Home

Förordning vattenverksamhet

Förordning (1998:1388) om vattenverksamheter Departement Miljödepartementet Utfärdad 1998-11-05 Ändring införd SFS 1998:1388 i lydelse enligt SFS 2020:66 Förordning (2011:630). 2 § Om ett mål eller ärende rör sådan vattenverksamhet som avses i 4 kap. 6 § tredje stycket miljöbalken, ska Kammarkollegiet och Havs- och vattenmyndigheten samråda med varandra samt med länsstyrelsen och tillsynsmyndigheten Om ett mål eller ärende rör sådan vattenverksamhet som avses i 4 kap. 6 § tredje stycket miljöbalken, ska Kammarkollegiet och Havs- och vattenmyndigheten samråda med varandra samt med länsstyrelsen och tillsynsmyndigheten. Samråd ska också ske i andra mål och ärenden som är av sådant slag som anges i 1 § denna förordning. SFS 2011:63

Myndighetsstöd vid bedömning

Förordning (1998:1388) om vattenverksamhet m.m. Departement Miljödepartementet Utfärdad 1998-11-05 Ändring införd SFS 1998 i lydelse enligt SFS 2007:16 När arbeten eller andra åtgärder som inverkar på vattenförhållandena påbörjas för en vattenverksamhet för vilken allmän fiskeavgift ska betalas enligt 6 kap. 6 § lagen med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet, ska tillståndshavaren anmäla tidpunkten för påbörjandet till Havs- och vattenmyndigheten. Förordning (2011:627)

Förordning (1998:1388) om vattenverksamheter Lagen

 1. Av förordning (1998:1388) om vattenverksamhet m m framgår vad som kan anmälas och hur en anmälan ska handläggas. En verksamhet eller åtgärd får påbörjas tidigast åtta veckor efter det att anmälan har gjorts till Länsstyrelsen
 2. FMH Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd FVV Förordning (1998:1388) om vattenverksamhet m.m. LSV Lag (1998:812) med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet LSVP Lag (1998:813) om införande av lagen med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet FVE Förordning (1998:901) om verksamhetsutövares egenkontrol
 3. Förordning (2014:1369). Föreskrifter med stöd av 5 kap. 3 § offentlighets- och sekretesslagen. 2 vattenverksamhet enligt i ärenden miljöbalken och miljötillsynsförordningen (2011:13) 93. stöd enligt sekretessen gäller inte beslut förordningen (1983.
 4. ska eller efterskänka en avgift som har beslutats med stöd av denna förordning. I fråga om en vattenverksamhet som avses i 3 kap. 3-5 §§ ska domstolen i samband med att handläggningen avslutas pröva avgiftens skälighet enligt första stycket med särskild hänsyn till prövningens omfattning
 5. När du anmäler eller söker tillstånd för vattenverksamhet ska du beskriva försiktighetsmått för verksamheten. I en anmälan om vattenverksamhet kan Länsstyrelsen också förelägga verksamhetsutövaren att vidta de försiktighetsmått som behövs enligt miljöbalken 23 § punkt 2a förordning (1998:1388) om vattenverksamhet
 6. Förordning om ändring i förordningen (1998:1388) om vattenverksamhet m.m. (pdf 1,12 MB) Här finns den officiella och autentiska versionen av en författning som har kungjorts i Svensk författningssamling (SFS)

Förordning (1998:1388) om vattenverksamhet m

Förordning (1998:1388) om vattenverksamheter Norstedts

[2005:1158] Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2006. [2007:168] 1. Denna förordning träder i kraft den 15 maj 2007. 2. Äldre föreskrifter gäller i mål och ärenden om vattenverksamhet som inletts före ikraftträdandet. [2011:30] Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2011. [2010:961] Denna förordning träder i kraft. Förordning om vattenverksamhet Förordning (1998:1388) om vattenverksamheter Lagen . 2 § Om ett mål eller ärende rör sådan vattenverksamhet som avses i 4 kap. 6 § tredje stycket miljöbalken, ska Kammarkollegiet och Havs- och vattenmyndigheten samråda med varandra samt med länsstyrelsen och tillsynsmyndigheten.Samråd ska också ske i andra mål och ärenden som är av sådant slag. Förordning om vattenverksamhet m.m.; utfärdad den 5 november 1998. Regeringen föreskriver följande. Anmälan och samråd 1 § Om det i ett mål eller ärende är fråga om tillstånd till vattenverksamhet vars tillåtlighet enligt Kammarkollegiet, Naturvårdsverket eller länsstyrelse Förordning om ändring i förordningen (1998:1388) om vattenverksamhet m.m.; utfärdad den 2 november 2017. Regeringen föreskriver att 5 och 20 §§ förordningen (1998:1388) om vat-tenverksamhet m.m. ska ha följande lydelse. 5 § 1. En ansökan om tillstånd till markavvattning enligt 11 kap. 9 § miljöbal

Förordning (1998:928) om bygde- och fiskeavgifter Svensk

Genom bestämmelserna i 11 kap. 9 a § MB och 19-23 §§ förordningen om vattenverksamhet m.m. är vissa mindre vattenverksamheter undantagna från tillståndsplikten. För dessa gäller istället ett anmälningsförfarande. I dessa fall krävs en separat ansökan om strandskyddsdispens enligt 18 § förordningen (1998:1388) om vattenverksamhet m.m. ska uppgiften registreras så snart det kan ske. _____ Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2020, då Dom-stolsverkets föreskrifter (2011:2) om miljöboken ska upphöra att gälla Om en avgift enligt 6 kap. 1 § lagen (1998:812) om särskilda bestämmelser om vattenverksamhet har betalats för en vattenverksamhet som berör bygden inom flera län, skall, sedan medel i mån av behov har avsatts för användning enligt 4 § denna förordning, den återstående delen av avgiften fördelas mellan länsstyrelserna i de berörda länen i enlighet med vad de bestämmer i samråd Förordning om ändring i förordningen (1998:1388) om vattenverksamhet m.m.; utfärdad den 20 januari 2011. Regeringen föreskriver att 24 § förordningen (1998:1388) om vattenverk-samhet m.m. ska ha följande lydelse. 24 § 1. Bestämmelser om tillsyn finns i 26 kap. miljöbalken och i miljötill-synsförordningen (2011:13)

Förordning (1998:1388) om vattenverksamhet 19 § Istället för tillståndsplikt enligt 11 kap 9 § miljöbalken gäller att en vattenverksamhet inte får påbörjas innan den har anmälts hos tillsynsmyndigheten, om verksamheten innebär 1. anläggande av våtmark där vattenområdet har en yta som inte överstiger 5 hektar Förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken mm. 5- 8 b §§ och 23 För vattenverksamhet krävs oftast tillstånd, men vid mindre vattenverksamheter krävs endast anmälan till länsstyrelsen. Exempel på vattenverksamhet är kraftverks- och regleringsdammar,. vattenverksamhet av mindre omfattning som normalt ryms inom anmälningsplikten (19 § förordning om vattenverksamheter (1998:1388)) kan kräva prövning. Exempel på detta är om åtgärderna riskerar påverka värdefull natur eller om någon enskild motsätter sig åtgärden (23 § förordningen om vattenverksamheter)

Vattenreningsmetoder Detaljer Senast uppdaterad tisdag, 09 maj 2017 15:08 Tillämpning. Vattenbehandling på plats (on site) kan både betraktas som en efterbehandlingsmetod i sig och som en komplementmetod till och förutsättning för andra efterbehandlingsmetoder då förorenat överskottsvatten ofta uppstår i efterbehandlingsprojekt 7 § Om en avgift enligt 6 kap. 1 § lagen om särskilda bestämmelser om vattenverksamhet har betalats för en vattenverksamhet som berör bygden inom flera län, skall, sedan medel i mån av behov har avsatts för användning enligt 4 § denna förordning, den återstående delen av avgiften fördelas mellan länsstyrelserna i de berörda länen i enlighet med vad de bestämmer i samråd För vissa mindre omfattande vattenverksamheter räcker det att anmäla dem till länsstyrelsen, se 19§ Förordning (1998:1388) om vattenverksamhet. Kabel - och ledningsdragning i vattenområde hör till de åtgärder som kan anmälas till länsstyrelsen. Grundvattenbortledning kan inte anmälas till länsstyrelsen. Blankett för anmälan o Vattenverksamheter kan avse byggande i vatten eller uttag av grundvatten och ytvatten samt vattenreglering. Med undantag för begränsade åtgärder i ytvattenförekomster som faller under anmälningsplikt, (se 19 § förordningen om vattenverksamhet m.m.) är i princip alla åtgärder tillståndspliktiga. Undantagna är endast sådana åtgärder som uppenbart inte medför någon inverkan på. Anmälningspliktig vattenverksamhet punkterna 1, 9 och 10 i . 19 § Förordning (1998:1388) om vattenverksamhet mm. Typ av vatten. Kubikmeter per dygn. Kubikmeter per år. Vattendrag: 600. 100 000: Annat vatten. 1000: 200 000. Våtmark. Högst 5 hektar vattenyta. Någon önskar anmäla - hur gör ma

Förordning om Vattenverksamheter - 36 § Förordning om Vattenverksamheter - 41 § Lag om införande av Miljöbalken - 5a § Miljöbalken - 11 kap 6 § Miljöbalken - 11 kap 27 § Det fanns ej skäl att förbjuda verksamhet med produktion av vattenkraftsel genom ett par äldre vattenkraftverk trots att det ej fanns tillstånd vattenverksamhet. Förordning SFS 1998:1388 om vattenverksamhet m.m. Förordningen omfattar anmälan om samråd, särskilda bestämmelser om markavvattning och upprättelser om besiktning av vattenverksamhet. I bilagan till förordningen finns län, kommuner och andra områden angivna inom vilka förbud mot markavvattning gälle Lagar och förordningar. Utgångspunkten för sammanställningen är vilka lagar och förordningar som en blivande fiskodlare med avsikt att odla i öppna kassar, semislutna kassar, eller landbaserad odling i form av genomströmningssystem eller olika typer av RAS-system behöver känna till En anmälan om vattenverksamheten ska i dessa fall lämnas in till Länsstyrelsen innan de planserade åtgärderna påbörjas. Läs mer på Länsstyrelsens webb. Anmälan till kommunen. Dessa verksamheter ska anmälas till Miljö- och samhällsnämnden enligt Förordning (1998:1388) om vattenverksamheter Denna förordning innehåller bestämmelser om avgifter som ska betalas för sådana kostnader som mark- och miljödomstolar och statliga förvaltningsmyndigheter har i fråga om prövning och tillsyn enligt miljöbalken eller enligt föreskrifter som har meddelats i anslutning till miljöbalken eller EU-förordningar inom miljöbalkens tillämpningsområde

Anmälan om vattenverksamhet - Vattenverksamhet

 1. Anmälan om vattenverksamhet där länsstyrelsen har överlåtit uppgiften att utöva tillsyn. 11 kap 9b § miljöbalken, 19 § förordningen (1998:1388) om vattenverksamhet,1 kap 19 och 20 §§ samt 2 kap 29 § p 2 miljötillsyns-förordningen (2011:13
 2. HANDLEDNING MILJÖFARLIG VERKSAMHET 4 av det s.k. IED-direktivet 4), art- och habitatdirektivet 5, och fågelskyddsdirektivet 6 samt avloppsvattendirektivet. 7 Slutligen kan EU:s förordningar (regulations på engel-ska) sägas vara överordnade den svenska miljörätten. Faktum är att medlemsstaternas lagstiftning inte får strid
 3. Förordning om ändring i förordningen (1998:1388) om vattenverksamheter 23 juli, 2020. När regeringen 2020-06-25 tog beslutet om den nationella planen beslöt man också om förändringar i VVF, förordningen om vattenverksamheter. De viktigaste punkterna är
 4. Länsstyrelserna ansvarar för en samverkansprocess kring det underlag som behövs för att säkerställa en effektiv prövning förordning (1998:1388) om vattenverksamheter 42 a §. Samverkan ska ske med de verksamhetsutövare vars verksamheter omfattas av planen, samt med berörda kommuner, myndigheter och intresseorganisationer
 5. • Förordning (1998:1388) om vattenverksamheter • Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport (NFS 2016:8) Nedan följer inledningsvis en genomgång av den prövningsplikt som idag gäller för vattenuttag och vattenåterförsel. Därefter redovisas kort miljöbalkens regelverk fö

Offentlighets- och sekretessförordning (2009:641) Svensk

Förordning (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn

Förordning om Vattenverksamheter - 23 § Förvaltningslagen - 25 § Miljöbalken - 11 kap 9a § Miljöbalken - 24 kap 1 § Miljöbalken - 26 kap 9 § En anmälningspliktig vattenverksamhet fick påbörjas tidigast åtta veckor efter det att anmälan gjorts, om inte tillsynsmyndigheten bestämde annat Källa: Mark- och miljödomstol Målnr/Dnr: 2009-M 3458 Beslutsdatum: 2011-12-09 Organisationer: Kungsbacka kommun Förordning om Vattenverksamheter - 19 § Lag om införande av Miljöbalken - 6 § Lag om införande av Miljöbalken - 17 § Miljöbalken - 7 kap 28a § Miljöbalken - 11 kap 9a § Länsstyrelsen hade avvisat en anmälan om vattenverksamhet

Vattenverksamhet Länsstyrelsen Stockhol

Anmälan om vattenverksamhet där länsstyrelsen har överlåtit uppgiften att utöva tillsyn. 11 kap 9b § miljöbalken, 19 § förordningen (1998:1388) om vattenverksamhet, 1 kap 19 och 20 §§ samt 2 kap 29 § p 2 miljötillsynsförordningen (2011:13) Timavgift Anmälan enligt vad kommunen har föreskrivit för at Planerade vattenverksamheter i anslutning till Flöjens våtmark. Sektion Planerad åtgärd Typ av vattenverksamhet koppar och bensen i halter överskridande Naturvårdsverket generella riktvärde för Känslig Markanvändning. Vidare påvisas kadmium, bly och PAH-H öve ; Förordning (1998:1388) om vattenverksamheter Svensk . vattenverksamheter Vattenverksamhet kompletteras med följande: Handläggning av anmälan om vattenverksamhet enligt 19 § i förordningen om vattenverksamhet (1998:1388). 6 x timavgift Bakgrund Anmälan om vattenverksamhet krävs för mindre omfattande arbeten i vad som av miljöbalken definieras som vattenområde

Anmälan om vattenverksamhet där länsstyrelsen har överlåtit uppgiften att utöva tillsyn. 11 kap 9b § miljöbalken, 19 § förordningen (1998:1388) om vattenverksamhet, 1 kap 19 och 20 §§ samt 2 kap 29 § p 2 miljötillsyns-förordningen (2011:13) Avgiftsnivå 4 Tillsyn Övrig vattenverksamhet där länsstyrelsen har överlåti vattenverksamheter istället för tillstånd skall krävas att verksamheterna har anmälts innan de påbörjas. Från och med den 15 maj 2007 omfattas vissa vattenverksamheter av anmälningsplikt enligt förordning (1998:1388) om vattenverksamhet. Anmälan ska göras till länsstyrelsen som är tillsynsmyndighet

När flera fastigheter är inblandade i en markavvattning bildas en samfällighet, ett dikningsföretag. I södra delen av Örebro län gäller förbud mot ny markavvattning enligt 11 kapitel 14 § miljöbalken och 5 § i förordning (1998:1388) om vattenverksamhet m.m. enligt nedanstående karta Vilka vattenverksamheter som är anmälningspliktiga framgår av 19 § förordningen (1998:1388) om vattenverksamhet m.m. Förfarandet med anmälningsplikt har införts för att åstadkomma dels en flexiblare prövning av mindre vattenverksamheter utan att miljö- och hälsoskyddskraven åsidosätts, dels ett tydligare och mer samordnat regelsystem Anmälan om vattenverksamhet där länsstyrelsen har överlåtit uppgiften att utöva tillsyn. 11 kap 9b § miljöbalken, 19 § förordningen (1998:1388) om vattenverksamhet, 1 kap 19 och 20 §§ samt 2 kap 29 § p 2 miljötillsyns-förordningen (2011:13) Avgiftsnivå 2 Anmälan enligt vad kommunen har föreskrivit för at

Förordning om ändring i förordningen (1998:1388) om

Vattenverksamhet ska anmälas till länsstyrelsen. Projekt som innebär att man ska arbeta eller bygga i befintliga vattenområden räknas som vattenverksamheter och ska i de flesta fall anmälas till länsstyrelsen. I vissa fall behöver man ansöka om tillstånd för vattenverksamhet Förordning om ändring i förordningen (1998:1388) om vattenverksamheter Utfärdad den 25 juni 2020 Regeringen föreskriver att 45 § förordningen (1998:1388) om vattenverk-samheter1 ska ha följande lydelse. 45 §2 Bestämmelser om tillsyn finns i 26 kap. miljöbalken och i miljötill-synsförordningen (2011:13) Förordning om ändring i förordningen (1998:1388) om vattenverksamhet m.m.; utfärdad den 26 maj 2011. Regeringen föreskriver att 1-3, 9-11, 21 och 25 §§ förordningen (1998:1388) om vattenverksamhet m.m. ska ha följande lydelse. 1§ Om det i ett mål eller ärende är fråga om tillstånd till vattenverksamhet Förordning (1998:1388) om vattenverksamhet m.m. - Förordning (1998:1388) om vattenverksamhet m.m. Detta inlägg postades i Ordlista den 28 oktober, 2009 av admin. Inläggsnavigering ← Lag (2008:145) om statligt tandvårdsstöd Förordning (2007:825) med länsstyrelseinstruktion I vissa fall räcker det med anmälan enligt 19 § förordningen (1998:1388) om vattenverksamhet. Med vattenverksamhet avses bl.a. bortledande av grundvatten eller utförande av en anläggning för detta och tillförsel av vatten för att öka grundvattenmängden eller utförande av en anläggning eller en annan åtgärd för detta (11 kap. 3 § MB)

till entreprenören för sina arbetsbodar, material etc. All vattenverksamhet samt sanering och vattenrening kommer att ske inom saneringsområdet. Tillfällig båtramp undantaget, den förslås tillfälligt flyttas norr om saneringsområdet i anslutning till hamnen (inom arbetsområdet) Förordning om ändring i förordningen (1998:1388) om vattenverksamheter. 23 juli, 2020. När regeringen 2020-06-25 tog beslutet om den nationella planen beslöt man också om förändringar i VVF, förordningen om vattenverksamheter. De viktigaste punkterna är: Tidsplanen för när ansökan om omprövning ska vara inlämnad finns som bilaga till VVF Den som vill bedriva vattenverksamhet får ansöka om tillstånd även om det inte krävs tillstånd för verksamheten = frivilligt tillstånd Anmälningsplikt i stället för tillståndsplikt - förordning (1998:808) o

bevattning en vattenverksamhet som krä-ver tillstånd eller, om det gäller små uttag av ytvatten, anmälan. Enligt förordning (1998:1388) om vattenverksamhet m.m. räcker det med anmälan i följande fall: - uttag ur vattendrag, inte bara vattendrag - högst 600 m3/dygn, dock högst 100 000 m3/år eller utförande av anlägg-ning för dett omfattas vissa vattenverksamheter av anmälningsplikt enligt förordning (1998:1388) om vattenverksamhet. Anmälan ska göras till länsstyrelsen som är tillsynsmyndighet. I förordningen om vattenverksamheter listas verksamheter som omfattas av anmälningsplikt. För de nedan uppräknade verksamheterna gälle Nämnda åtgärder utgör vattenverksamhet enligt miljöbalkens definitioner. Så-vida det inte är uppenbart att varken allmänna eller enskilda intressen skadas, kräver vattenverksamhet tillstånd enligt 11 kap. 9 § miljöbalken, alternativt (för vissa vattenverksamheter) anmälan enligt 9 a § miljöbalken Förordning om ändring i förordningen (1998:1388) om vattenverksamhet m.m.; utfärdad den 1 juli 2010. Regeringen föreskriver att 4, 7, 8, 18 och 25 §§ förordningen (1998:1388) om vattenverksamhet m.m. ska ha följande lydelse. 4§ En ansökan om tillstånd till markavvattning enligt 11 kap. 9 § miljö 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1999, då förordningen (1983:945) om avgifter enligt vattenlagen (1983:291) skall upphöra att gälla. 2. Vad som i 1-9 §§ förordningen sägs om bygdeavgifter enligt 6 kap. 1 § lag (1998:812) med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet skal

Grundvattenbortledning är i regel en tillståndspliktig vattenverksamhet enligt miljöbalkens 11 kapitel (jämför främst 3 § punkt 6 och 9 §). Ansökan om tillstånd prövas av den mark- och miljödomstol inom vars område verksamheten (grundvattenbortledningen) i huvudsak avses bedrivas (jämför 3 kap. lagen om mark- och miljödomstolar) 11 kap 9b § miljöbalken, 19 § förordningen (1998:1388) om vattenverksamhet,1 kap 19 och 20 §§ samt 2 kap 29 § p 2 miljötillsyns-förordningen (2011:13) Anmälan enligt vad kommunen har föreskrivit för att förhindra olägenheter för människors hälsa om inrättande av ny anläggning för vattentäkt och denna inte kräver tillstånd enligt 11 kap miljöbalken Förordning om ändring i förordningen (1998:1388) om vattenverksamhet m.m.; utfärdad den 19 december 2013. Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1998:1388) om vatten-verksamhet m.m. 1 . dels att 5 § ska upphöra att gälla, dels att rubriken närmast före 4 § ska utgå, dels att bilagan till förordningen ska upphöra att gälla anmälningspliktigt enligt 11 kap. 9 § miljöbalken och 19 § förordningen (1998:1388) om vattenverksamheter (VVF). Anmälningsplikt istället för tillståndsplikt gäller enligt 19 § p. 8 VVF för uttag om högst 600 kubikmeter ytvatten, dock högst 100 000 kubik

Vattenverksamheter, förordning (1998:1388) FAR Onlin

Förordning om ändring i förordningen (1998:1388) om vattenverksamheter 23 juli, 2020. När regeringen 2020-06-25 tog beslutet om den nationella planen beslöt man också om förändringar i VVF, förordningen om vattenverksamheter. De viktigaste punkterna är:. Särskilda bestämmelser om vattenverksamhet 5 3. Vattenverksamhet - vad är det? 6 3.1 Definitionen av vattenverksamhet 6 3.2 Avgränsning mot miljöfarlig verksamhet 6 4. Vilka 3Se 3 § 3a punkten i förordning (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar. 4Tänk på att vattenkraftverk alltid är betydande miljöpåverkan,.

Vattenverksamhet - Sveriges Domstola

Vattenverksamheter, förordning (1998:1388) Mark- och områdesskydd. Hushållning med mark- och vattenområden, förordning (1998:896) Områdesskydd enligt miljöbalken m.m., förordning (1998:1252) Trafikbuller vid bostadsbyggnader, förordning (2015:216) Tillsyn och prövning Av angivna skäl, dels att bryggan är anlagd innan anmälningsplikten infördes, men även att det uttryckligen står att en vattenverksamhet ska anmälas innan den påbörjas, enligt MB samt förordningen (1998:1388) om vattenverksamhet m.m. finner Länsstyrelsen att prövning av en anmälan om vattenverksamhet inte kan göras för en redan utförd brygga

Vattenverksamhet Länsstyrelsen Bleking

Källa: Mark- och miljödomstol Målnr/Dnr: 2010-M 857 Beslutsdatum: 2010-10-28 Organisationer: Luleå kommun Förordning om Vattenverksamheter - 23 § Miljöbalken - 11 kap 6 § Miljöbalken - 26 kap 9 § En fastighetsägare lämnade in en anmälan för vattenverksamhet då denne bl.a. ville uppföra en L-formad pir. Först förbjöds fastighetsägaren att utföra åtgärden då båtplatser. Bakgrund Anmälda vattenverksamheter är en vanlig ärendetyp enligt miljöbalken hos länsstyrelserna och de fem kommuner som har delegation för tillsyn av vattenverksamhet. Det kan idag ta onödigt lång tid att komma fram till lämpliga arbetssätt och formuleringar för kommunikation med verksamhetsutövarna under handläggningen Förordning (2011:58) om behandling av personuppgifter i Lantmäteriets databas för arkiverade handlingar. Departement: Justitiedepartementet L1 Utfärdad: 2011-01-20 Ändring införd: t.o.m. SFS 2018:302 Ikraft: 2011-03-01. 19 § förordningen (1998:1388) om vattenverksamhet, 1 kap 19 och 20 §§ samt 2 kap 29 § p 2 miljötillsyns-förordningen (2011:13) 7 338 kr Anmälan om vattenverksamhet där inget tillsynsbesök behöver genomföras, där länsstyrelsen har överlåtit uppgiften att utöva tillsyn. 11 kap 9b § miljöbalken, 19 § förordningen (1998:1388) o

Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och

13 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Avgiftsnivå 3 Ansökan om tillstånd till anslutande av en vattentoalett till en befintlig avloppsanordning, och som inte omfattas av fast avgift enligt taxebilaga 2. 13 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Avgiftsnivå 6 § förordningen (1998:1388) om vattenverksamhet m.m. 2002:2 Skogsstyrelsens föreskrifter om produktion för saluföring, saluföring samt införsel för saluföring av skogsodlingsmaterial Ikraft: 2003-01-01 Övergångs best. 7 och 32 a §§ skogsvårdslagen (1979:429) samt 8, 10, och 10 a §§ skogsvårdsförordningen (1993:1096 förordningen om vattenverksamhet m.m. för utfyllnaden med hänsyn till de naturvärden som inventerats i sumogsområdet. Figur 5 - Illustration av det område som innebär utfyllnad på ca 3000 kvadratmeter vilket skulle kunna anmälas till länsstyrelsen enligt förordningen om vattenverksamhet m.m Anmälan om vattenverksamhet där länsstyrelsen har överlåtit uppgiften att utöva tillsyn. 11 kap 9b § miljöbalken, 19 § förordningen (1998:1388) om vattenverksamhet, 1 kap 19 och 20 §§ samt 2 kap 29 § p 2 miljötillsyns-förordningen (2011:13) Avgiftsnivå 4 Anmälan enligt vad kommunen har föreskrivit för at All sprängning i vatten är vattenverksamheten i enlighet med 11 kap. 3 § miljöbalken och måste därför anmälas till tillsynsmyndigheten enligt 19 § i förordning (1998:1388) om vattenverksamhet m.m.. För Försvarsmakten är det Försvarsinspektören för hälsa och miljö (FIHM)

Video: Vattenverksamhet Länsstyrelsen Västra Götalan

 • NCBI as a source.
 • SpielAffe Mario.
 • Emissarier synonym.
 • Lasten areen.
 • De finns i orglar.
 • MMORPG 2018.
 • Storytel Reader offline.
 • ENFP writers.
 • Chi e Dario Acocella.
 • Auf dem Simpel Restaurant.
 • Public domain stock video.
 • Ont i rumpan cykel.
 • Radiomuseet Öppettider.
 • Timmendorfer Strand Sehenswürdigkeiten.
 • Hur sover hästar.
 • Hospital Anxiety and Depression Scale English.
 • Funny cat videos Tiger Productions.
 • Wohintipp Vorarlberg.
 • HSV Pressekonferenz Fürth.
 • Val till nationalförsamlingen Frankrike.
 • Ölandssten grå.
 • Su 37 plane.
 • Viking Line app.
 • Goethes Institut.
 • Växter runt pool.
 • What is GDPR.
 • Miniclip download.
 • Skaffa barn eller inte.
 • Nagellacksborttagning.
 • 2020 Roman numerals.
 • Wolfram cross product.
 • Polygel.
 • TENS gravid.
 • Harry Potter och det fördömda barnet film.
 • Extremt lågt PAPP A.
 • Sawiko trekhaak.
 • Sitas make.
 • 3 5 arbetsdagar.
 • Moderkaka framvägg ont.
 • OneDrive gratis.
 • Bilder Ostsee kaufen.