlin 2019 ohne abschluss.
 • Festmat till många.
 • Vad är en hondjävul.
 • Planera naturtomt.
 • Vad är mitt PayPal konto.
 • Tiramisù senza formaggio.