Home

Exempel på tendentiösa källor

Historia 1a2 - Källkriti

 1. Man måste alltid tänka på att alla kan ljuga oavsett hur pålitliga dem verkar. Källan kan också omedvetet vara tendentiös på grund av egna förutfattade meningar och åsikter.- Två källor med olika tendens som håller med om samma sak är troligen sant.- Den källa som säger det man tror den ska göra är troligen falsk
 2. Finns det trovärdiga källhänvisningar? Minst två oberoende källor behövs för trovärdighet. Är det en förstahandskälla är det oftast oberoende medan en andrahandskälla är beroende. Tendens: hur pass mycket påverkad en text försöker få oss att bli. Tänk på: Är budskapet vinklat till en fördel? Är källan tendentiös
 3. Vad innebär att en källa är tendentiös? Ge exempel på partiska källor! Att en källa är tendensiöst innebär nödvändigtvis inte att källan ljuger, utan kanske bara berättar det som är positivt för denne. Exempel på detta är olika kvällstidningar, vilka avspeglar sin politiska färg genom hur man vinklat innehållet i artiklar

Dagens huvuduppgift ska handla om subjektiva eller tendentiösa källor, som ofta döms ut som dåliga och oanvändbara men som kan visa sig innehålla mycket läro­rik information. Just detta var en av de aspekter som diskuterades när Sven Skoog gick kursen Doing history, och som intresserade honom lite extra Finns det referenser till andra källor? Vilka typer av referenser är det? Vilken är målgruppen för materialet? Är det forskare, allmänhet, skolelever eller annan definierbar grupp? På vilket sätt är materialet relevant för dina behov? När skrevs materialet? När utgavs/publicerades materialet kan till exempel vara ett ögonvittne till ett butiksrån. Förstahandskällor är källor som varit på plats och själva upplevt olika saker. Beroende- En källa som är beroende är sällan objektiv. Det kan vara att den som ligger bakom källan styrs av företag som vill få ut så mycket vinst som möjligt Det finns många olika typer av källor som man kan använda sig, allt från böcker, webbsidor, intervjuer och videos. Vad ska man tänka på när man värderar källor för att de ska bli så säkra som möjligt. Tidsaspekt: När hände det, är det långt tillbaka i vår historia eller skedde det för några dagar, månade

Att hitta helt objektiva källor är inte lätt eftersom de flesta källor är präglade av sin upphovsperson och sin samtid och av de förhållanden som rådde då källan tillkom. Det är ändå viktigt att i det källkritiska arbetet försöka ta reda på om en källa är vinklad för att stödja något intresse / upphovspersonens (personliga) värderingar Uppgiften går ut på att de ska hitta källor till ett skolarbete om Corona och de ska avgöra om källorna är pålitliga och/eller användbara i deras fiktiva arbete. De arbetar i par för att få en lär-partner att luta sig mot. Att få berätta hur man tänker är också ett sätt att få syn på sin egen kunskap

tradering Förskollärarstudente

Om de inte är överens sker ingen handel, och det blir inget kvitto. Givet att kvittot är äkta, är alltså kvittot en överenskommelse, vilket medför att den inte är särskilt tendentiös. Det kan inte komma någon med ett alternativt kvitto, på samma sätt som någon skulle kunna träda fram med ett alternativt vittnesmål Det är en hänvisning till källan du har hämtar information från. Källor är ofta tryckta eller elektroniska böcker, artiklar och rapporter. Men även intervjuer, filmer och information på webbsidor kan användas som källor. VARFÖR OCH NÄR SKA MAN REFERERA Exempel på historievetenskaplig tillämpning av källkritikens fyra kriterier: (1) Identifikation av källan till fragmentet Testimonium Flavianum (se bild) troliggör att det var den judiske historikern Flavius Josefus. Denne var nästan (2) samtida med Jesus och anses (3) oberoende av kristendomen Tendentiöst urval - officiella källor Att använda tendentiösa källor - talibanerna i Afghanistan Världsbild och kunskapssyn som tendens. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Trovärdighet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 Nätplatsens adress som en indikation på trovärdighet.

avfärda en källa som oanvändbar för att den till exempel är tendentiös. Källan kan istället vara mycket användbar tillsammans med andra frågeställningar. För undervisningen i skolan betyder detta att vi inte kan öva källkritik i renodlade, avgrän-sade metodövningar, utan att källhantering måste betraktas som en sammansatt övnin objektiv eller tendentiös varpå lärarna fick besvara vilken metod de valt för att bemöta problematiken. Studien berör läroböcker och källkritik så därför ställdes även frågor om hur lärarna arbetar med läroböcker och källkritik. Resultatet visar på att samtliga lärare använder läroböcker till viss grad och at En resa i Gustav Vasas fotspår, eller skidspår, från hans s.k. äventyr i Dalarna 1520-1521 blir också en resa i fantasin. Uppviglingsresan varade bara ett par månader men gav upphov till ett otal, mer eller mindre fantasifulla, skildringar av den blivande riksgrundarens äventyr

Om man misstänker att en källa är tendentiös måste den kompletteras med minst en annan källa med motsatt tendens. 2. Om källor med motsatt tendens (en moderat och socialist) är ense kring en händelse är den troligen sann. 3. Den källa som påstår det man på förhand kan räkna ut att den ska påstå är värdelös. 4 En lathund till att ange källor Det finns många olika typer av källor: böcker, tidningar, tidskrifter, antologier, radioprogram, bloggar, filmer, intervjuer, hemsidor m.fl. Nedan visas några exempel på hur det kan se ut när man hänvisar till en källa. Källor bör redovisas på två sätt: 1. Källförteckning i slutet av texten. 2 På nätet har jag hittat två sidor som placerade detta under beroendekriteriet, ingen källa som sagt något annat. Jag själv var helt säker först på att detta tillhörde tendenskriteriet men när jag såg dessa sidor blev jag tveksam Om informationen i en källa verkar stämma med det du redan kan och vet - eller med andra källor - är den sannolik. En tillförlitlig källa är en källa du kan lita på. Om informationen du får från en källa handlar om fakta behöver du alltid vara säker på att den är sann. När du gör en källkritisk granskning kan du fråga

Med bilden som källa Grundskollärare

 1. Vid källkritisk värdering av uppgifters trovärdighet används följande kriterier: Uppgifter betraktas som trovärdiga och sannolika om de stöds av flera tidiga av varandra oberoende källor, om de beskrivs olika i källorna och således sannolikt baseras på skilda personers vittnesmål, om de inte är tendentiösa, utan går emot vad man kan förvänta sig av kristna omskrivningar och tvärtom blir besvärande för kristenheten eller kräver komplicerade teologiska.
 2. Idag har vi i historievetenskapen en annan syn på källkritik, det funktionella källbegreppet. En källa kan vara hopplöst tendentiös men ändå vara en guldgruva för en historiker. Genom att ställa rätt sorts frågor till källan kan vi förvandla den till ett bevis för en slutsats om dess tid
 3. På internet är allt innehåll föränderligt, källor dyker upp, etableras och försvinner. Information ändras för att ersättas av nya fakta. Källor på nätet, och den information de förmedlar, är dynamiska, vilket gör att du snabbt har tillgång till den senaste informationen
 4. Vid en granskning av denna skrift står det klart att Källs genomgång av vetenskapliga artiklar bitvis är mycket tendentiös och inte på något sätt uppfyller de krav på allsidighet och objektivitet som måste ställas på en forskningsgenomgång. Vi upplever nu åter en tendentiös krigsdemagogi med påstådda iranska kärnvapenplaner
 5. ister Olof Palme - kan det finnas en mängd olika källor som förhåller sig på olika sätt till den händelse, polisutredningen, som vi vill veta mer om

Källkritik - umu.s

Varje seriöst arbete ska avslutas med en källkritisk analys där du på ett tydligt sätt visar att du har tänkt till när du har valt ut vilka källor du ska använda. Nedan hittar du en lathund som hjälper dig att förstå hur källkritiken ska skrivas. Där finns det också ett elevexempel som du kan läsa. Klicka på bild! Källa: http. Skriva referenser för olika typer av källor. Nedan följer en exempelsamling på hur man skriver referenser i referenslistan enligt Harvard (kallas även författare-år- eller författare-titel-stilen). När du skapar en referenslista ska källorna alltid ordnas i bokstavsordning sorterade efter första författarens efternamn eller motsvarande

Exempel på personlig kommunikation är intervjuer, telefonsamtal, mejl, föreläsningar o.s.v., som du också kan ta med i din referenslista. Det finns stora skillnader mellan discipliner om hur man hanterar den här typen av källa, hör med din handledare om hur du ska hänvisa till det i din uppsats Använda källor. En viktig del i skrivandet av akademiska texter är att kunna använda information från olika källor i de egna texterna. I början av utbildningen använder du kanske främst information från källor för att visa vad du har lärt dig i en kurs eller ett moment. Senare under utbildningen, till exempel i examensarbetet. Otryckta källor 4 Internet 4 Intervju 4 TV-program 4 Tryckta källor 4 Litteratur 4 Tidningar och tidskrifter 4 Bilagor 4 Faktaruta om formalia Det finns många olika sätt att skriva en rapport på men för att göra det enklare för dig har vi på Birgittaskolan en mall som du alltid kan följa Trovärdiga källor: Definition . I allmänhet är trovärdiga källor de som kan betraktas som opartiska och har någon form av bevis att lita på. Dessutom finns det en hel lista över kriterier som hjälper dig att identifiera ett. Till exempel skulle en trovärdig bok skrivas av respekterade och erkända författare under de senaste tio åren

I den här guiden lär du dig. Vad en källa och källkritik är. Hur källkritik fungerar och varför det är viktigt. Hur du bedömer en källas trovärdighet. Hur du hittar olika sorters källor. Fördelar och nackdelar med källkritik. Källkritik på nätet i praktiken. Teknisk granskning av källor på nätet Ge några exempel på skriftliga respektive muntliga källor. En skriftlig källa kan vara t.ex. en dagbok. En muntlig t.ex. ett vittne. 4. Vad menas med källkritik och vad är källkritikens uppgift? Källkritik hjälper en att bestämma vilka källor som är trovärdiga och vilka som inte är det. Sant och falskt. Man sorterar källor. 5 Ge några exempel på skriftliga respektive muntliga källor. En muntlig källa är när man hört något som berättas. En skriflig källa är något som är skrivet, ex. ett brev eller skriften på en runsten . 3. Berättande källor kan vara antingen skriftliga eller muntliga. Ge några exempel på skriftliga respektive muntliga källor. 4 För en guide med fler exempel hänvisar vi till Guide till Harvardsystemet utgiven av Högskolan i Borås (2018). På sidan 6 och framåt hittar du ett antal exempel på hur referenser skrivs till olika sorters källor. I denna inledande text finns också referenser till några olika källor. Titta gärna på dem för att se hu

Video:

Hur värderar man källor? - Om källkriti

En källa kan uppstå på flera olika sätt: Skriftlig - kan bestå av brev, protokoll, böcker, tidningar o.s.v. Muntlig - intervjuer, uttalanden, offentliga tal o.s.v. Materiell - byggnader, föremål, fingeravtryck o.s.v. Det är med vårt källkritiska tänkande vi har uppgiften att värdera dessa källor och bedöma deras trovärdighet exempel på referenshantering i löpande text och i referenslista går det ofta att hitta en lösninggenom att kombinera anvisningar från olika avsnitt. Exempelvis kan anvisningarna för referenshantering i löpande text och de allmänna anvisningarna för referenser i referenslista tillämpas på en mängd olika typer av källor,.

Guide till Harvardsystemet. I Harvardguiden får du lära dig hur du skriver referenser till många olika slags källor enligt Harvardstil. Du får exempel på hur referenserna skall skrivas både i den löpande texten och i källförteckningen Olika exempel på argumenterande texter Gulzat Crüsell Exempel 1 Denna text kan hjälpa dig att se strukturen på en argumenterande text. Förbjud fotboll! Många menar att fotboll är bra men jag anser att det är helt fel! Fotboll är skadligt!!! Barn som spelar fotboll kan råka ut för både det ena och det andra. Ta det hä Syftet med lektionen är att eleverna ska öva på att vara källkritiska och få förståelse för att det finns olika perspektiv på en källa. Förberedelser Uppmuntra eleverna att använda orden sant, falskt, information, fakta, åsikt, fantasi, påhitt, kontrollera samt granska under samtalet om bilden

Guide för källkritik för lärare - Skolverke

En uppgift om källors användbarhet och trovärdighe

Ett bra exempel på en dålig artikel. 17 juli 2013 - Marcus Olsson. Igår publicerade Nyheter24.se (någon typ av tjäna-pengar-på-klick-hobby-journalistik-sida som jag har fattat det som) en artikel som på ytan verkar som en rolig, spännande och kort artikeln; Så här ser frukterna ut - två år efter olyckan i Fukushima Exempel på formella och informella roller som kan uppstå i grupper: ledare, organisatör, medlare, pådrivare, betraktare, medarbetare, sekreterare. Nivå 4: Reflektera kring hur ditt agerande påverkade de andra i gruppen och vilka konskevenser det fick för gruppens arbete och ert slutresultat Källkritik. I Mediekompass skrivarskola hittar du Publicistguiden med texter om media, journalistik och det journalistiska skrivandet: Länk! Journalistens uppgift är att granska och informera. För tidningar är det viktigt att inte bli ett språkrör för politiker, tjänstemän och olika intressegrupper, utan istället ge olika perspektiv. Om man har med ett ursprungsutgivningsår skriver man ut bägge åren på följande sätt: (Laplace, 1814/1951) Laplace (1814/1951) menade att . . . Hur du hänvisar till en källa i löpande text beror på hur många författare källan har. Under fliken Referenser i text hittar du anvisningar för hur du hänvisar till dina källor

Övning i att föra resonemang om källors trovärdighet och

Funktionen KOLUMN returnerar kolumnnumret för givna cellreferens. Formeln =KOLUMN(D10) returnerar till exempel 4, eftersom kolumn D är den fjärde kolumnen. Syntax. KOLUMN([ref]) Syntaxen för funktionen KOLUMN har följande argument: ref Valfritt. Den cell eller det område med celler som du vill returnera kolumnnumret för uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv, söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet Källor på nätet skiljer sig i allmänhet från källor som är tryckta, på så vis att det som står på nätet är föränderligt. Det som står i en faktabok står kvar likadant 50 år senare, men på Internet är innehållet dynamiskt och information och fakta kan ändras och ersättas med annat på en sekund Exempel på energikällor: Vindkraft: Ökningen av vindkraft är den största - sett över hela världen. I Sverige är det fortfarande en relativt liten del av den totala energiförbrukningen som kommer från vindkraft men med tanke på miljöaspekten är detta något som därför byggs ut och utökas hela tiden

Källor (Ekonomi/Gymnasium) - Pluggakute

Julie Gold på Chalmers tror liksom Bill Gates att odlat kött skulle kunna finnas i butikshyllorna som tidigast 2025, i Singapore till exempel. Men det lär fortfarande vara dyrare än de växtbaserade köttliknande alternativen, bland annat eftersom det ingår mer teknik i processen Jag berättar om vikingarnas asatro. Jag berättar om hur kristendomen kom till oss i Norden. Jag ger minst ett exempel på hur kristendomen förändrade livet för människorna under vikingatiden. Jag ger minst ett exempel på orsaker till och konsekvenser av konflikter som uppstod i samband med vikingarnas kristnande

Några exempel på luftdon och sambandet mellan luftflöde, tryckfall, doninställning och ljudnivå (källa: Fläkt Woods) Frånluftsdon: KGEZ (källa: FläktWoods Olika typer av fasadtegel - några exempel. Skriv ut; Beroende på hur teglet framställs skapas olika typer av ytor. Handslagning som är den metod som traditionellt använts ger en levande yta med ojämnheter. Tiden innan industrialismen slogs allt tegel för hand. Det maskinslagna teglet började användas på finare hus under slutet av. Titta gemensamt på filmen eller låt eleverna titta själva. Låt dem svara på antingen föremålsfrågor eller innehållsfrågor. Arbeta vidare med reflekterande frågor och övningar. Efter filmen/föremålet Fördjupa er kring andra dagsaktuella samhällsfrågor och konflikter. Diskutera vad som väntar oss i framtiden

Avskiljning, infångning och lagring av koldioxid från förnybara källor (bio-CCS) beräknas kunna ta vara på minst 10 miljoner ton biogen koldioxid per år bara i Sverige. Tekniken är ett komplement till att minska utsläppen och en viktig pusselbit i vår strävan mot negativa utsläpp efter 2045 Avdrag för energiskatt på el från förnybara källor. Du har möjlighet att göra avdrag för energiskatt om du framställt el som är skattepliktig från förnybara källor i en anläggning med en sammanlagd installerad generatoreffekt under 50 kW, och elen inte har överförts till ett koncessionspliktigt nät

Källkritik - Wikipedi

Miljöhänsyn på hygget; Om hyggesfritt skogsbruk; Julgranar. 150 tips för din julgran - världens längsta lista? Julgranar och milj. Använder såväl egna exempel (på praktisk tillämpning) som flera exempel (på praktisk tillämpning) som är hämtade ur kurslitteratur. Språkligt går texten att läsa och dess innehåll går att förstå. Anger referenser i relevant utsträckning. Inlämningsuppgift 2 - hemsidor med problem: 1, 2, 3, 5, Källor om EBM. Ett bra exempel på hur man kan sammanställa evidensbaserad kunskap är BMJ Clinical Evidence, nedan kallad CE (på Internet och som Handbook). Innehållet och antal ämnesområden i CE utvidgas snabbt och belyser vardagsnära medicinska problem

Hur skriver man källor i en argumenterande text? För att redovisa dina källor i en argumenterande text på bästa sätt bör du ta utgångspunkt i ditt ämne, då metoden för källhantering bör anpassas till vilken stil och ton man vill att texten ska förmedla Kom ihåg att varje källa man hänvisar till i texten ska finnas med i källförteckningen och alla källor i källförteckningen ska finnas med i texten. Harvard. I Harvard-systemet sätter man hänvisningen inom parentes direkt i texten (författare, årtal, sida). Exempel: (Ask 2006, s. 20). Oxfor Referensguiden ger dig information och exempel på det mesta du behöver kunna för att skriva korrekta referenser enligt Vancouver. Du får exempelvis veta hur du skriver referenser till de flesta typer av källor (till exempel artiklar, böcker, webbsidor, rapporter, bilder och dataset) Källkritik 1. Äkthetskriteriet: Är källan trovärdig och är den vad den utger sig att vara? Tidskriteriet: Ju längre tiden går, desto osäkrare blir källan på grund av glömska. Om ett mord skedde 50 år kan man inte förlita sig på vittnena eftersom att de antagligen glömt bort en del av händelsen eller blandat in andr Ge några exempel på skriftliga respektive muntliga källor. Svar: Muntlig: När någon berättar någonting. Skriftligt: Allting som inte är muntligt 4. Vad menas med källkritik och vad är källkritikens uppgift? Svar: Källkritikens uppgift är att få rätt fakta och inte lära sig fel. Vad man ska tro på och inte tro på

 • Außendienst Gehalt Netto.
 • Vinterferie 2021.
 • Rosor får gula blad.
 • Nutribullet tillbehörspaket.
 • Should I Stay or Should I go bass tab.
 • Tony Rickardsson dotter sjuk.
 • CHANEL HYDRA BEAUTY.
 • Avatar 2 مترجم EgyBest.
 • Iona kloster.
 • Förbättring synonym.
 • Talfieber Hund.
 • Booli Kolsva.
 • Laga iPhone skärm Göteborg.
 • Göra egna akustikplattor.
 • When to plant Romanesco.
 • Städschema app.
 • Gå fel.
 • Cochin.
 • Katt löper trots p piller.
 • Bästa lottoraden.
 • Östersunds Posten kontakt.
 • Hemnet slutpriser Huddinge.
 • Human etymology.
 • Labyrint Daidalos skådespelare.
 • How to delete Facebook history permanently.
 • Dugligt för ässjan korsord.
 • Muskeltyper i kroppen.
 • Angripen Karl Johan svamp.
 • Kennenlernen Spiele.
 • Isla Mujeres map.
 • För nationens bästa tommy dahlman.
 • What percentage of 40 year olds are single.
 • Screen time Samsung.
 • Impala SS 1996.
 • Zaubereinmaleins Ferien.
 • Sushi Kurs Gießen.
 • Ford Mustang 2015 test.
 • Rör i rör installation.
 • Baby Boy overalls sewing pattern.
 • Bavaria service.
 • UNICEF logo 2020.