Home

Exempel på diskriminering i skolan

Kränkande behandling, mobbning och diskriminering - Skolverke

Vad som är kränkande behandling beror på den enskilda situationen. Här är några exempel på sådant som kan vara kränkande behandling: En förskollärare tejpar över ett barns mun. En lärare kallar en elev för tjock inför klassen. En fritidspedagog trycker en elevs huvud mot väggen och håller sedan fast huvudet mot väggen Ett exempel på diskriminering som kan förekomma i skolan är att en elev bär ett kors runt halsen, och ifrågasatt av läraren. Det kan även röra sig om att en pojke inte får byta om i samma omklädningsrum som sina klasskompisar för att han är homosexuell Könsdiskriminering - exempel. Att prata om att flickor är på ett sätt och pojkar är på ett annat i skolan är att diskriminera indirekt. Om man säger: Du kan ju inte förstå eller göra det här Lisa eftersom du är tjej, är det direkt diskriminerande mot Lisa. Etnisk tillhörighet - exempel Till exempel om en skola säger att ingen får ha något på huvudet inomhus. Den regeln kan leda till att någon diskrimineras på grund av sin religion. Till exempel om du har kippa, som är en judisk huvudbonad Som elev har man rätt att slippa kränkningar, trakasserier och diskriminering både i skolan och i anslutning till skolan - till exempel på skolans fritidsgård, på skolresor och friluftsdagar och på väg till och från skolan. Om du går i skolan är det skolans ansvar att se till att du inte blir dåligt behandlad

4.1 Diskriminering i skolan Diskriminering är en process av uteslutande, osynliggörande och utpekande, där problemet läggs på den person eller grupp som avviker från normen1 (Nordenmark och Rosén, 2008). Det är avvikelsen som uppmärksammas och ska normaliseras (SOU 2006:40). Människo För elever som känner sig utsatta för diskriminering och trakasserier är det viktigt att få tydlig bekräftelse på att skolan inte accepterar sådana uttryck. På de skolor där det förekommer särskilt mycket kränkningar visar undersökningar att personalen bedömer att en stor del av dessa kränkningar och trakasserier har samband med elevernas etnicitet och är uttryck för främlingsfientlighet

Ett exempel på direkt diskriminering är när ljushyade svenskliknande personer tillåts komma in på en krog medan mörkhyade personer nekas inträde, utan att det finns sakliga skäl. Indirekt diskriminering innebär att någon missgynnas genom tillämpning av en bestämmelse eller liknande som framstår som neutralt men som kan komma att särskilt missgynna personer med viss. tar på en annan. Ett exempel på detta är att tryckfriheten kan krocka med rätten att inte bli utsatt för hets mot folkgrupp. Utgå från exemplet om Lars Vilks. Använd faktarutan nedan eller artiklar som handlar om kontroversen om Muhammedteckningarna. Den 19:e augusti 2007 publicerade lokaltidningen Nerikes Allehanda konst

När det inte finns någon maktobalans mellan de som är inblandade, till exempel om båda eller samtliga är elever på skolan, så klassas handlingen istället som trakasserier. Exempel på trakasserier är att kalla någon för bög, hora, CP, mongo eller dampunge Följande är exempel på sådant som kan vara diskriminering inom utbildningsområdet: En student får inte fortsätta med sina studier efter ett studieuppehåll och det har samband med att hen är gravid. En elev får ett sämre betyg och det har samband med hens etniska tillhörighet. En lärare trakasserar. Exempel på sådant som kan var direkt diskriminering är när en person inte får ett arbete på grund av sin etnicitet eller ålder en person blir nekad befordran på grund av sin sexuella läggning eller på grund av att personen är transsexuell diskriminering och trakasserier förekommer i skolan. Alla skolan har rätt att bli behandlade som individer utifrån sina egna förutsättningar och lika villkor. Alla delar i skolans verksamhet omfattas av planen. Planen är ett arbetsredskap för all personal skolan både pedagogisk och annan personal Diskriminering Diskriminering är när en vuxen i skolan, till exempel en lärare, missgynnar eller behandlar en elev sämre än andra och att det har samband med någon av diskrimineringsgrunderna; kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion och annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder

Några händelser som kan vara exempel på diskriminering eller trakasserier som har samband med funktionshinder: Petter får inte vara med på skolans friluftsdag för att han använder rullstol. Han får åka till badhuset med en vuxen medan resten av klassen har friidrott. [diskriminering Det kan till exempel vara att någon elev i skolan retar dig, fryser ut dig, skriver elakt om dig på sociala medier, knuffas eller slåss. Ibland förekommer det att en lärare eller någon annan vuxen utsätter barn och elever för kränkningar. Att utsätta någon för kränkande behandling är förbjudet Exempel på kränkande behandling. Kränkande behandling kan vara: Verbal: oavsett om det är en vuxen på skolan eller en annan elev som har kränkt eller mobbat eleven. Som medlem eller volontär för Byrån mot diskriminering stödjer du arbetet för mänskliga rättigheter och mot diskriminering Exempel på diskriminering Här följer några exempel på vad som kan vara diskriminering: En arbetsgivare väljer bort att kalla en person till intervju för att personen är 60 år och arbetsgivaren har tänkt sig någon yngre på tjänsten. Detta är direkt diskriminering med koppling till ålder Diskriminering kan till exempel ske genom förskolans regler eller rutiner. Ett barn kan också bli diskriminerat om barnet blir särbehandlat på grund av en förälders eller syskons sexuella läggning, funktionshinder med mera. Direkt och indirekt diskriminering Diskriminering kan vara antingen direkt eller indirekt

Exempel på händelse som kan vara diskriminering eller trakasserier som har samband med sexuell läggning • Några elever i skolan brukar vara elaka mot Johanna på många olika sätt. Oftast kallar de henne äckliga lebb. [trakasserier diskriminering sker när olika individer behandlas lika exempelvis när alla barn på förskolan serveras samma mat trots att ett barn ej äter kött på grund av religiösa skäl. Direkt och indirekt diskriminering kan endast ske om den som diskriminerar har ett maktövertag, exempelvis en förskollärare gentemot ett barn Att hantera konflikter i skolan (1985) då den behandlar konfliktproblem som jag menar är konstanta, vilket nyare forskning också visar. Jag anser att, trots att boken är från 1985, på ett bra sätt tar upp problem i skolan som fortfarande, om inte mer, existerar i skolan. Ellmin ä I utbildningen ger vi exempel på rasism i historien och dess kopplingar till hur rasism och etnisk diskriminering tar sig uttryck i människors vardag idag. Deltagarna får verktyg för att identifiera och bemöta rasism i samhället, på skolan eller arbetsplatsen. Hur. Tid: 60-90 minuter, tiden anpassas efter målgrupp, behov och önskemå ett av de tydligaste exemplen på hur kedjeeffekter av strukturell diskriminering uppstår. Bostadssegregationen, särskilt under de senaste decennierna, har lett till en omfattande segregation mellan skolor på ett sätt som innebär att fördelningen av elever mellan olika skolor och skolor med olika sociala och ekonomiska resurse

En förordning utfärdas av regeringen och ska följas. Här följer ett Denna lag har till ändamål att motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och. Ett exempel på diskriminering som kan förekomma i skolan är att en elev bär ett kors runt halsen, och ifrågasatt av läraren Skolan har rätt att inskränka elevernas yttrandefrihet i vissa fall, om de riskerar att skada sig, till exempel kan en lärare förbjuda elever att ha stora örhängen på gymnastiken. Det kan också vara acceptabelt om en elevs klädval skulle kunna betraktas som någon form av brott, till exempel rasistiska budskap vilket kan betraktas som hets mot folkgrupp Dialog med matgästen och eventuella vårdnadshavare ger en bra grund för hur anpassningarna ska göras. Vid neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) såsom ADHD och autism efterfrågas ofta många olika typer av anpassad mat i skolan. Ofta behöver elevernas lärmiljö anpassas, och där ingår även måltidsmiljön

Kränkande behandling - Byrån mot Diskriminering i ÖstergötlandExempel på normer i skolan | höhle der löwen schlanke

Diskriminering skolan - Så förebyggs det effektiv

Dock har bara ett fall av diskriminering i form av bristande tillgänglighet i skolan prövats i domstol sedan denna bestämmelse infördes i diskrimineringslagen 2015. Det fallet rörde anpassningar av den fysiska skolmiljön varför det är svårt att använda nuvarande domar som vägledning Att rektorn sagt att Jensen inte är för alla skulle kunna vara ett exempel på diskriminering, kommenterar Mats Rosén så här: - Uttalandet har misstolkats. Andemeningen var att vi har ett koncept, ett visst tempo, vi vill att man ska tycka om det om man väljer vår skola exempel handla om att retas, frysa ut, knuffas, När något hänt måste man på skolan försöka sätta sig in i vad som hänt och förstå det. Vi behöver Lagen kräver nolltolerans mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. De Indirekt diskriminering missgynnande av ett barn eller elev eller elev genom att skolan tillämpar en bestämmelse eller ett förfaringssätt som framstår som neutralt, men som i praktiken inbegriper någon eller några av ovan nämnda grunder. Ett exempel kan vara att skolan serverar alla elever samma mat - till exempel slag, sparkar, knuffar, ovälkommen beröring eller att få sina saker förstörda och stulna, - verbala - till exempel ryktesspridning, skitsnack, öknamn, okvädingsord eller klotter om ens person. Den här typen av kränkningar kan också ske på sociala medier, - psykisk

Diskriminering - SPS

Kränkande behandling är beteenden som kränker en annan människas värde, men som inte har samband med någon diskrimineringsgrund. Till exempel kan det handla om att en elev får elaka kommentarer för att eleven är överviktig eller har fel kläder. Det kan även handla om till exempel knuffar, slag och utfrysning För att minska kränkande behandling och diskriminering måste alla vara delaktiga i arbetet. All personal på skolan innefattar rektor, lärare, elevhälsoteam, skolvärdar, administration, vaktmästare och lokalvårdare. Om en personal hör svordomar, nedsättande ord m.m. måste man agera, genom att vänligt men bestäm ningar, trakasserier, diskriminering och mobbning samt trivsel, trygghet och kännedom/delaktighet i likabehandlingsarbetet på skolan. Insam- lingen har genomförts via webbaserade, åldersanpassade enkäter och samtliga respondenter är anonyma. Enkäternas årskurser överlappar varandra för att passa skolor som är organiserade på olika. Diskrimineringslagen skyddar dig mot diskriminering på jobbet, i skolan, på högskolan, i affären och när du köper eller hyr bostad Diskriminering på grund av traditioner. Ett exempel är att det bland barn i låg- och mellanstadieåldern i Sydsudan endast går 76 flickor i skolan per 100 pojkar (2). Fattiga familjer har ofta inte råd att skicka flera barn till skolan och då priori­teras pojkarnas utbildning framför flickornas

Lagen gäller på jobbet, i skolan, på högskolan, i affären och när du köper eller hyr bostad. Skyddet gäller också inom en rad andra viktiga samhällsområden, till exempel hälso- och sjukvård, socialtjänst och socialförsäkringssystemet Bra exempel och förebilder. Visst kan skolan vara för alla! På den här sidan delar vi goda exempel från både Sverige och från andra länder Diskriminering är när skolan, som verksamhet, behandlar någon elev eller vuxen sämre än andra på grund av diskrimineringsgrunderna: kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuel

vistelse på skolan, vilket innebär att . alla som jobbar på skolan . omfattas av arbetet med planen (kartläggning och analys av nuläget, förebyggande arbete, åtgärder vid kränkningar och diskriminering, uppföljning och utvärdering). Vid framtagandet av denna likabehandlingsplan har vi använt handledningen . Förebygga diskriminering Även begreppet diskriminering definieras under fem punkter: direkt diskriminering, indirekt diskriminering, bristande tillgänglighet, trakasserier, sexuella trakasserier och instruktioner att diskriminera. (1 kap. 4 § diskrimineringslagen) I Skolverkets allmänna råd Arbetet mot diskriminering och kränkande behandlin

Vad är diskriminering? - Um

 1. ering i sin egen vardag. Jämställdhets- och likabehandlingsuppdraget i läroplan och värdegrund, omfattar alla, ständigt
 2. ering och kränkande behandling och Att planen grundas i verksamhetens situation här och nu
 3. ering är när en person eller grupp av personer gör åtskillnad mellan olika människor som inte bygger på meriter eller talanger. I begreppet är underförstått att åtskillnaden innebär något negativt för den drabbade. Det anses diskri
 4. ering eller kränkande behandling förekommer. På vår skola ska alla barn och vuxna känna trygghet, trivsel och arbetsglädje. På vår skola är alla elever alla personals elever. ELEVERNAS DELAKTIGHET Eleverna har deltagit genom att likabehandlingsarbete har funnits med som stående punkt vid elevrådsmöten

Vad gäller kring diskriminering i skolan? (del 1

Detta temaarbete kommer vi att arbeta med under vecka 12-14. Tanken är att arbeta med vår värdegrund tillsammans hela skolan i ett gemensamt tema som utvecklar bland annat vänskap, förståelse för människors olikheter, känsla för människors lika värde Exempel på annan kränkande behandling är misshandel, ofredande, olaga hot. En viktig utgångspunkt är att den som uppger sig ha blivit kränkt, alltid måste tas på allvar. Främjande arbete: Alla som arbetar i skolan ska visa respekt för den enskilda individen och i det vardagliga arbetet utgå från ett demokratiskt förhållningssätt

 1. ering på grund av din hudfärg eller ditt efternamn. Till exempel att du får sämre vård eller svårare att få jobb eller bostad. Hot och våld mot dig för att du har en viss religion. Till exempel på nätet, i skolan, på stan eller på.
 2. förskolechefen göra sin anmälan till huvudmannen skyndsamt. Ett exempel på vad Skolinspektionen i ett beslut inte tyckt är tillräckligt skyndsamt är en månad. I det enskilda fallet hade en skola ett arbetssätt och en rutin som gjorde att det gick upp till en månad innan de anmälde kränkande behandling till huvudmannen
 3. ering på skolan. Alla vuxna på skolan ska reagera på handlingar eller verbala uttryck som kan uppfattas som kränkande. Individens upplevelse av diskri
 4. ering på grund av ålder. Skyddet gäller alltså även i förskolan/fritidshemmet/skolan. Det är dock tillåtet att särbehandla på grund av ålder, till exempel om särbehandlingen är en tillämpning av skollagen. Religion eller annan trosuppfattnin
 5. ering och kränkande behandling lagens krav och huvudmannens ansvar. Stödmaterial riktat till rektorer, skolchefer och skolhuvudmän som ger fakta, tips och inspiration för att utveckla arbetet mot diskri
 6. ering på såväl individuell som strukturell nivå präglar det svenska samhället - i skolan, på bostadsmarknaden och så även i arbetslivet

Främlingsfientlighet och rasism i vardagen - Skolverke

Att ha en hörselskada, att ha dyslexi, ADHD eller att ha nedsatt rörelseförmåga är exempel det som kallas funktionsnedsättningar. Egentligen borde det inte kallas nedsättningar eftersom det helt enkelt är exempel hur vi människor fungerar olika. Ett bättre ord är därför funktionsvariation eller funkis inkluderande skola innehåller exempel på konkreta åtgärder och praktiska råd, samt går igenom de fyra steg som är nödvändiga i ett förebyggande arbete mot diskriminering. Kapitel 5 Att integrera hbtq-perspektiv i ämnen och gymnasieprogram ger förslag på hur lärare kan arbeta för att inkluder vidtagits. Exempel på åtgärder kan vara ytterligare samtalsstöd, social färdighetsträning, enskilda raster, undervisning i annan grupp, tillfällig omplacering inom skolan men även på annan skola. 5. Metod Under läsåret kartlägger skolan elevernas känsla av trygghet, genom skolans trygghetsenkät (se bilaga 2) Dokumentationskravet ersätter det tidigare kravet på att ha en likabehandlingsplan. Bra att veta Aktiva åtgärder är ett förebyggande och främjande arbete för att inom en verksamhet, till exempel en förskola eller skola, motverka diskriminering och på annat sätt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett diskrimineringsgrund

Olika sorters diskriminering - Göteborgs rättighetscenter

Skolan är en av samhällets viktigaste brottsförebyggande arenor. För att förhindra vålds­ handlingar och att individer på andra sätt kränks i skolan är det viktigt att arbeta aktivt för en trygg skolmiljö. Det innebär till exempel att skolan ska arbeta förebyggande med att stärk Och gör stämningen på skolan bättre. Eleverna ska få vara med och ta fram planen. Det är eleverna som vet mest om var kränkningar sker. Och vad de behöver för att känna sig trygga. Lärarna och rektor ska lyssna på deras tankar. 14 Exempel på kränkningar är att säga något elakt, skrat-ta åt en person eller frysa ut den

Hållbarhetsmål 10 – Minskad ojämlikhet | Friends

6 Lektionsupplägg För Att Arbeta Med Demokratiuppdraget I

 1. ering, och därmed makthavarnas handlingar, som en nyckel för en hållbar arbetsmarknad där individen uppmuntras att tro på sin egen potential. i skolan och i slutändan lägre betyg
 2. ering
 3. SVTs enkät visar att var tredje skola i Norrköping förbjuder eleverna att bära keps i skolan. Beteendevetaren Anna Sjölund, som handleder personal kring neuropsykiatriska.
 4. erad. Varken du eller någon annan. I Sverige har vi en diskri

Om diskriminering, trakasserier och kränkningar

 1. Öppna skolan! vänder sig till dig som arbetar inom skolan på högstadiet eller gymnasiet. Ma-terialet fokuserar på normer som rör sexualitet, könsidentitet och könsuttryck. Ett normkritiskt förhållningssätt kan dock med fördel användas för att belysa även andra normer som begränsar, till exempel könsstereotypa normer, funktionali
 2. ering eller trakasserier • På skolavslutningen ropade skolans rektor upp alla elever individuellt och tackade av var och en förutom särskoleklassen, som hon ropade upp som grupp. [diskri
 3. ering är allas ansvar på vår skola. Den vuxne på skolan som får kännedom om, upptäckereller har misstanke om trakasserier, kränkande behandling eller diskri
 4. ering i skolan är också vanligt. Men i lagen och läroplanen som skolan ska följa står det att ingen elev ska utsättas av orättvis eller dålig behandling. Skolan ska dessutom jobba aktivt för att ingen ska diskri
 5. eras i svenska skolan enligt en undersökning från Rädda Barnen. Otydliga regler gör att många skolor fortfarande kräver betalt för till exempel resor.

Diskriminering inom utbildningsområdet D

 1. ering om andra barn eller vuxna privatpersoner behandlar ditt barn illa. 1. Barnet behandlas illa på grund av sitt kön. Du kan till exempel anmäla om barnet blir illa behandlat för att: barnet är en flick
 2. ering. Eleven beskriver vad diskri
 3. Det kan till exempel vara i mysrummet eller allrummet som ni upptäcker att det finns risker. Det går att använda husmodellen på olika sätt. I handledningen finns tre olika förslag. I den finns också information om vad lagen kräver, rekommendationer, förberedelser, material och mer om metoden. Husmodellen - Skol
 4. ering och trakasserier i skolan. Skollagen (6 kapitlet) och diskri
 5. eringslagen

Ett exempel på strukturell diskriminering är den rasprofilering som blev konsekvensen av de mer restriktiva immigrationslagar som infördes i USA efter 11 september 2001 (se islamofobi). Från och med 2002 var män över 16 år gamla, från 25 länder i Mellanöstern för att komma in i USA tvungna att fotograferas, lämna fingeravtryck, bli förhörda och låta få all sina ekonomiska information kopierad Kränkande behandling och diskriminering i förskola och skola. Mobbning är ett begrepp som inte används i skollagen. Det brukar kallas för mobbning om ett barn eller en elev blir utsatt för kränkande behandling eller trakasserier. Här hittar du information om arbetet mot kränkande behandling och diskriminering i förskolan och skolan

Läsa och skriva

7. Att upptäcka, utreda och dokumentera diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Mål På skolan ska all personal delta i ett aktivt arbete mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Ingen ska i skolan utsättas för diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, ålder eller funktionsnedsättning eller för annan kränkande behandling. [] Alla som arbetar i skolan sk

Dina rättigheterInspirerande exempelDelaktighet

nämnas att skolan inte får avvisa en kille att bli antagen till el- och energiprogrammet med motiveringen att det redan är för många killar på programmet. Vid indirekt diskriminering tas inte hänsyn till elevers olika behov och förutsättningar utan alla behandlas lika. Som exempel kan nämnas att samtliga elever serveras samma mat. Alla människor ska ha rätt att utöva sin religion. Det betyder till exempel att alla har rätt att starta religiösa föreningar. Alla har rätt att skriva och ge ut tidningar och information. Alla har rätt att lära ut en religion och fira religiösa högtider. Ingen människa ska bli diskriminerad på grund av tro - Jag gillar skolan men inte när det är mobbning och så. På den nya skolan är det också mobbning. De gillar inte invandrare

 • Casio sl 300ver prozentrechnung.
 • Verkstadsinredning HORNBACH.
 • Steba Sous vide cirkulator.
 • Konkarongen.
 • Förordning vattenverksamhet.
 • Tysk operettkompositör karl.
 • Ljudisolera pannrum.
 • JBL Charge 2.
 • Corona gute Frage.
 • Mystische Tageskarte.
 • Verb engelska regler.
 • Bröndby rånet wikipedia.
 • MTD snowblower Model 315E611D352 manual.
 • True crime series 2019.
 • Sticka enkel tröja gratis mönster.
 • Fönsterventil båt.
 • Ariel Castro.
 • Sensapolis anfahrt.
 • Oberoende källa betydelse.
 • Pandora Conference Call.
 • Musiklektioner tips.
 • Honda cx500 cafe racer youtube.
 • Slevomat Aquapalace.
 • Locker Room Talk kostnad.
 • Ryzen 5 vs i7 7700.
 • Pedagogisk utredning Skolverket.
 • Mudders 33.
 • March Hare CVS Suite.
 • För nationens bästa tommy dahlman.
 • Relativ standardavvikelse.
 • Moderaterna talesperson sjukvård.
 • Före först webbkryss.
 • Authorized Canon printer repair near me.
 • Spänningsfall vid belastning.
 • Swissair 330.
 • Repair Bitdefender.
 • Söka visum Sydkorea.
 • Sig Hansen daughter.
 • Ekonomiassistent utbildning Eskilstuna.
 • Justizvollzugsbeamter Hamburg Gehalt.
 • Larnaca Shopping.